Uitgaven

8,36%

€ 7.649,59

x € 1.000
8,36% Complete

Inkomsten

1,05%

€ 966,20

x € 1.000
1,05% Complete

Saldo

1156,16%

€ -6.683,39

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

8,36%

€ 7.649,59

x € 1.000
8,36% Complete

Inkomsten

1,05%

€ 966,20

x € 1.000
1,05% Complete

Saldo

1156,16%

€ -6.683,39

x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Sportverenigingen
 • Scholen
 • Regiogemeenten
 • Maatschappelijke partners
 • SDD
 • DG&J
 • Sterk Papendrecht
 • Sportcentrum
 • Ondernemers

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Sportverenigingen
 • Sportcentrum
 • Scholen
 • Externe adviseurs

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Zo gaan we dat doen

Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders

Zo gaan we dat doen

Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven

Zo gaan we dat doen

Faciliteren van evenementen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Stichting cultuureducatie ZHZ
 • Excelsior
 • Cultuurmakelaar
 • Scholen
 • Sociale partners
 • Volksuniversiteit
 • Stichting Dorpsbehoud
 • Theater De Willem
 • Lokale partners, ondernemers en ondernemersverenigingen

5.4 Musea

Samenwerkingspartners

 • Stichting Dorpsbehoud
 • Volksuniversiteit
 • Historische Vereniging West-Alblasserwaard

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Waterschap 
 • Provincie
 • Andere gemeenten

5.6 Media

Wat willen we bereiken?

Aansluiting van de informatieconcepten van de Bibliotheek AanZet en de Volksuniversiteit op elkaars programmering binnen het kader van de KennisMarkt

Zo gaan we dat doen

Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de Rietgorscollectie

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Bibliotheek Aanzet
 • Dordrechts Museum

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Behouden en versterken van het groen karakter van Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Versterken ecologische functie

Zo gaan we dat doen

Voldoende speelgelegenheden aanbieden

Zo gaan we dat doen

Versterken recreatieve functie

Zo gaan we dat doen

Versterken kwaliteit watergangen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners en ondernemers
 • Maatschappelijke organisaties zoals de Stichting Educatie Stal BIJ de Heerlijkheid van Papendrecht en de Natuur- en Vogelwacht "De Alblasserwaard"
 • Gemeenten
 • Provincie
 • Landschapstafel AV
 • Rijk
 • Woningcorporaties
 • Natuur Wetenschappelijk Centrum
 • Waterschap

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Sportbeleid en activering -224,29 -283,26 -315,90 -315,90 -248,90 -248,90
Sportaccommodaties -2.497,57 -2.342,05 -2.355,71 -2.476,02 -2.481,38 -2.481,64
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.210,81 -1.364,73 -1.409,80 -1.416,73 -1.433,41 -1.437,66
Musea -24,36 -23,87 -24,40 -24,38 -24,36 -24,34
Media -607,94 -594,86 -658,98 -614,34 -614,70 -615,09
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.253,77 -2.974,01 -2.884,80 -2.886,31 -2.893,75 -2.898,04
Totaal Lasten -7.818,74 -7.582,77 -7.649,59 -7.733,68 -7.696,50 -7.705,67
Baten
Sportbeleid en activering 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sportaccommodaties 804,29 718,00 747,00 765,00 765,00 765,00
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 108,16 90,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 124,30 123,80 124,20 124,20 124,20 124,20
Totaal Baten 1.038,25 931,80 966,20 984,20 984,20 984,20