Uitgaven

15,67%
€ 14.343,03
x € 1.000
15,67% Complete

Inkomsten

14,14%
€ 13.018,88
x € 1.000
14,14% Complete

Saldo

229,07%
€ -1.324,15
x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

15,67%
€ 14.343,03
x € 1.000
15,67% Complete

Inkomsten

14,14%
€ 13.018,88
x € 1.000
14,14% Complete

Saldo

229,07%
€ -1.324,15
x € 1.000

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving

Terug naar navigatie - Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving

Door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht.

Zo gaan we dat doen

Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen

Terug naar navigatie - Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen

Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave).

Zo gaan we dat doen

Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst

Terug naar navigatie - Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst

Door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht.

Zo gaan we dat doen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie

Terug naar navigatie - Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie

Zo gaan we dat doen

Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Terug naar navigatie - Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners
  • Inwoners, bedrijven en instellingen
  • Provincie
  • Regiogemeenten
  • Woningcorporatie
  • Combiraad
  • Ontwikkelende partijen
  • Partners Energieakkoord Drechtsteden
  • Het Rijk

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Ruimtelijke ordening -391,13 -338,18 -311,85 -311,85 -311,85 -311,85
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -7.519,82 -16.580,78 -10.970,19 -1.795,49 -1.000,37 -311,81
Wonen en bouwen -2.840,39 -3.115,26 -3.060,99 -3.030,43 -2.859,88 -2.859,32
Totaal Lasten -10.751,34 -20.034,21 -14.343,03 -5.137,77 -4.172,10 -3.482,98
Baten
Ruimtelijke ordening 0,94 50,40 50,50 50,50 50,50 50,50
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.994,60 16.346,20 10.757,38 1.526,68 688,56 0,00
Wonen en bouwen 3.005,66 2.311,56 2.211,00 1.868,00 1.718,00 1.718,00
Totaal Baten 11.001,20 18.708,16 13.018,88 3.445,18 2.457,06 1.768,50