Uitgaven

9,11%
€ 8.334,54
x €1.000
9,11% Complete

Inkomsten

8,99%
€ 8.277,08
x €1.000
8,99% Complete

Saldo

9,94%
€ -57,46
x €1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,11%
€ 8.334,54
x €1.000
9,11% Complete

Inkomsten

8,99%
€ 8.277,08
x €1.000
8,99% Complete

Saldo

9,94%
€ -57,46
x €1.000

7.1 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners

Terug naar navigatie - Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners

Zo gaan we dat doen

7.2 Riolering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

Terug naar navigatie - Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

Door te zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater, voor inzameling en verwerking van hemelwater en voor het in het openbaar gebied treffen van maatregelen om de grondwaterstand te reguleren.

Zo gaan we dat doen

Uitvoering geven aan de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017" om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken

Terug naar navigatie - Uitvoering geven aan de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017" om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken

(wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen)

Zo gaan we dat doen

7.3 Afval

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling

Terug naar navigatie - Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling

Zo gaan we dat doen

7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een veilige omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat

Terug naar navigatie - Een veilige omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

Terug naar navigatie - Samenwerkingspartners
  • Ministerie van IenW & EZK
  • Provincie Zuid-Holland
  • Drechtstedelijke gemeenten
  • Milieudienst Rijnmond (DCMR)
  • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
  • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
  • Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J)
  • Inwoners, bedrijven en instellingen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting

Terug naar navigatie - Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Volksgezondheid -1.378,08 -1.493,05 -1.507,36 -1.502,22 -1.493,09 -1.489,95
Riolering -1.461,79 -1.863,90 -1.892,76 -2.016,51 -2.131,33 -2.231,55
Afval -3.580,10 -3.706,60 -3.592,25 -3.628,25 -3.655,25 -3.655,25
Milieubeheer -896,08 -1.078,73 -1.073,85 -1.022,85 -1.022,85 -1.022,85
Begraafplaatsen en crematoria -246,92 -344,41 -268,32 -264,34 -249,01 -246,38
Totaal Lasten -7.562,97 -8.486,69 -8.334,54 -8.434,18 -8.551,53 -8.645,98
Baten
Volksgezondheid 326,22 319,05 308,08 296,87 285,66 274,44
Riolering 2.236,31 2.598,80 2.780,00 2.834,00 2.900,00 2.953,00
Afval 4.264,13 4.563,23 4.781,00 4.823,00 4.851,00 4.851,00
Milieubeheer 27,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Begraafplaatsen en crematoria 362,09 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00
Totaal Baten 7.216,16 7.889,08 8.277,08 8.361,87 8.444,66 8.486,44