Uitgaven

9,11%

€ 8.334,54

x € 1.000
9,11% Complete

Inkomsten

8,99%

€ 8.277,08

x € 1.000
8,99% Complete

Saldo

9,94%

€ -57,46

x € 1.000

7. Volksgezondheid en milieu

Uitgaven

9,11%

€ 8.334,54

x € 1.000
9,11% Complete

Inkomsten

8,99%

€ 8.277,08

x € 1.000
8,99% Complete

Saldo

9,94%

€ -57,46

x € 1.000

7.1 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • DG&J
 • Careyn JGZ
 • Sterk Papendrecht
 • Onderwijs
 • Zorgaanbieders
 • Maatschappelijke instellingen

7.2 Riolering

Wat willen we bereiken?

Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023

Door te zorgen voor inzameling en transport van stedelijk afvalwater, voor inzameling en verwerking van hemelwater en voor het in het openbaar gebied treffen van maatregelen om de grondwaterstand te reguleren.

Zo gaan we dat doen

Uitvoering geven aan de nota "Strategie Klimaatadaptatie Papendrecht 2017" om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken

(wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen)

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners
 • Bedrijven
 • Instellingen
 • Waterschap Rivierenland
 • Provincie Zuid-Holland
 • Werkregio A5H
 • Drechtsteden
 • Via operatie Steenbreek

7.3 Afval

Wat willen we bereiken?

Inzamelen van huishoudelijk afval door HVC en op het afvalbrengstation

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van hergebruik of recycling door gescheiden afvalinzameling

Zo gaan we dat doen

Zorgen voor een toekomstbestendig afvalinzamelsysteem

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en instellingen
 • HVC

7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

Een veilige omgeving en een prettig woon-, werk- en leefklimaat

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Ministerie van IenW & EZK
 • Provincie Zuid-Holland
 • Drechtstedelijke gemeenten
 • Milieudienst Rijnmond (DCMR)
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • Dienst Gezondheid en Jeugd (DG&J)
 • Inwoners, bedrijven en instellingen

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

Wat willen we bereiken?

Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Volksgezondheid -1.378,08 -1.493,05 -1.507,36 -1.502,22 -1.493,09 -1.489,95
Riolering -1.461,79 -1.863,90 -1.892,76 -2.016,51 -2.131,33 -2.231,55
Afval -3.580,10 -3.706,60 -3.592,25 -3.628,25 -3.655,25 -3.655,25
Milieubeheer -896,08 -1.078,73 -1.073,85 -1.022,85 -1.022,85 -1.022,85
Begraafplaatsen en crematoria -246,92 -344,41 -268,32 -264,34 -249,01 -246,38
Totaal Lasten -7.562,97 -8.486,69 -8.334,54 -8.434,18 -8.551,53 -8.645,98
Baten
Volksgezondheid 326,22 319,05 308,08 296,87 285,66 274,44
Riolering 2.236,31 2.598,80 2.780,00 2.834,00 2.900,00 2.953,00
Afval 4.264,13 4.563,23 4.781,00 4.823,00 4.851,00 4.851,00
Milieubeheer 27,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Begraafplaatsen en crematoria 362,09 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00
Totaal Baten 7.216,16 7.889,08 8.277,08 8.361,87 8.444,66 8.486,44