Uitgaven

36,29%

€ 33.210,12

x € 1.000
36,29% Complete

Inkomsten

9,28%

€ 8.548,00

x € 1.000
9,28% Complete

Saldo

4266,3%

€ -24.662,12

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

36,29%

€ 33.210,12

x € 1.000
36,29% Complete

Inkomsten

9,28%

€ 8.548,00

x € 1.000
9,28% Complete

Saldo

4266,3%

€ -24.662,12

x € 1.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving

Zo gaan we dat doen

Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen

Zo gaan we dat doen

Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen

Zo gaan we dat doen

Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers

Zo gaan we dat doen

Integratie en participatie van statushouders

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen
 • Iedereen die wil samenwerken
 • Sterk Papendrecht
 • Zorgaanbieders
 • Vluchtelingenwerk
 • Odensehuis

6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving

Hierbij streven wij ernaar om zo min mogelijk inwoners afhankelijk te laten zijn van zwaardere zorg en ondersteuning.

Zo gaan we dat doen

Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar

Met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: zo dichtbij mogelijk, zo vroeg mogelijk en zo zwaar als nodig.

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Sterk Papendrecht
 • Verschillende maatschappelijke instellingen
 • SDD
 • SOJ
 • Zorgaanbieders en huisartsen
 • Woonkracht10

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Algemeen Sociaal Fonds Papendrecht (ASFP)
 • Schuldhulpmaatje
 • Voedselbank
 • Sterk Papendrecht
 • SDD 
 • Stichting Leergeld
 • Stichting Present
 • Stichting Anders
 • Stichting VluchtelingenWerk

6.4 Begeleide participatie

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • DrechtStedenActief
 • UWV
 • Drechtwerk
 • Sterk Papendrecht

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap

Zo gaan we dat doen

Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • SDD
 • UWV
 • Bedrijven en organisaties
 • Onderwijs

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen we bereiken?

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Aanbieders maatwerkvoorzieningen Wmo
• Sterk Papendrecht

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven, waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

• SDD
• Wmo-aanbieders
• Sterk Papendrecht

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Samenwerkingspartners

 • SOJ
 • Jeugdhulpaanbieders
 • Sterk Papendrecht
 • Andere maatschappelijke organisaties

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Wat willen we bereiken?

Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben vanwege huiselijk geweld terecht kunnen.

Zo gaan we dat doen

Samenwerkingspartners

 • Regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden
 • Gemeente Dordrecht als centrumgemeente
 • SDD
 • DG&J
 • Sterk Papendrecht
 • Zorgaanbieders

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Samenwerkingspartners

 • DG&J
 • SOJ
 • Sterk Papendrecht
 • Jeugdhulpaanbieders

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.417,37 -2.560,99 -2.746,85 -2.654,72 -2.659,63 -2.588,57
Wijkteams -1.808,68 -1.717,21 -1.840,80 -1.795,80 -1.708,80 -1.708,80
Inkomensregelingen -9.621,98 -9.817,13 -10.073,00 -10.149,00 -10.219,00 -10.327,00
Begeleide participatie -2.343,82 -2.205,45 -2.117,01 -2.159,01 -2.189,01 -2.229,01
Arbeidsparticipatie -1.410,99 -1.711,15 -1.706,90 -1.764,90 -1.774,90 -1.774,90
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -522,77 -553,48 -527,20 -527,20 -527,20 -527,20
Maatwerkdienstverlening 18+ -6.214,72 -6.537,58 -7.176,10 -7.361,10 -7.548,10 -7.738,10
Maatwerkdienstverlening 18- -5.756,98 -5.686,79 -5.483,00 -5.253,00 -5.310,00 -5.310,00
Ge?scaleerde zorg 18+ -253,71 -237,30 -398,00 -298,00 -298,00 -298,00
Ge?scaleerde zorg 18- -1.140,54 -1.115,20 -1.141,25 -1.141,25 -1.136,25 -1.136,25
Totaal Lasten -31.491,56 -32.142,28 -33.210,12 -33.103,98 -33.370,90 -33.637,83
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 770,41 442,90 380,00 380,00 380,00 380,00
Inkomensregelingen 7.103,98 7.378,00 7.628,00 7.628,00 7.628,00 7.628,00
Begeleide participatie 41,64 39,91 40,00 40,00 40,00 40,00
Arbeidsparticipatie 1,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ge?scaleerde zorg 18+ 966,24 800,00 500,00 390,00 390,00 390,00
Totaal Baten 8.884,21 8.660,81 8.548,00 8.438,00 8.438,00 8.438,00