Uitgaven

36,49%

€ -48.900

x € 1.000
36,49% Complete

Inkomsten

67,94%

€ 92.815

x € 1.000
67,94% Complete

Saldo

1678,49%

€ 43.915

x € 1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

36,49%

€ -48.900

x € 1.000
36,49% Complete

Inkomsten

67,94%

€ 92.815

x € 1.000
67,94% Complete

Saldo

1678,49%

€ 43.915

x € 1.000

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Zo gaan we dat doen

Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid

Zo gaan we dat doen

Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen

Zo gaan we dat doen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed

Zo gaan we dat doen

Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties

Zo gaan we dat doen

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren

Zo gaan we dat doen

Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Zo gaan we dat doen

0.4b ICT

Wat willen we bereiken?

Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid

Zo gaan we dat doen

Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen

Zo gaan we dat doen

Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen

Zo gaan we dat doen

Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers

Zo gaan we dat doen

Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie

Zo gaan we dat doen

Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening

Zo gaan we dat doen

0.5 Treasury

Voor specifieke informatie over treasury zie treasuryparagraaf

Wat willen we bereiken?

Optimaliseren schuldpositie

Zo gaan we dat doen

Beperken renterisico

Zo gaan we dat doen

Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's

Zo gaan we dat doen

0.61 OZB woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

0.62 OZB niet-woningen

Voor specifieke informatie over lokale lasten zie paragraaf lokale heffingen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Goed inzicht in de reservepositie

Zo gaan we dat doen

Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)

Zo gaan we dat doen

Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)

Zo gaan we dat doen

Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)

Zo gaan we dat doen

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Sluitende begroting voor het begrotingsjaar

Zo gaan we dat doen

Structureel sluitende begroting

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Bestuur -4.118 -2.016 -2.404 -2.551 -147
Mutaties reserves -2.005 -195 -28.489 -28.489 0
Burgerzaken -957 -883 -889 -851 39
Overhead -10.455 -11.984 -11.907 -10.926 981
Treasury 528 640 -5.489 -5.603 -115
OZB woningen -93 -52 -54 -129 -75
OZB niet-woningen -187 -163 -186 -204 -18
Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
Belastingen overig -5 0 0 -5 -5
Overige baten en lasten -23 -195 -219 -142 77
Vennootschapsbelasting (VpB) -1 0 0 0 0
Totaal Lasten -17.315 -14.848 -49.637 -48.900 736
Baten
Bestuur 758 0 0 2 2
Mutaties reserves 1.876 1.292 8.046 7.600 -446
Burgerzaken 416 314 284 325 41
Overhead 422 405 405 524 119
Treasury 1.087 994 28.628 28.619 -9
OZB woningen 3.771 3.840 3.840 3.865 25
OZB niet-woningen 2.068 2.129 2.129 2.146 17
Parkeerbelasting 46 43 43 50 8
Belastingen overig 984 1.000 1.000 1.000 0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 45.492 46.988 48.352 48.590 238
Overige baten en lasten 1 18 18 94 77
Totaal Baten 56.920 57.022 92.744 92.815 71