Uitgaven

36,49%
€ -48.900
x €1.000
36,49% Complete

Inkomsten

67,94%
€ 92.815
x €1.000
67,94% Complete

Saldo

1678,49%
€ 43.915
x €1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

36,49%
€ -48.900
x €1.000
36,49% Complete

Inkomsten

67,94%
€ 92.815
x €1.000
67,94% Complete

Saldo

1678,49%
€ 43.915
x €1.000

0.1 Bestuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doorontwikkelen regionale samenwerking

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen regionale samenwerking

Zo gaan we dat doen

Samenleving meer betrekken bij het besturen

Terug naar navigatie - Samenleving meer betrekken bij het besturen

Zo gaan we dat doen

0.2 Burgerzaken

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Terug naar navigatie - Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen

Zo gaan we dat doen

Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Terug naar navigatie - Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media

Zo gaan we dat doen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Terug naar navigatie - Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving

Zo gaan we dat doen

Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Terug naar navigatie - Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)

Zo gaan we dat doen

0.4b ICT

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen

Terug naar navigatie - Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen

Zo gaan we dat doen

Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen

Terug naar navigatie - Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen

Zo gaan we dat doen

Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening

Terug naar navigatie - Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening

Zo gaan we dat doen

0.5 Treasury

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Structureel sluitende begroting

Terug naar navigatie - Structureel sluitende begroting

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Bestuur -4.118 -2.016 -2.404 -2.551 -147
Mutaties reserves -2.005 -195 -28.489 -28.489 0
Burgerzaken -957 -883 -889 -851 39
Overhead -10.455 -11.984 -11.907 -10.926 981
Treasury 528 640 -5.489 -5.603 -115
OZB woningen -93 -52 -54 -129 -75
OZB niet-woningen -187 -163 -186 -204 -18
Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
Belastingen overig -5 0 0 -5 -5
Overige baten en lasten -23 -195 -219 -142 77
Vennootschapsbelasting (VpB) -1 0 0 0 0
Totaal Lasten -17.315 -14.848 -49.637 -48.900 736
Baten
Bestuur 758 0 0 2 2
Mutaties reserves 1.876 1.292 8.046 7.600 -446
Burgerzaken 416 314 284 325 41
Overhead 422 405 405 524 119
Treasury 1.087 994 28.628 28.619 -9
OZB woningen 3.771 3.840 3.840 3.865 25
OZB niet-woningen 2.068 2.129 2.129 2.146 17
Parkeerbelasting 46 43 43 50 8
Belastingen overig 984 1.000 1.000 1.000 0
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 45.492 46.988 48.352 48.590 238
Overige baten en lasten 1 18 18 94 77
Totaal Baten 56.920 57.022 92.744 92.815 71