Uitgaven

26,76%
€ -35.852
x €1.000
26,76% Complete

Inkomsten

8,89%
€ 12.142
x €1.000
8,89% Complete

Saldo

906,23%
€ -23.710
x €1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

26,76%
€ -35.852
x €1.000
26,76% Complete

Inkomsten

8,89%
€ 12.142
x €1.000
8,89% Complete

Saldo

906,23%
€ -23.710
x €1.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert

Terug naar navigatie - Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert

Zo gaan we dat doen

Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen

Terug naar navigatie - Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen

Zo gaan we dat doen

Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen

Terug naar navigatie - Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen

Zo gaan we dat doen

Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers

Terug naar navigatie - Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers

Zo gaan we dat doen

Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers

Terug naar navigatie - Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers

Zo gaan we dat doen

6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven

Terug naar navigatie - Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven

Zo gaan we dat doen

Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte:

Terug naar navigatie - Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte:

Zo gaan we dat doen

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief

Terug naar navigatie - Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief

Zo gaan we dat doen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Terug naar navigatie - Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen

Zo gaan we dat doen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen

Terug naar navigatie - Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen

Zo gaan we dat doen

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben

Terug naar navigatie - Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben

Zo gaan we dat doen

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.417 -2.561 -2.805 -2.604 201
Wijkteams -1.809 -1.717 -1.775 -1.749 26
Inkomensregelingen -9.622 -9.817 -14.461 -12.650 1.811
Begeleide participatie -2.344 -2.205 -2.154 -2.254 -99
Arbeidsparticipatie -1.411 -1.711 -1.693 -1.418 275
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -523 -553 -495 -513 -17
Maatwerkdienstverlening 18+ -6.215 -6.538 -6.629 -6.933 -305
Maatwerkdienstverlening 18- -5.757 -5.687 -6.476 -6.297 179
Ge?scaleerde zorg 18+ -254 -237 -290 -294 -4
Ge?scaleerde zorg 18- -1.141 -1.115 -1.125 -1.140 -15
Totaal Lasten -31.492 -32.142 -37.904 -35.852 2.052
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 770 443 835 859 24
Inkomensregelingen 7.104 7.378 11.834 10.304 -1.530
Begeleide participatie 42 40 40 42 2
Arbeidsparticipatie 2 0 0 0 0
Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 1 1
Ge?scaleerde zorg 18+ 966 800 800 936 136
Totaal Baten 8.884 8.661 13.509 12.142 -1.367