Uitgaven

12,77%

€ -17.106

x € 1.000
12,77% Complete

Inkomsten

12,75%

€ 17.423

x € 1.000
12,75% Complete

Saldo

12,1%

€ 317

x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

12,77%

€ -17.106

x € 1.000
12,77% Complete

Inkomsten

12,75%

€ 17.423

x € 1.000
12,75% Complete

Saldo

12,1%

€ 317

x € 1.000

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht

Zo gaan we dat doen

Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen. Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave)

Zo gaan we dat doen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken?

Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum

Zo gaan we dat doen

Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages

Zo gaan we dat doen

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)

Zo gaan we dat doen

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie

Zo gaan we dat doen

Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Ruimtelijke ordening -391 -338 -401 -369 32
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -7.520 -16.581 -12.939 -13.076 -137
Wonen en bouwen -2.840 -3.115 -3.134 -3.661 -527
Totaal Lasten -10.751 -20.034 -16.474 -17.106 -632
Baten
Ruimtelijke ordening 1 50 50 47 -3
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 7.995 16.346 12.720 13.936 1.216
Wonen en bouwen 3.006 2.312 2.601 3.439 838
Totaal Baten 11.001 18.708 15.372 17.423 2.051