Uitgaven

6,32%

€ -8.470

x € 1.000
6,32% Complete

Inkomsten

0,84%

€ 1.153

x € 1.000
0,84% Complete

Saldo

279,67%

€ -7.317

x € 1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

6,32%

€ -8.470

x € 1.000
6,32% Complete

Inkomsten

0,84%

€ 1.153

x € 1.000
0,84% Complete

Saldo

279,67%

€ -7.317

x € 1.000

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen

Zo gaan we dat doen

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.

Zo gaan we dat doen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur

Zo gaan we dat doen

Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders

Zo gaan we dat doen

Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven

Zo gaan we dat doen

Faciliteren van evenementen

Zo gaan we dat doen

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen we bereiken?

Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht

Zo gaan we dat doen

Bezien in hoeverre cultuur historie in beeld kan worden gebracht (buiten – stenen / binnen –etalage))

Zo gaan we dat doen

5.6 Media

Wat willen we bereiken?

Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek

Zo gaan we dat doen

Continueren permanente oplossing voor het tentoonstellen en beheer van de Rietgorscollectie (deel is uitgeleend aan het Dordrechts Museum, deel is opgehangen in het gemeentehuis en de rest is in depot in het gemeentehuis opgeslagen)

Zo gaan we dat doen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Versterking van de ecologische functie (ecologischer groen)

Zo gaan we dat doen

Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen (diverser en aantrekkelijker groen, meer groen)

Zo gaan we dat doen

Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om zich via spelen te ontwikkelen

Zo gaan we dat doen

Versterken recreatieve functie

Zo gaan we dat doen

Wijzigingen in beheer watergangen

Zo gaan we dat doen

Verkrijgen inzichten van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen

Zo gaan we dat doen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 Raming 2020 (na wijziging) Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten
Sportbeleid en activering -224 -283 -250 -216 34
Sportaccommodaties -2.498 -2.342 -2.422 -2.485 -63
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.211 -1.365 -1.514 -1.394 120
Musea -24 -24 -37 -25 11
Media -608 -595 -595 -1.207 -612
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.254 -2.974 -3.143 -3.143 0
Totaal Lasten -7.819 -7.583 -7.961 -8.470 -509
Baten
Sportbeleid en activering 2 0 0 4 4
Sportaccommodaties 804 718 738 785 47
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 108 90 118 129 11
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 124 124 224 235 11
Totaal Baten 1.038 932 1.080 1.153 73