1. Blz. 1 Jaarrekening 2020
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 7 0.1 Bestuur
     1. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 Doorontwikkelen regionale samenwerking
       1. Blz. 10 Maken en volgen van een sterke, proactieve agenda voor de inzet in de regio (meer agendasettend en minder volgend)
       2. Blz. 11 Samenwerken op basis van inhoudelijke thema's met een accent op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie
       3. Blz. 12 We stellen een regionale opgave-agenda op waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn), waarbij de lange termijn acties periodiek met de raad worden besproken
      2. Blz. 13 Samenleving meer betrekken bij het besturen
       1. Blz. 14 In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld
       2. Blz. 15 We maken een foto van de democratie om te onderzoeken op welke onderdelen we participatie versterken en een roadmap voor participatie op kunnen maken
       3. Blz. 16 We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven
    2. Blz. 17 0.2 Burgerzaken
     1. Blz. 18 Doelstellingen
      1. Blz. 19 Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen
       1. Blz. 20 Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers
       2. Blz. 21 Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen
       3. Blz. 22 Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale
       4. Blz. 23 Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d.
       5. Blz. 24 Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten
       6. Blz. 25 Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten)
      2. Blz. 26 Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media
       1. Blz. 27 Gefaseerd doorvoeren van LiveChat op de website, eerst voor vragen van inwoners, later ook voor vragen van ondernemers
       2. Blz. 28 In 2020 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid, waarbij in het begin ook per post brieven worden aangeboden
       3. Blz. 29 Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar het juiste team brengen en zorgen voor tijdige beantwoording
      3. Blz. 30 Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid
       1. Blz. 31 In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen)
       2. Blz. 32 Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen
      4. Blz. 33 Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen
       1. Blz. 34 Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners
       2. Blz. 35 Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie
    3. Blz. 36 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
     1. Blz. 37 Doelstellingen
      1. Blz. 38 Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed
       1. Blz. 39 Omzetten van niet-strategisch vastgoed naar andere functies (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie)
       2. Blz. 40 Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed
      2. Blz. 41 Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties
       1. Blz. 42 Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed
       2. Blz. 43 Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties
    4. Blz. 44 0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie)
     1. Blz. 45 Doelstellingen
      1. Blz. 46 Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving
       1. Blz. 47 Continueren van het traineeprogramma
       2. Blz. 48 De mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering)
       3. Blz. 49 Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten'
       4. Blz. 50 Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent
      2. Blz. 51 Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren
       1. Blz. 52 Continueren inzetten op de 'lerende organisatie'
       2. Blz. 53 Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie
       3. Blz. 54 Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit
      3. Blz. 55 Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar)
       1. Blz. 56 Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers
       2. Blz. 57 Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie
       3. Blz. 58 Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie
       4. Blz. 59 Toekennen en faciliteren van P-bevoegdheid aan teamleiders waardoor medewerkers beter ondersteund en gecoacht worden
       5. Blz. 60 Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden) van medewerkers
    5. Blz. 61 0.4b ICT
     1. Blz. 62 Doelstellingen
      1. Blz. 63 Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid
       1. Blz. 64 Om de mogelijkheden van ICT bij vernieuwingen explicieter te maken, wordt meer aandacht besteed aan kennisontwikkeling op het gebied van ICT
      2. Blz. 65 Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen
       1. Blz. 66 De prioriteiten en adviezen uit het behoefteonderzoek naar de interne wensen op het vlak van informatievoorziening, ICT en digitalisering, toetsen en waar mogelijk opvolgen
       2. Blz. 67 Onderzoeken hoe we het Nieuwe Werken toekomstbestendig, innovatief en flexibel kunnen houden
      3. Blz. 68 Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen
       1. Blz. 69 Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid in het kader van de omgevingsvisie – een lokale vertaling van de regionale aanpak
       2. Blz. 70 Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur
       3. Blz. 71 Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D)
      4. Blz. 72 Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers
       1. Blz. 73 Om de positie van de gemeente in de regio blijvend te versterken en om een flexibele, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie te kunnen bewerkstelligen, wordt de positie van informatiemanager duurzaam en versterkt ingevuld
      5. Blz. 74 Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie
       1. Blz. 75 Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn
      6. Blz. 76 Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening
       1. Blz. 77 De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien
       2. Blz. 78 Ook in 2020 werken we aan het uitbouwen van initiatieven op het gebied van datagestuurd werken, smart city en smart mobility.
       3. Blz. 79 Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie (Hieronder valt ook de betere communicatie richting inwoners en ondernemers hoe geo-informatie ook door hen gebruikt kan worden)
       4. Blz. 80 Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken).
    6. Blz. 81 0.5 Treasury
     1. Blz. 82 Inleiding
     2. Blz. 83 Doelstellingen
      1. Blz. 84 Optimaliseren schuldpositie
       1. Blz. 85 Monitoren economische en marktontwikkelingen
       2. Blz. 86 Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad
      2. Blz. 87 Beperken renterisico
       1. Blz. 88 Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm
      3. Blz. 89 Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's
       1. Blz. 90 Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf
       2. Blz. 91 Grote investeringen faseren waar kan
    7. Blz. 92 0.61 OZB woningen
     1. Blz. 93 Inleiding
     2. Blz. 94 Doelstellingen
      1. Blz. 95 Beperken lokale lasten
       1. Blz. 96 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
      2. Blz. 97 OZB maximaal bijstellen met inflatie
       1. Blz. 98 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
    8. Blz. 99 0.62 OZB niet-woningen
     1. Blz. 100 Inleiding
     2. Blz. 101 Doelstellingen
      1. Blz. 102 Beperken lokale lasten
       1. Blz. 103 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
      2. Blz. 104 OZB maximaal bijstellen met inflatie
       1. Blz. 105 Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden
    9. Blz. 106 0.63 Parkeerbelasting
     1. Blz. 107 Doelstellingen
      1. Blz. 108 Reguleren van de parkeerdruk in het centrum
       1. Blz. 109 Handhaven van de blauwe zone
    10. Blz. 110 0.64 Belastingen overig
     1. Blz. 111 Doelstellingen
      1. Blz. 112 Beperken lokale lasten
       1. Blz. 113 Efficiency in processen
      2. Blz. 114 Streven naar kostendekkende tarieven
       1. Blz. 115 Efficiency in processen
    11. Blz. 116 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
     1. Blz. 117 Doelstellingen
      1. Blz. 118 Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid
       1. Blz. 119 Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden
       2. Blz. 120 Monitoren ontwikkelingen in de circulaires
    12. Blz. 121 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 122 Doelstellingen
      1. Blz. 123 Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid
       1. Blz. 124 Budget inzetten zoals aangegeven in de Kaderbrief 2020-2023
    13. Blz. 125 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 126 Doelstellingen
      1. Blz. 127 Beperken van administratieve lasten
       1. Blz. 128 Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken
    14. Blz. 129 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 130 Doelstellingen
      1. Blz. 131 Goed inzicht in de reservepositie
       1. Blz. 132 Beperken aantal reserves
      2. Blz. 133 Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%)
       1. Blz. 134 Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie
      3. Blz. 135 Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1)
       1. Blz. 136 Monitoren en beperken van risico's
      4. Blz. 137 Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid)
       1. Blz. 138 Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid
    15. Blz. 139 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
     1. Blz. 140 Doelstellingen
      1. Blz. 141 Sluitende begroting voor het begrotingsjaar
       1. Blz. 142 Behoedzaam financieel beleid
      2. Blz. 143 Structureel sluitende begroting
       1. Blz. 144 Gezien de verslechterde financiële positie met name door oplopende kosten in het sociaal domein organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2020 financieel sluitend te krijgen
    16. Blz. 145 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 146 1. Veiligheid
    1. Blz. 147 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
     1. Blz. 148 Doelstellingen
      1. Blz. 149 Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten
       1. Blz. 150 Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht)
       2. Blz. 151 Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ)
       3. Blz. 152 Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten)
       4. Blz. 153 Verder bouwen aan een regio brede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams
       5. Blz. 154 Verder vormgeven van de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne
       6. Blz. 155 Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage)
    2. Blz. 156 1.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 157 Doelstellingen
      1. Blz. 158 Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken
       1. Blz. 159 Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren
       2. Blz. 160 Uitvoeren beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021'
      2. Blz. 161 Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving
       1. Blz. 162 Evalueren pilot Halt-afdoening ter voorkoming van verdere strafvervolging
       2. Blz. 163 Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen
       3. Blz. 164 Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021'
       4. Blz. 165 Inrichten meldpunt radicalisering met bijhorend handelingsprotocol
       5. Blz. 166 Inzetten extra boa op uitvoering 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018-2021'
       6. Blz. 167 Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing
       7. Blz. 168 Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s
       8. Blz. 169 Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak
       9. Blz. 170 Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole in het kader van de openbare orde beheersing, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen
       10. Blz. 171 Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden
       11. Blz. 172 Uitvoeren geactualiseerde huisvestingsverordening en aanpakken illegale verhuur om woonoverlast tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten
       12. Blz. 173 Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden
      3. Blz. 174 Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
       1. Blz. 175 Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten
       2. Blz. 176 Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof" te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken
    3. Blz. 177 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 178 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 179 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 180 Doelstellingen
      1. Blz. 181 Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid
       1. Blz. 182 Bij vervangen van verlichting hebben we aandacht voor het toepassen van energie-, milieu- en duurzaamheidsaspecten voeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages
       2. Blz. 183 Hanteren van de Nederlandse richtlijn bij het ontwerpen en uitvoeren van verlichtingsplannen (uitgezonderd zijn parken, recreatieve ruimten en achterpaden die geen belangrijke functie hebben voor het woon-werk verkeer)
      2. Blz. 184 Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 185 (Grootschalig) onderhouden van voet- en fietspaden
       2. Blz. 186 Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie
       3. Blz. 187 Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
       4. Blz. 188 In overleg met scholen inzetten op verbetering parkeergedrag en evaluatie van eerder doorgevoerde fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren
       5. Blz. 189 Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones
       6. Blz. 190 Uitvoeren van projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Bereikbaar Papendrecht', dat betrekking heeft op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid
      3. Blz. 191 Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 192 Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen
       2. Blz. 193 Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3)
       3. Blz. 194 Wij onderzoeken mogelijk sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) over de Burgemeester Keijzerweg en nemen indien mogelijk structurele maatregelen om dit tegen te gaan.
      4. Blz. 195 Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden
       1. Blz. 196 Extra investeringen zijn nodig om elementenverhardingen te vervangen. Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur
       2. Blz. 197 Formeel borgen van de installatieverantwoordelijkheid bij de elektrische objecten in de openbare ruimte
       3. Blz. 198 Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan.
       4. Blz. 199 Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte waarbij groen beeldbepalend is in de openbare ruimte
       5. Blz. 200 Verder doorontwikkelen van de constructieve veiligheid bij de civiele kunstwerken
       6. Blz. 201 Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021
      5. Blz. 202 Stimuleren van het fietsgebruik
       1. Blz. 203 Fietsgebruik stimuleren door een uitprobeeraanbod en een tweewielers regeling te faciliteren
       2. Blz. 204 Uitvoering geven aan maatregelen en projecten komend uit de Fietsstructuur Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren.
      6. Blz. 205 Electrische mobiliteit bevorderen
       1. Blz. 206 Initiatieven uit de markt voor elektrisch vervoer ondersteunen en waar mogelijk faciliteren
    2. Blz. 207 2.2 Parkeren
     1. Blz. 208 Doelstellingen
      1. Blz. 209 Bevorderen gebruik parkeergarages
       1. Blz. 210 Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan
       2. Blz. 211 Periodiek uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages
       3. Blz. 212 Uitvoering van parkeerdrukmeting in wijken voorafgaand aan grotere reconstructies
      2. Blz. 213 Optimaliseren parkeersysteem
       1. Blz. 214 Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting in het centrum en omgeving
    3. Blz. 215 2.3 Recreatieve havens
     1. Blz. 216 Doelstellingen
      1. Blz. 217 Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven
       1. Blz. 218 Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
    4. Blz. 219 2.4 Economische havens en waterwegen
     1. Blz. 220 Doelstellingen
      1. Blz. 221 Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven)
       1. Blz. 222 Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven
       2. Blz. 223 Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht
       3. Blz. 224 Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven
    5. Blz. 225 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 226 Doelstellingen
      1. Blz. 227 Verbeteren van het openbaar vervoer
       1. Blz. 228 Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente
       2. Blz. 229 Stimuleren van op het openbaar vervoer aanvullende systemen als het gebruik kunnen maken van e-wheels, zorglijn en dergelijke
       3. Blz. 230 Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam
       4. Blz. 231 Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht.
    6. Blz. 232 Wat mag het kosten ?
   5. Blz. 233 3. Economie
    1. Blz. 234 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 235 Doelstellingen
      1. Blz. 236 Voeren van accountmanagement
       1. Blz. 237 Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast"
       2. Blz. 238 Het op de hoogte blijven van trends en (markt)ontwikkelingen door het bezoeken van (regionale) congressen en bijeenkomsten
       3. Blz. 239 Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester
       4. Blz. 240 Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen
       5. Blz. 241 Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media
       6. Blz. 242 Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen
      2. Blz. 243 Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling
       1. Blz. 244 Communiceren vanuit de accountmanagersrol om het ondernemersklimaat te verbeteren
       2. Blz. 245 Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven zoals: Keurmerk veilig ondernemen
       3. Blz. 246 Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum
       4. Blz. 247 Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals realisatie van Bedrijven Investeringszone
       5. Blz. 248 Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen
      3. Blz. 249 Stimuleren van de regionale economie
       1. Blz. 250 Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' in lijn met ambities Groeiagenda
       2. Blz. 251 Deelnemen aan het ondernemersplein
       3. Blz. 252 Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities
       4. Blz. 253 Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities)
       5. Blz. 254 Stimuleren van verbindende activiteiten voor alle leerlijnen zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, "Kom Binnen Bij Bedrijven" en lokale activiteiten/initiatieven
       6. Blz. 255 Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven
    2. Blz. 256 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 257 Doelstellingen
      1. Blz. 258 Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
       1. Blz. 259 Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen
       2. Blz. 260 Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena
    3. Blz. 261 3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
     1. Blz. 262 Doelstellingen
      1. Blz. 263 Stimulering zelfstandig ondernemerschap
       1. Blz. 264 Uitvoeren van uitvoeringsprogramma economie Verbinden en zichtbaar inspireren
    4. Blz. 265 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 266 Doelstellingen
      1. Blz. 267 Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt.
       1. Blz. 268 De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen
       2. Blz. 269 Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard
       3. Blz. 270 Jaarprogramma Jet-Net scholen
       4. Blz. 271 Leerlijn Aerospace en Maritiem
       5. Blz. 272 Netwerkbijeenkomst Vmbo
       6. Blz. 273 Onderwijsroute
       7. Blz. 274 Overkoepelend certificaat technologie
       8. Blz. 275 Techniekdock
       9. Blz. 276 Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO
       10. Blz. 277 Verbreden communicatie
      2. Blz. 278 Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen.
       1. Blz. 279 Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht
       2. Blz. 280 Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen
      3. Blz. 281 Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.
       1. Blz. 282 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (3)
       2. Blz. 283 Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt
    5. Blz. 284 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 285 4. Onderwijs
    1. Blz. 286 4.1 Openbaar basisonderwijs
     1. Blz. 287 Doelstellingen
      1. Blz. 288 Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs
       1. Blz. 289 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden
    2. Blz. 290 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 291 Doelstellingen
      1. Blz. 292 Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs
       1. Blz. 293 Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022
       2. Blz. 294 Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken
      2. Blz. 295 Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs
       1. Blz. 296 Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO
       2. Blz. 297 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht
    3. Blz. 298 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
     1. Blz. 299 Doelstellingen
      1. Blz. 300 Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 301 Een kindvriendelijke gemeente zijn en blijven door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren
       2. Blz. 302 Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand
       3. Blz. 303 Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang
       4. Blz. 304 Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid
       5. Blz. 305 Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden
      2. Blz. 306 Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie)
       1. Blz. 307 Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs
       2. Blz. 308 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten
    4. Blz. 309 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 310 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 311 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 312 Doelstellingen
      1. Blz. 313 Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen
       1. Blz. 314 Actualisering 'Sport op Koers'
       2. Blz. 315 Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving
       3. Blz. 316 Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering
       4. Blz. 317 Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie
    2. Blz. 318 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 319 Doelstellingen
      1. Blz. 320 Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht.
       1. Blz. 321 Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties
       2. Blz. 322 In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid
       3. Blz. 323 Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid)
    3. Blz. 324 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 325 Doelstellingen
      1. Blz. 326 Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur
       1. Blz. 327 Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan
       2. Blz. 328 Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: liedjes en theater gebruiken om taal te leren)
       3. Blz. 329 In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie
       4. Blz. 330 Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie
      2. Blz. 331 Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 332 Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen
       2. Blz. 333 Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders
      3. Blz. 334 Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven
       1. Blz. 335 De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past (In samenwerking met de cultuuraanbieders en het onderwijs).
       2. Blz. 336 Maken van een vernieuwd cultuurmenu 2020-2021 in overleg met de lokale aanbieders en de scholen
      4. Blz. 337 Faciliteren van evenementen
       1. Blz. 338 In 2020 organiseren van een bevrijdingsfeest naar aanleiding van het vieren van 75 jaar bevrijding (het zomerevenement)
       2. Blz. 339 Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een jaarlijks zomerfeest te organiseren
       3. Blz. 340 Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra
       4. Blz. 341 Stimuleren van een zomer- en een winterfeest
       5. Blz. 342 Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten
    4. Blz. 343 5.4 Musea
     1. Blz. 344 Doelstellingen
      1. Blz. 345 Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht
       1. Blz. 346 Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven
    5. Blz. 347 5.5 Cultureel erfgoed
     1. Blz. 348 Doelstellingen
      1. Blz. 349 Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht
       1. Blz. 350 Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen
       2. Blz. 351 Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie
       3. Blz. 352 Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie. Het rapport Bouwsteen kwaliteit dijk en oevers, vastgesteld door Gebiedsraad A5H, maakt deel uit van die Perspectievennota.
       4. Blz. 353 Vaststellen bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie
      2. Blz. 354 Bezien in hoeverre cultuur historie in beeld kan worden gebracht (buiten – stenen / binnen –etalage))
       1. Blz. 355 Participeren in een mogelijk project van de provincie over een nieuwe erfgoedtafel Ijzeren Eeuw (1850-1970). Hierbij gaat het om de geschiedenis van de scheepsbouw en de baggerindustrie
    6. Blz. 356 5.6 Media
     1. Blz. 357 Doelstellingen
      1. Blz. 358 Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
       1. Blz. 359 Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept
      2. Blz. 360 Continueren permanente oplossing voor het tentoonstellen en beheer van de Rietgorscollectie (deel is uitgeleend aan het Dordrechts Museum, deel is opgehangen in het gemeentehuis en de rest is in depot in het gemeentehuis opgeslagen)
       1. Blz. 361 Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de collectie
    7. Blz. 362 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 363 Doelstellingen
      1. Blz. 364 Versterking van de ecologische functie (ecologischer groen)
       1. Blz. 365 Betrekken van ecologische experts bij ruimtelijke opgaven
       2. Blz. 366 Doorvoeren van eerste verbeteringen in het park ten zuiden van de A15 onder andere wat betreft natuurwaarden en waterberging (watercompensatie RWS A15)
       3. Blz. 367 Eerste stap zetten naar consistent, natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen (streven is deze collegeperiode minimaal 30% natuurvriendelijk te onderhouden, eind 2018 werd ongeveer 12% natuurvriendelijk onderhouden)
       4. Blz. 368 Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken (zoals het Vondelpark, Park Noordhoeks wiel en het park langs de A15)
       5. Blz. 369 Uitbreiden consistent, natuurvriendelijk maaibeheer met ingang van 2020 (circa 18% in 2018, streven is minimaal 30% aan het einde van de collegeperiode)
      2. Blz. 370 Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen (diverser en aantrekkelijker groen, meer groen)
       1. Blz. 371 Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding
       2. Blz. 372 Aanleggen wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade
       3. Blz. 373 Aansluiten bij het initiatief 'het groenste fietspad van Nederland'
       4. Blz. 374 Samenwerken met maatschappelijke partners en inwoners aan natuur, onder andere in het kader van het bijenconvenant
       5. Blz. 375 Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie
       6. Blz. 376 Verkennen scenario's ter voorbereiding op versterking van de bomen- en groenstructuur en ramen wat nodig is om scenario's uit te kunnen voeren
       7. Blz. 377 Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen
      3. Blz. 378 Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om zich via spelen te ontwikkelen
       1. Blz. 379 Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen met als streven het in stand houden van een veelzijdig speelaanbod
      4. Blz. 380 Versterken recreatieve functie
       1. Blz. 381 Onderzoeken van de mogelijkheid (inclusief financiële haalbaarheid) van een openbare hellingbaan voor het te water laten gaan van boten
      5. Blz. 382 Wijzigingen in beheer watergangen
       1. Blz. 383 Watergangen ook kwalitatief op peil houden met zo min mogelijk schadelijke effecten op de flora en fauna.
      6. Blz. 384 Verkrijgen inzichten van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen
       1. Blz. 385 Daar waar mogelijk en gewenst betrekken we inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen
    8. Blz. 386 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 387 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 388 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 389 Doelstellingen
      1. Blz. 390 Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert
       1. Blz. 391 Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid, het wereldfeest en PUP)
       2. Blz. 392 Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform.
       3. Blz. 393 Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren.
       4. Blz. 394 Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen
      2. Blz. 395 Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen
       1. Blz. 396 Bevorderen van de jeugdparticipatie en participatie met jong volwassenen
       2. Blz. 397 De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving
       3. Blz. 398 Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners
       4. Blz. 399 Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is
      3. Blz. 400 Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen
       1. Blz. 401 Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen
       2. Blz. 402 Uitvoeren van de visie en werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht
       3. Blz. 403 Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere door Sterk Papendrecht en Stichting Buurtgezinnen) waarmee ingespeeld wordt op problematiek
      4. Blz. 404 Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers
       1. Blz. 405 Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder versterken van het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers
       2. Blz. 406 Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder vormgeven van de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet (onder andere via de Dag van de Mantelzorg)
      5. Blz. 407 Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers
       1. Blz. 408 Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onder meer via de inzet van Sterk Papendrecht, een vrijwilligersvacaturebank en de vrijwilligersverzekering
       2. Blz. 409 Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners (o.a. Puur Papendrecht en sportverengingen) verder vormgeven van de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet
       3. Blz. 410 Stimuleren van vrijwilligerswerk door het organiseren van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld NLdoet, door Sterk Papendrecht
      6. Blz. 411 Integratie en participatie van statushouders
       1. Blz. 412 Treffen van voorbereidingen in het kader van de nieuwe Wet inburgering
    2. Blz. 413 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 414 Doelstellingen
      1. Blz. 415 Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven
       1. Blz. 416 Vanuit het collegeactieprogramma en de nieuwe beleidsvisies Sociaal Domein Regionaal en Lokaal worden verschillende acties geïnitieerd
      2. Blz. 417 Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte:
       1. Blz. 418 Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht samen met Woonkracht10 inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en Buurtbemiddeling
       2. Blz. 419 Samen met Sterk Papendrecht en zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen inzetten op een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein
       3. Blz. 420 Toegroeien naar een verdere verfijning van en ontwikkelen van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, waarmee de afspraken SMART-er worden.
    3. Blz. 421 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 422 Doelstellingen
      1. Blz. 423 Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief
       1. Blz. 424 Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer)
       2. Blz. 425 Via het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden
       3. Blz. 426 Voortzetten van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht en Schuldhulpmaatje voor wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek
    4. Blz. 427 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 428 Doelstellingen
      1. Blz. 429 Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet
       1. Blz. 430 Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk
    5. Blz. 431 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 432 Doelstellingen
      1. Blz. 433 Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk
       1. Blz. 434 Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet
      2. Blz. 435 Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap
       1. Blz. 436 Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie
      3. Blz. 437 Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 438 Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden
       2. Blz. 439 Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties)
    6. Blz. 440 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
     1. Blz. 441 Doelstellingen
      1. Blz. 442 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 443 Ondersteunen van inzet van vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan en signalerend huisbezoek af te leggen bij 75+ers
       2. Blz. 444 Uitvoeren van het Wmo-beleid en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden
    7. Blz. 445 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 446 Doelstellingen
      1. Blz. 447 Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 448 Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD
    8. Blz. 449 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 450 Doelstellingen
      1. Blz. 451 Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen
       1. Blz. 452 Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht rondom jeugdhulp
       2. Blz. 453 Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ)
    9. Blz. 454 6.81 Geëscaleerde zorg18+
     1. Blz. 455 Doelstellingen
      1. Blz. 456 Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben
       1. Blz. 457 Algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep wordt versterkt
       2. Blz. 458 Overleg centrumgemeente en regiogemeenten over de wijze waarop we in deze regio vorm geven aan de doordecentralisatie van Beschermd Wonen
       3. Blz. 459 Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders
    10. Blz. 460 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 461 Doelstellingen
      1. Blz. 462 Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben
       1. Blz. 463 Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking
    11. Blz. 464 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 465 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 466 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 467 Doelstellingen
      1. Blz. 468 Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners
       1. Blz. 469 Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van JGZ binnen Sterk Papendrecht
       2. Blz. 470 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid, in samenwerking met de DG&J en andere partners
       3. Blz. 471 Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en de nieuwe JGZ-aanbieder Careyn
    2. Blz. 472 7.2 Riolering
     1. Blz. 473 Doelstellingen
      1. Blz. 474 Anticiperen op de klimaatsverandering met betrekking tot afvalwater, regenwater en grondwater
       1. Blz. 475 Beheer en onderhoud van de riolering, gemalen en klimaatadaptatie
       2. Blz. 476 Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, inclusief klimaatadaptieve maatregelen.
       3. Blz. 477 Uitvoeren van maatregelen vanuit het GRP 2019-2023 met accent op afvalwater, hemelwater, grondwater en klimaatadaptatie en kennisontwikkeling in de regionale netwerken
      2. Blz. 478 Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen
       1. Blz. 479 Meer samenwerken rond klimaatadaptatie in regionaal verband, zoals A5H en Drechtsteden
       2. Blz. 480 Strategie klimaatadaptatie herijken na de dialogen met onze partners
       3. Blz. 481 Verder gaan met operatie Steenbreek. Beoogd wordt bewoners en bedrijven te verleiden maatregelen op eigen terrein te nemen. Het gaat dan om een groene tuin, groene daken en dergelijke.
       4. Blz. 482 Verder implementeren van klimaatadaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, groen en groene daken
    3. Blz. 483 7.3 Afval
     1. Blz. 484 Doelstellingen
      1. Blz. 485 Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof
       1. Blz. 486 Regulier inzamelen van huisvuil bij huishoudens, winkelcomplexen en afvalbrengstation.
       2. Blz. 487 Uitvoeren gft campagne (inclusief het vervangen van 8000 oude groencontainers)
       3. Blz. 488 Uitvoeren pilot ondergronds inzamelen restafval (1 jaar) in Oostpolder. We informeren de raad periodiek.
       4. Blz. 489 We geven aan het basisonderwijs voorlichting over afvalscheiding
       5. Blz. 490 We onderzoeken de mogelijkheden van nascheiding. Ten aanzien van afvalscheiding is het streven het restafval te beperken tot een omvang van minder dan 100 kilogram (per inwoner)
       6. Blz. 491 We verstrekken algemene informatie en geven voorlichting over gescheiden inzameling
    4. Blz. 492 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 493 Doelstellingen
      1. Blz. 494 Een veilige omgeving en een prettig woon- en leefklimaat
       1. Blz. 495 In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van thema's uit Omgevingsscan milieu 2019 ten behoeve van Omgevingsvisie en -plan
       2. Blz. 496 Monitoren afspraken met Chemours/DuPont. De nadruk ligt op het verlagen en waar mogelijk naar nul terugbrengen van emissies en op de aanpak van de gevolgen van eerdere emissies
       3. Blz. 497 Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2020 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen
       4. Blz. 498 Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model
       5. Blz. 499 Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 - 2023'
       6. Blz. 500 Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder 2016'. Waaronder bevorderen bewustwording
       7. Blz. 501 Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA).
       8. Blz. 502 Verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningsverbindingen te verkleinen
       9. Blz. 503 Verder voorbereiden van het haalbaarheidsonderzoek naar verkabelen (ondergronds brengen) van de 150 kV hoogspanningsverbindingen van Alblasserdam naar Dordrecht en Alblasserdam-Arkel
       10. Blz. 504 Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op dag invoering Omgevingswet, vooralsnog 1 januari 2021. Onderzoek mandatering taken aan OZHZ
    5. Blz. 505 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 506 Doelstellingen
      1. Blz. 507 Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting
       1. Blz. 508 Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau
       2. Blz. 509 Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van externe onderzoeksresultaten uit 2019
       3. Blz. 510 Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats
    6. Blz. 511 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 512 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 513 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 514 Doelstellingen
      1. Blz. 515 Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht
       1. Blz. 516 Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte
       2. Blz. 517 In 2020 start maken met een omgevingsplan
       3. Blz. 518 In 2020 vaststellen van de omgevingsvisie
       4. Blz. 519 In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening
      2. Blz. 520 Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht
       1. Blz. 521 Aanpak gedoogsituaties (steigers, schuurtjes) door opstellen algemene regels en/of handhaving
       2. Blz. 522 Gelet op het overgangsrecht van de Omgevingswet, aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-1-2021 hun verzoek voor een bestemmingsplan in te dienen
       3. Blz. 523 In beeld brengen wat de consequenties zijn van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen
       4. Blz. 524 Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning
       5. Blz. 525 Voorbereiden op de Omgevingswet
       6. Blz. 526 Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en actueel houden van beheersverordeningen / bestemmingsplannen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten
       7. Blz. 527 Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Ook het met het oog op de PAS-problematiek
      3. Blz. 528 Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen. Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave)
       1. Blz. 529 Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte
       2. Blz. 530 Visie op beeldbepalende locaties. Integraal kijken wat wel en wat niet past. Ook het groen op/aan nieuwe bebouwing moet worden uitgezocht. Bewoners participeren in de visie- en planvorming op het vlak van duurzaamheid, groen en architectuur
    2. Blz. 531 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 532 Doelstellingen
      1. Blz. 533 Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum
       1. Blz. 534 Herontwikkeling en ingebruikneming locatie voormalige bibliotheek
       2. Blz. 535 Herziening planontwikkeling locatie Veerpromenade met keuze op basis van scenario ontwikkeling
      2. Blz. 536 Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages
       1. Blz. 537 Vergroten aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum
      3. Blz. 538 Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda)
       1. Blz. 539 Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' door BPD B.V.
       2. Blz. 540 Herontwikkeling Tiendzone Oostpolder (Land van Matena)
       3. Blz. 541 Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2021
       4. Blz. 542 Realisatie van woongebied Land van Matena
    3. Blz. 543 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 544 Doelstellingen
      1. Blz. 545 Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie
       1. Blz. 546 Actualiseren PALT
       2. Blz. 547 Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu
       3. Blz. 548 Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen)
       4. Blz. 549 Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieus
       5. Blz. 550 Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Papendrechts Woonplan 2020-2030 vastgesteld. Vanaf 2020 voeren we het Papendrechts Woonplan uit
       6. Blz. 551 Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen
       7. Blz. 552 Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen
      2. Blz. 553 Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie
       1. Blz. 554 Faciliteren en ondersteunen van bedrijven bij verduurzamen (o.a. bij panden)
       2. Blz. 555 Maken van een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen
       3. Blz. 556 Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB
       4. Blz. 557 Samen met inwoners en ondernemers de Regionale Energiestrategie invullen met aandacht voor, grootschalige zonne-energie en warmte
       5. Blz. 558 Samen met inwoners en ondernemers de Transitievisie Warmte 1.0 updaten met uitvoeringsplannen per wijk (oplevering in 2021)
       6. Blz. 559 Stimuleren besparen en verduurzamen energie door gerichte communicatie en wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen'
       7. Blz. 560 Vergroten betrokkenheid inwoners bij de voorfase van de energietransitie (bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet) door gerichte communicatie en informatieavonden
    4. Blz. 561 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 562 Paragrafen
    1. Blz. 563 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 564 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 565 Financiële kengetallen
    2. Blz. 566 2. Onderhoud kapitaalgoederen 2020
     1. Blz. 567 Inleiding
     2. Blz. 568 Riolering
     3. Blz. 569 Wegen
     4. Blz. 570 Groen
     5. Blz. 571 Openbare verlichting
     6. Blz. 572 Civiele constructies (zoals bruggen en duikers)
     7. Blz. 573 Speelruimte
     8. Blz. 574 Water en baggeren
     9. Blz. 575 Waterbuspontons
     10. Blz. 576 Havens
     11. Blz. 577 Gebouwen
     12. Blz. 578 Parkeergarages
     13. Blz. 579 Elektrische laadpalen
     14. Blz. 580 Afval en grondstoffen inzameling
    3. Blz. 581 3. Financiering
     1. Blz. 582 Algemeen
    4. Blz. 583 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 584 Inleiding
     2. Blz. 585 Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid
     3. Blz. 586 Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-)
     4. Blz. 587 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     5. Blz. 588 Overige lokale heffingen
     6. Blz. 589 Kwijtscheldingen
    5. Blz. 590 5. Grondbeleid
     1. Blz. 591 Grondbeleid
    6. Blz. 592 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 593 Inleiding
     2. Blz. 594 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
     3. Blz. 595 Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
     4. Blz. 596 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
     5. Blz. 597 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
     6. Blz. 598 Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk
     7. Blz. 599 Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
     8. Blz. 600 Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     9. Blz. 601 Stedin Groep
     10. Blz. 602 Bank Nederlandse Gemeenten NV
     11. Blz. 603 Oasen NV
     12. Blz. 604 Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden
     13. Blz. 605 Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV
     14. Blz. 606 Recreatie en Cultuur holding BV
    7. Blz. 607 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 608 Ontwikkeling organisatie
     2. Blz. 609 Ontwikkeling HRM
     3. Blz. 610 Personeel
     4. Blz. 611 Wetgeving en flexibilisering
     5. Blz. 612 Regionale aanpak: Goed werkgeverschap
     6. Blz. 613 Duurzame inzetbaarheid
     7. Blz. 614 Informatiemanagement en ICT
     8. Blz. 615 Informatieveiligheid
     9. Blz. 616 Bezwaarschriften, klachten en WOB
     10. Blz. 617 Veilige Publieke Taak (VPT)
     11. Blz. 618 Integriteit
     12. Blz. 619 Vertrouwenspersoon
     13. Blz. 620 Juridische kwaliteitszorg
    8. Blz. 621 Meer en minder kosten corona
     1. Blz. 622 Meer en minder kosten corona
    9. Blz. 623 Rapportage interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 624 Rapportage interbestuurlijk toezicht
   12. Blz. 625 BBV indicatoren
    1. Blz. 626 Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap