Sitemap

Jaarrekening 2020 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 10  
0.1 Bestuur Blz. 11  
Doelstellingen Blz. 12  
Doorontwikkelen regionale samenwerking Blz. 13  
Maken en volgen van een sterke, proactieve agenda voor de inzet in de regio (meer agendasettend en minder volgend) Blz. 14  
Samenwerken op basis van inhoudelijke thema's met een accent op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie Blz. 15  
We stellen een regionale opgave-agenda op waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn), waarbij de lange termijn acties periodiek met de raad worden besproken Blz. 16  
Samenleving meer betrekken bij het besturen Blz. 17  
In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld Blz. 18  
We maken een foto van de democratie om te onderzoeken op welke onderdelen we participatie versterken en een roadmap voor participatie op kunnen maken Blz. 19  
We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven Blz. 20  
0.2 Burgerzaken Blz. 21  
Doelstellingen Blz. 22  
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Blz. 23  
Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers Blz. 24  
Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen Blz. 25  
Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale Blz. 26  
Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d. Blz. 27  
Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten Blz. 28  
Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten) Blz. 29  
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media Blz. 30  
Gefaseerd doorvoeren van LiveChat op de website, eerst voor vragen van inwoners, later ook voor vragen van ondernemers Blz. 31  
In 2020 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid, waarbij in het begin ook per post brieven worden aangeboden Blz. 32  
Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar het juiste team brengen en zorgen voor tijdige beantwoording Blz. 33  
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 34  
In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen) Blz. 35  
Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen Blz. 36  
Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Blz. 37  
Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners Blz. 38  
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie Blz. 39  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 40  
Doelstellingen Blz. 41  
Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed Blz. 42  
Omzetten van niet-strategisch vastgoed naar andere functies (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie) Blz. 43  
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed Blz. 44  
Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties Blz. 45  
Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Blz. 46  
Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties Blz. 47  
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 48  
Doelstellingen Blz. 49  
Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Blz. 50  
Continueren van het traineeprogramma Blz. 51  
De mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering) Blz. 52  
Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten' Blz. 53  
Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent Blz. 54  
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Blz. 55  
Continueren inzetten op de 'lerende organisatie' Blz. 56  
Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie Blz. 57  
Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit Blz. 58  
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Blz. 59  
Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers Blz. 60  
Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie Blz. 61  
Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie Blz. 62  
Toekennen en faciliteren van P-bevoegdheid aan teamleiders waardoor medewerkers beter ondersteund en gecoacht worden Blz. 63  
Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden) van medewerkers Blz. 64  
0.4b ICT Blz. 65  
Doelstellingen Blz. 66  
Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid Blz. 67  
Om de mogelijkheden van ICT bij vernieuwingen explicieter te maken, wordt meer aandacht besteed aan kennisontwikkeling op het gebied van ICT Blz. 68  
Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen Blz. 69  
De prioriteiten en adviezen uit het behoefteonderzoek naar de interne wensen op het vlak van informatievoorziening, ICT en digitalisering, toetsen en waar mogelijk opvolgen Blz. 70  
Onderzoeken hoe we het Nieuwe Werken toekomstbestendig, innovatief en flexibel kunnen houden Blz. 71  
Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen Blz. 72  
Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid in het kader van de omgevingsvisie – een lokale vertaling van de regionale aanpak Blz. 73  
Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur Blz. 74  
Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D) Blz. 75  
Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers Blz. 76  
Om de positie van de gemeente in de regio blijvend te versterken en om een flexibele, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie te kunnen bewerkstelligen, wordt de positie van informatiemanager duurzaam en versterkt ingevuld Blz. 77  
Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie Blz. 78  
Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn Blz. 79  
Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening Blz. 80  
De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien Blz. 81  
Ook in 2020 werken we aan het uitbouwen van initiatieven op het gebied van datagestuurd werken, smart city en smart mobility. Blz. 82  
Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie (Hieronder valt ook de betere communicatie richting inwoners en ondernemers hoe geo-informatie ook door hen gebruikt kan worden) Blz. 83  
Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken). Blz. 84  
0.5 Treasury Blz. 85  
Inleiding Blz. 86  
Doelstellingen Blz. 87  
Optimaliseren schuldpositie Blz. 88  
Monitoren economische en marktontwikkelingen Blz. 89  
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad Blz. 90  
Beperken renterisico Blz. 91  
Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 92  
Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's Blz. 93  
Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf Blz. 94  
Grote investeringen faseren waar kan Blz. 95  
0.61 OZB woningen Blz. 96  
Inleiding Blz. 97  
Doelstellingen Blz. 98  
Beperken lokale lasten Blz. 99  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 100  
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 101  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 102  
0.62 OZB niet-woningen Blz. 103  
Inleiding Blz. 104  
Doelstellingen Blz. 105  
Beperken lokale lasten Blz. 106  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 107  
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 108  
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 109  
0.63 Parkeerbelasting Blz. 110  
Doelstellingen Blz. 111  
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Blz. 112  
Handhaven van de blauwe zone Blz. 113  
0.64 Belastingen overig Blz. 114  
Doelstellingen Blz. 115  
Beperken lokale lasten Blz. 116  
Efficiency in processen Blz. 117  
Streven naar kostendekkende tarieven Blz. 118  
Efficiency in processen Blz. 119  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 120  
Doelstellingen Blz. 121  
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Blz. 122  
Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden Blz. 123  
Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Blz. 124  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 125  
Doelstellingen Blz. 126  
Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid Blz. 127  
Budget inzetten zoals aangegeven in de Kaderbrief 2020-2023 Blz. 128  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 129  
Doelstellingen Blz. 130  
Beperken van administratieve lasten Blz. 131  
Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken Blz. 132  
0.10 Mutaties reserves Blz. 133  
Doelstellingen Blz. 134  
Goed inzicht in de reservepositie Blz. 135  
Beperken aantal reserves Blz. 136  
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Blz. 137  
Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie Blz. 138  
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Blz. 139  
Monitoren en beperken van risico's Blz. 140  
Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid) Blz. 141  
Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid Blz. 142  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 143  
Doelstellingen Blz. 144  
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Blz. 145  
Behoedzaam financieel beleid Blz. 146  
Structureel sluitende begroting Blz. 147  
Gezien de verslechterde financiële positie met name door oplopende kosten in het sociaal domein organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2020 financieel sluitend te krijgen Blz. 148  
Wat mag het kosten? Blz. 149  
1. Veiligheid Blz. 150  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 151  
Doelstellingen Blz. 152  
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Blz. 153  
Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Blz. 154  
Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) Blz. 155  
Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten) Blz. 156  
Verder bouwen aan een regio brede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams Blz. 157  
Verder vormgeven van de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Blz. 158  
Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage) Blz. 159  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 160  
Doelstellingen Blz. 161  
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Blz. 162  
Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Blz. 163  
Uitvoeren beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Blz. 164  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Blz. 165  
Evalueren pilot Halt-afdoening ter voorkoming van verdere strafvervolging Blz. 166  
Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen Blz. 167  
Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Blz. 168  
Inrichten meldpunt radicalisering met bijhorend handelingsprotocol Blz. 169  
Inzetten extra boa op uitvoering 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018-2021' Blz. 170  
Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing Blz. 171  
Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Blz. 172  
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak Blz. 173  
Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole in het kader van de openbare orde beheersing, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen Blz. 174  
Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden Blz. 175  
Uitvoeren geactualiseerde huisvestingsverordening en aanpakken illegale verhuur om woonoverlast tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten Blz. 176  
Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden Blz. 177  
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Blz. 178  
Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Blz. 179  
Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof" te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken Blz. 180  
Wat mag het kosten? Blz. 181  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 182  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 183  
Doelstellingen Blz. 184  
Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid Blz. 185  
Bij vervangen van verlichting hebben we aandacht voor het toepassen van energie-, milieu- en duurzaamheidsaspecten voeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages Blz. 186  
Hanteren van de Nederlandse richtlijn bij het ontwerpen en uitvoeren van verlichtingsplannen (uitgezonderd zijn parken, recreatieve ruimten en achterpaden die geen belangrijke functie hebben voor het woon-werk verkeer) Blz. 187  
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 188  
(Grootschalig) onderhouden van voet- en fietspaden Blz. 189  
Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie Blz. 190  
Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Blz. 191  
In overleg met scholen inzetten op verbetering parkeergedrag en evaluatie van eerder doorgevoerde fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren Blz. 192  
Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones Blz. 193  
Uitvoeren van projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Bereikbaar Papendrecht', dat betrekking heeft op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid Blz. 194  
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 195  
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen Blz. 196  
Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3) Blz. 197  
Wij onderzoeken mogelijk sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) over de Burgemeester Keijzerweg en nemen indien mogelijk structurele maatregelen om dit tegen te gaan. Blz. 198  
Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden Blz. 199  
Extra investeringen zijn nodig om elementenverhardingen te vervangen. Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur Blz. 200  
Formeel borgen van de installatieverantwoordelijkheid bij de elektrische objecten in de openbare ruimte Blz. 201  
Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan. Blz. 202  
Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte waarbij groen beeldbepalend is in de openbare ruimte Blz. 203  
Verder doorontwikkelen van de constructieve veiligheid bij de civiele kunstwerken Blz. 204  
Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021 Blz. 205  
Stimuleren van het fietsgebruik Blz. 206  
Fietsgebruik stimuleren door een uitprobeeraanbod en een tweewielers regeling te faciliteren Blz. 207  
Uitvoering geven aan maatregelen en projecten komend uit de Fietsstructuur Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren. Blz. 208  
Electrische mobiliteit bevorderen Blz. 209  
Initiatieven uit de markt voor elektrisch vervoer ondersteunen en waar mogelijk faciliteren Blz. 210  
2.2 Parkeren Blz. 211  
Doelstellingen Blz. 212  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 213  
Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan Blz. 214  
Periodiek uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages Blz. 215  
Uitvoering van parkeerdrukmeting in wijken voorafgaand aan grotere reconstructies Blz. 216  
Optimaliseren parkeersysteem Blz. 217  
Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting in het centrum en omgeving Blz. 218  
2.3 Recreatieve havens Blz. 219  
Doelstellingen Blz. 220  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Blz. 221  
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 222  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 223  
Doelstellingen Blz. 224  
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Blz. 225  
Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven Blz. 226  
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 227  
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven Blz. 228  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 229  
Doelstellingen Blz. 230  
Verbeteren van het openbaar vervoer Blz. 231  
Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente Blz. 232  
Stimuleren van op het openbaar vervoer aanvullende systemen als het gebruik kunnen maken van e-wheels, zorglijn en dergelijke Blz. 233  
Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam Blz. 234  
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 235  
Wat mag het kosten ? Blz. 236  
3. Economie Blz. 237  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 238  
Doelstellingen Blz. 239  
Voeren van accountmanagement Blz. 240  
Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" Blz. 241  
Het op de hoogte blijven van trends en (markt)ontwikkelingen door het bezoeken van (regionale) congressen en bijeenkomsten Blz. 242  
Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester Blz. 243  
Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen Blz. 244  
Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media Blz. 245  
Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen Blz. 246  
Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling Blz. 247  
Communiceren vanuit de accountmanagersrol om het ondernemersklimaat te verbeteren Blz. 248  
Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven zoals: Keurmerk veilig ondernemen Blz. 249  
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum Blz. 250  
Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals realisatie van Bedrijven Investeringszone Blz. 251  
Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen Blz. 252  
Stimuleren van de regionale economie Blz. 253  
Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' in lijn met ambities Groeiagenda Blz. 254  
Deelnemen aan het ondernemersplein Blz. 255  
Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities Blz. 256  
Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities) Blz. 257  
Stimuleren van verbindende activiteiten voor alle leerlijnen zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, "Kom Binnen Bij Bedrijven" en lokale activiteiten/initiatieven Blz. 258  
Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven Blz. 259  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 260  
Doelstellingen Blz. 261  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 262  
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen Blz. 263  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 264  
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 265  
Doelstellingen Blz. 266  
Stimulering zelfstandig ondernemerschap Blz. 267  
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma economie Verbinden en zichtbaar inspireren Blz. 268  
3.4 Economische promotie Blz. 269  
Doelstellingen Blz. 270  
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt. Blz. 271  
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 272  
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 273  
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 274  
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 275  
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 276  
Onderwijsroute Blz. 277  
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 278  
Techniekdock Blz. 279  
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 280  
Verbreden communicatie Blz. 281  
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. Blz. 282  
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 283  
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen Blz. 284  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 285  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (3) Blz. 286  
Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt Blz. 287  
Wat mag het kosten? Blz. 288  
4. Onderwijs Blz. 289  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 290  
Doelstellingen Blz. 291  
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Blz. 292  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden Blz. 293  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 294  
Doelstellingen Blz. 295  
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Blz. 296  
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 297  
Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken Blz. 298  
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 299  
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO Blz. 300  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Blz. 301  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 302  
Doelstellingen Blz. 303  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 304  
Een kindvriendelijke gemeente zijn en blijven door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren Blz. 305  
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand Blz. 306  
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 307  
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid Blz. 308  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden Blz. 309  
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Blz. 310  
Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs Blz. 311  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten Blz. 312  
Wat mag het kosten? Blz. 313  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 314  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 315  
Doelstellingen Blz. 316  
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Blz. 317  
Actualisering 'Sport op Koers' Blz. 318  
Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving Blz. 319  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 320  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie Blz. 321  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 322  
Doelstellingen Blz. 323  
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. Blz. 324  
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties Blz. 325  
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid Blz. 326  
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid) Blz. 327  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 328  
Doelstellingen Blz. 329  
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Blz. 330  
Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan Blz. 331  
Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: liedjes en theater gebruiken om taal te leren) Blz. 332  
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie Blz. 333  
Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie Blz. 334  
Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 335  
Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen Blz. 336  
Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders Blz. 337  
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Blz. 338  
De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past (In samenwerking met de cultuuraanbieders en het onderwijs). Blz. 339  
Maken van een vernieuwd cultuurmenu 2020-2021 in overleg met de lokale aanbieders en de scholen Blz. 340  
Faciliteren van evenementen Blz. 341  
In 2020 organiseren van een bevrijdingsfeest naar aanleiding van het vieren van 75 jaar bevrijding (het zomerevenement) Blz. 342  
Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een jaarlijks zomerfeest te organiseren Blz. 343  
Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra Blz. 344  
Stimuleren van een zomer- en een winterfeest Blz. 345  
Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten Blz. 346  
5.4 Musea Blz. 347  
Doelstellingen Blz. 348  
Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht Blz. 349  
Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven Blz. 350  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 351  
Doelstellingen Blz. 352  
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht Blz. 353  
Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen Blz. 354  
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie Blz. 355  
Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie. Het rapport Bouwsteen kwaliteit dijk en oevers, vastgesteld door Gebiedsraad A5H, maakt deel uit van die Perspectievennota. Blz. 356  
Vaststellen bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie Blz. 357  
Bezien in hoeverre cultuur historie in beeld kan worden gebracht (buiten – stenen / binnen –etalage)) Blz. 358  
Participeren in een mogelijk project van de provincie over een nieuwe erfgoedtafel Ijzeren Eeuw (1850-1970). Hierbij gaat het om de geschiedenis van de scheepsbouw en de baggerindustrie Blz. 359  
5.6 Media Blz. 360  
Doelstellingen Blz. 361  
Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 362  
Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept Blz. 363  
Continueren permanente oplossing voor het tentoonstellen en beheer van de Rietgorscollectie (deel is uitgeleend aan het Dordrechts Museum, deel is opgehangen in het gemeentehuis en de rest is in depot in het gemeentehuis opgeslagen) Blz. 364  
Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de collectie Blz. 365  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 366  
Doelstellingen Blz. 367  
Versterking van de ecologische functie (ecologischer groen) Blz. 368  
Betrekken van ecologische experts bij ruimtelijke opgaven Blz. 369  
Doorvoeren van eerste verbeteringen in het park ten zuiden van de A15 onder andere wat betreft natuurwaarden en waterberging (watercompensatie RWS A15) Blz. 370  
Eerste stap zetten naar consistent, natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen (streven is deze collegeperiode minimaal 30% natuurvriendelijk te onderhouden, eind 2018 werd ongeveer 12% natuurvriendelijk onderhouden) Blz. 371  
Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken (zoals het Vondelpark, Park Noordhoeks wiel en het park langs de A15) Blz. 372  
Uitbreiden consistent, natuurvriendelijk maaibeheer met ingang van 2020 (circa 18% in 2018, streven is minimaal 30% aan het einde van de collegeperiode) Blz. 373  
Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen (diverser en aantrekkelijker groen, meer groen) Blz. 374  
Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding Blz. 375  
Aanleggen wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade Blz. 376  
Aansluiten bij het initiatief 'het groenste fietspad van Nederland' Blz. 377  
Samenwerken met maatschappelijke partners en inwoners aan natuur, onder andere in het kader van het bijenconvenant Blz. 378  
Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie Blz. 379  
Verkennen scenario's ter voorbereiding op versterking van de bomen- en groenstructuur en ramen wat nodig is om scenario's uit te kunnen voeren Blz. 380  
Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen Blz. 381  
Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om zich via spelen te ontwikkelen Blz. 382  
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen met als streven het in stand houden van een veelzijdig speelaanbod Blz. 383  
Versterken recreatieve functie Blz. 384  
Onderzoeken van de mogelijkheid (inclusief financiële haalbaarheid) van een openbare hellingbaan voor het te water laten gaan van boten Blz. 385  
Wijzigingen in beheer watergangen Blz. 386  
Watergangen ook kwalitatief op peil houden met zo min mogelijk schadelijke effecten op de flora en fauna. Blz. 387  
Verkrijgen inzichten van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen Blz. 388  
Daar waar mogelijk en gewenst betrekken we inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen Blz. 389  
Wat mag het kosten? Blz. 390  
6. Sociaal Domein Blz. 391  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 392  
Doelstellingen Blz. 393  
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert Blz. 394  
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid, het wereldfeest en PUP) Blz. 395  
Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform. Blz. 396  
Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren. Blz. 397  
Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen Blz. 398  
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen Blz. 399  
Bevorderen van de jeugdparticipatie en participatie met jong volwassenen Blz. 400  
De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving Blz. 401  
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners Blz. 402  
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is Blz. 403  
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen Blz. 404  
Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen Blz. 405  
Uitvoeren van de visie en werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht Blz. 406  
Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere door Sterk Papendrecht en Stichting Buurtgezinnen) waarmee ingespeeld wordt op problematiek Blz. 407  
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers Blz. 408  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder versterken van het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers Blz. 409  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder vormgeven van de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet (onder andere via de Dag van de Mantelzorg) Blz. 410  
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers Blz. 411  
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onder meer via de inzet van Sterk Papendrecht, een vrijwilligersvacaturebank en de vrijwilligersverzekering Blz. 412  
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners (o.a. Puur Papendrecht en sportverengingen) verder vormgeven van de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet Blz. 413  
Stimuleren van vrijwilligerswerk door het organiseren van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld NLdoet, door Sterk Papendrecht Blz. 414  
Integratie en participatie van statushouders Blz. 415  
Treffen van voorbereidingen in het kader van de nieuwe Wet inburgering Blz. 416  
6.2 Wijkteams Blz. 417  
Doelstellingen Blz. 418  
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven Blz. 419  
Vanuit het collegeactieprogramma en de nieuwe beleidsvisies Sociaal Domein Regionaal en Lokaal worden verschillende acties geïnitieerd Blz. 420  
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: Blz. 421  
Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht samen met Woonkracht10 inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en Buurtbemiddeling Blz. 422  
Samen met Sterk Papendrecht en zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen inzetten op een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein Blz. 423  
Toegroeien naar een verdere verfijning van en ontwikkelen van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, waarmee de afspraken SMART-er worden. Blz. 424  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 425  
Doelstellingen Blz. 426  
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief Blz. 427  
Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer) Blz. 428  
Via het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden Blz. 429  
Voortzetten van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht en Schuldhulpmaatje voor wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek Blz. 430  
6.4 Begeleide participatie Blz. 431  
Doelstellingen Blz. 432  
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Blz. 433  
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk Blz. 434  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 435  
Doelstellingen Blz. 436  
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 437  
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet Blz. 438  
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Blz. 439  
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie Blz. 440  
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 441  
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden Blz. 442  
Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties) Blz. 443  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 444  
Doelstellingen Blz. 445  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 446  
Ondersteunen van inzet van vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan en signalerend huisbezoek af te leggen bij 75+ers Blz. 447  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 448  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 449  
Doelstellingen Blz. 450  
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 451  
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD Blz. 452  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 453  
Doelstellingen Blz. 454  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 455  
Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht rondom jeugdhulp Blz. 456  
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Blz. 457  
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 458  
Doelstellingen Blz. 459  
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben Blz. 460  
Algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep wordt versterkt Blz. 461  
Overleg centrumgemeente en regiogemeenten over de wijze waarop we in deze regio vorm geven aan de doordecentralisatie van Beschermd Wonen Blz. 462  
Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders Blz. 463  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 464  
Doelstellingen Blz. 465  
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben Blz. 466  
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking Blz. 467  
Wat mag het kosten? Blz. 468  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 469  
7.1 Volksgezondheid Blz. 470  
Doelstellingen Blz. 471  
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners Blz. 472  
Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van JGZ binnen Sterk Papendrecht Blz. 473  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid, in samenwerking met de DG&J en andere partners Blz. 474  
Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en de nieuwe JGZ-aanbieder Careyn Blz. 475  
7.2 Riolering Blz. 476  
Doelstellingen Blz. 477  
Anticiperen op de klimaatsverandering met betrekking tot afvalwater, regenwater en grondwater Blz. 478  
Beheer en onderhoud van de riolering, gemalen en klimaatadaptatie Blz. 479  
Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, inclusief klimaatadaptieve maatregelen. Blz. 480  
Uitvoeren van maatregelen vanuit het GRP 2019-2023 met accent op afvalwater, hemelwater, grondwater en klimaatadaptatie en kennisontwikkeling in de regionale netwerken Blz. 481  
Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen Blz. 482  
Meer samenwerken rond klimaatadaptatie in regionaal verband, zoals A5H en Drechtsteden Blz. 483  
Strategie klimaatadaptatie herijken na de dialogen met onze partners Blz. 484  
Verder gaan met operatie Steenbreek. Beoogd wordt bewoners en bedrijven te verleiden maatregelen op eigen terrein te nemen. Het gaat dan om een groene tuin, groene daken en dergelijke. Blz. 485  
Verder implementeren van klimaatadaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, groen en groene daken Blz. 486  
7.3 Afval Blz. 487  
Doelstellingen Blz. 488  
Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof Blz. 489  
Regulier inzamelen van huisvuil bij huishoudens, winkelcomplexen en afvalbrengstation. Blz. 490  
Uitvoeren gft campagne (inclusief het vervangen van 8000 oude groencontainers) Blz. 491  
Uitvoeren pilot ondergronds inzamelen restafval (1 jaar) in Oostpolder. We informeren de raad periodiek. Blz. 492  
We geven aan het basisonderwijs voorlichting over afvalscheiding Blz. 493  
We onderzoeken de mogelijkheden van nascheiding. Ten aanzien van afvalscheiding is het streven het restafval te beperken tot een omvang van minder dan 100 kilogram (per inwoner) Blz. 494  
We verstrekken algemene informatie en geven voorlichting over gescheiden inzameling Blz. 495  
7.4 Milieubeheer Blz. 496  
Doelstellingen Blz. 497  
Een veilige omgeving en een prettig woon- en leefklimaat Blz. 498  
In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van thema's uit Omgevingsscan milieu 2019 ten behoeve van Omgevingsvisie en -plan Blz. 499  
Monitoren afspraken met Chemours/DuPont. De nadruk ligt op het verlagen en waar mogelijk naar nul terugbrengen van emissies en op de aanpak van de gevolgen van eerdere emissies Blz. 500  
Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2020 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen Blz. 501  
Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model Blz. 502  
Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 - 2023' Blz. 503  
Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder 2016'. Waaronder bevorderen bewustwording Blz. 504  
Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA). Blz. 505  
Verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningsverbindingen te verkleinen Blz. 506  
Verder voorbereiden van het haalbaarheidsonderzoek naar verkabelen (ondergronds brengen) van de 150 kV hoogspanningsverbindingen van Alblasserdam naar Dordrecht en Alblasserdam-Arkel Blz. 507  
Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op dag invoering Omgevingswet, vooralsnog 1 januari 2021. Onderzoek mandatering taken aan OZHZ Blz. 508  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 509  
Doelstellingen Blz. 510  
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting Blz. 511  
Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau Blz. 512  
Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van externe onderzoeksresultaten uit 2019 Blz. 513  
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats Blz. 514  
Wat mag het kosten? Blz. 515  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 516  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 517  
Doelstellingen Blz. 518  
Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht Blz. 519  
Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte Blz. 520  
In 2020 start maken met een omgevingsplan Blz. 521  
In 2020 vaststellen van de omgevingsvisie Blz. 522  
In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening Blz. 523  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht Blz. 524  
Aanpak gedoogsituaties (steigers, schuurtjes) door opstellen algemene regels en/of handhaving Blz. 525  
Gelet op het overgangsrecht van de Omgevingswet, aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-1-2021 hun verzoek voor een bestemmingsplan in te dienen Blz. 526  
In beeld brengen wat de consequenties zijn van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen Blz. 527  
Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 528  
Voorbereiden op de Omgevingswet Blz. 529  
Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en actueel houden van beheersverordeningen / bestemmingsplannen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten Blz. 530  
Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Ook het met het oog op de PAS-problematiek Blz. 531  
Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen. Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave) Blz. 532  
Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte Blz. 533  
Visie op beeldbepalende locaties. Integraal kijken wat wel en wat niet past. Ook het groen op/aan nieuwe bebouwing moet worden uitgezocht. Bewoners participeren in de visie- en planvorming op het vlak van duurzaamheid, groen en architectuur Blz. 534  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 535  
Doelstellingen Blz. 536  
Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 537  
Herontwikkeling en ingebruikneming locatie voormalige bibliotheek Blz. 538  
Herziening planontwikkeling locatie Veerpromenade met keuze op basis van scenario ontwikkeling Blz. 539  
Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages Blz. 540  
Vergroten aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum Blz. 541  
Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Blz. 542  
Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' door BPD B.V. Blz. 543  
Herontwikkeling Tiendzone Oostpolder (Land van Matena) Blz. 544  
Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2021 Blz. 545  
Realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 546  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 547  
Doelstellingen Blz. 548  
Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie Blz. 549  
Actualiseren PALT Blz. 550  
Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu Blz. 551  
Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen) Blz. 552  
Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieus Blz. 553  
Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Papendrechts Woonplan 2020-2030 vastgesteld. Vanaf 2020 voeren we het Papendrechts Woonplan uit Blz. 554  
Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen Blz. 555  
Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen Blz. 556  
Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Blz. 557  
Faciliteren en ondersteunen van bedrijven bij verduurzamen (o.a. bij panden) Blz. 558  
Maken van een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen Blz. 559  
Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB Blz. 560  
Samen met inwoners en ondernemers de Regionale Energiestrategie invullen met aandacht voor, grootschalige zonne-energie en warmte Blz. 561  
Samen met inwoners en ondernemers de Transitievisie Warmte 1.0 updaten met uitvoeringsplannen per wijk (oplevering in 2021) Blz. 562  
Stimuleren besparen en verduurzamen energie door gerichte communicatie en wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen' Blz. 563  
Vergroten betrokkenheid inwoners bij de voorfase van de energietransitie (bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet) door gerichte communicatie en informatieavonden Blz. 564  
Wat mag het kosten? Blz. 565  
Paragrafen Blz. 566  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 567  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 568  
Financiële kengetallen Blz. 569  
2. Onderhoud kapitaalgoederen 2020 Blz. 570  
Inleiding Blz. 571  
Riolering Blz. 572  
Wegen Blz. 573  
Groen Blz. 574  
Openbare verlichting Blz. 575  
Civiele constructies (zoals bruggen en duikers) Blz. 576  
Speelruimte Blz. 577  
Water en baggeren Blz. 578  
Waterbuspontons Blz. 579  
Havens Blz. 580  
Gebouwen Blz. 581  
Parkeergarages Blz. 582  
Elektrische laadpalen Blz. 583  
Afval en grondstoffen inzameling Blz. 584  
3. Financiering Blz. 585  
Algemeen Blz. 586  
4. Lokale heffingen Blz. 587  
Inleiding Blz. 588  
Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 589  
Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-) Blz. 590  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 591  
Overige lokale heffingen Blz. 592  
Kwijtscheldingen Blz. 593  
5. Grondbeleid Blz. 594  
Grondbeleid Blz. 595  
6. Verbonden Partijen Blz. 596  
Inleiding Blz. 597  
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Blz. 598  
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 599  
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 600  
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 601  
Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk Blz. 602  
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 603  
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 604  
Stedin Groep Blz. 605  
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 606  
Oasen NV Blz. 607  
Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 608  
Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 609  
Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 610  
7. Bedrijfsvoering Blz. 611  
Ontwikkeling organisatie Blz. 612  
Ontwikkeling HRM Blz. 613  
Personeel Blz. 614  
Wetgeving en flexibilisering Blz. 615  
Regionale aanpak: Goed werkgeverschap Blz. 616  
Duurzame inzetbaarheid Blz. 617  
Informatiemanagement en ICT Blz. 618  
Informatieveiligheid Blz. 619  
Bezwaarschriften, klachten en WOB Blz. 620  
Veilige Publieke Taak (VPT) Blz. 621  
Integriteit Blz. 622  
Vertrouwenspersoon Blz. 623  
Juridische kwaliteitszorg Blz. 624  
Meer en minder kosten corona Blz. 625  
Meer en minder kosten corona Blz. 626  
Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 627  
Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 628  
BBV indicatoren Blz. 629  
Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Blz. 630