Sitemap

Jaarrekening 2020 Blz. 1
Programmabegroting 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6
0.1 Bestuur Blz. 7
Doelstellingen Blz. 8
Doorontwikkelen regionale samenwerking Blz. 9
Maken en volgen van een sterke, proactieve agenda voor de inzet in de regio (meer agendasettend en minder volgend) Blz. 10
Samenwerken op basis van inhoudelijke thema's met een accent op bereikbaarheid en openbaar vervoer, onderwijs en arbeidsmarkt, sociaal domein, ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren en energietransitie Blz. 11
We stellen een regionale opgave-agenda op waarin we keuzes maken en acties prioriteren (verdeling korte en lange termijn), waarbij de lange termijn acties periodiek met de raad worden besproken Blz. 12
Samenleving meer betrekken bij het besturen Blz. 13
In 2020 wordt een participatiekalender opgesteld Blz. 14
We maken een foto van de democratie om te onderzoeken op welke onderdelen we participatie versterken en een roadmap voor participatie op kunnen maken Blz. 15
We maken participatie een integraal onderdeel bij beleidsopgaven Blz. 16
0.2 Burgerzaken Blz. 17
Doelstellingen Blz. 18
Inzetten op digitalisering en maatwerk om de kwaliteit, snelheid en betrouwbaarheid van de dienstverlening te borgen Blz. 19
Inzetten op het blijven van een 'warme' laagdrempelige gemeente met aandacht voor maatwerk (ook voor mensen in een probleemsituatie, zoals bijvoorbeeld dementie) door training van medewerkers Blz. 20
Leveren van maatwerk en verbeteren en uitbreiden van onze dienstverlening voor kwetsbare groepen Blz. 21
Met meer informatie vanuit de vakdomeinen nog meer eerstelijns vragen afhandelen bij de telefooncentrale Blz. 22
Tijdige en duidelijke afhandeling van mails, brieven, telefoontjes e.d. Blz. 23
Uitwerken laatste processen op het gebied van digitalisering om processen zaakgericht af te handelen en introduceren we verschillende E-diensten Blz. 24
Verder werken aan de digitalisering van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van producten en diensten (ook met e-diensten) Blz. 25
Vergroten van de dienstverlening via meerdere kanalen, waaronder social media Blz. 26
Gefaseerd doorvoeren van LiveChat op de website, eerst voor vragen van inwoners, later ook voor vragen van ondernemers Blz. 27
In 2020 als gemeente verder aansluiten op MijnOverheid, waarbij in het begin ook per post brieven worden aangeboden Blz. 28
Via social media binnenkomende vragen van inwoners, bedrijven en instellingen naar het juiste team brengen en zorgen voor tijdige beantwoording Blz. 29
Verbeteren van de informatievoorziening in de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 30
In het kader van de aanpak van laaggeletterdheid gebruikmaken van middelen om teksten leesbaarder te maken (automatisch omzetten van taal in leesbare taal en waar mogelijk inzet van andere hulpmiddelen) Blz. 31
Verduidelijken van onze producten en diensten met tekeningen Blz. 32
Verbeteren van de kwaliteit van de Basisregistratie Personen Blz. 33
Controleren van panden met de BRP als basis, zelfstandig en in samenwerking met ketenpartners Blz. 34
Participeren in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie (BZK) en controleren van de feitelijke situatie Blz. 35
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 36
Doelstellingen Blz. 37
Verkleinen van de voorraad niet-strategisch vastgoed Blz. 38
Omzetten van niet-strategisch vastgoed naar andere functies (bijvoorbeeld met het oog op een maatschappelijke functie) Blz. 39
Zoveel mogelijk afstoten van niet-strategisch vastgoed Blz. 40
Verduurzamen en verminderen vaste lasten maatschappelijke accommodaties Blz. 41
Opleveren actieplan voor een klimaat-neutrale gemeentelijke organisatie inclusief een plan voor het gefaseerd verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Blz. 42
Verbeteren energieprestatie en omvormen van bestaande maatschappelijke accommodaties tot multifunctionele accommodaties Blz. 43
0.4a Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 44
Doelstellingen Blz. 45
Ontwikkelen van een divers en evenwichtig samengestelde organisatie, die eigentijds en integraal verbinding maakt met de samenleving Blz. 46
Continueren van het traineeprogramma Blz. 47
De mogelijkheden benutten om de formatie in schalen 11 en 12 om te zetten in schalen 9 en 10 (minder beleid naar meer beheer en uitvoering) Blz. 48
Minder nadruk leggen op de functie van medewerkers, maar meer op de rol die zij hebben met name gericht op de samenwerking met 'buiten' Blz. 49
Voorrang geven aan de werving en het behoud van jong talent Blz. 50
Een flexibele organisatie die snel gevraagde actuele kwantitatieve en kwalitatieve inzet kan leveren Blz. 51
Continueren inzetten op de 'lerende organisatie' Blz. 52
Vernieuwen van het werving- en selectiebeleid door de inzet van vernieuwde communicatiemiddelen binnen de arbeidsmarktcommunicatie Blz. 53
Zoeken naar een passend evenwicht tussen interne en externe flexibiliteit Blz. 54
Duurzaam inzetbare medewerkers (gezond, vitaal, competent en wendbaar) Blz. 55
Benutten en faciliteren van loopbaankansen voor medewerkers Blz. 56
Continueren verplichte test Werk Energie Analyse voor 55+-ers en verder uitbouwen naar andere groepen binnen de organisatie Blz. 57
Ruimte geven aan en aandacht hebben voor mantelzorgers in de organisatie Blz. 58
Toekennen en faciliteren van P-bevoegdheid aan teamleiders waardoor medewerkers beter ondersteund en gecoacht worden Blz. 59
Werken aan de competenties (gedrag en vaardigheden) van medewerkers Blz. 60
0.4b ICT Blz. 61
Doelstellingen Blz. 62
Meer aandacht voor de mogelijkheden van ICT en meer aandacht voor digitaal werken, toegankelijkheid, toekomstbestendigheid en informatieveiligheid Blz. 63
Om de mogelijkheden van ICT bij vernieuwingen explicieter te maken, wordt meer aandacht besteed aan kennisontwikkeling op het gebied van ICT Blz. 64
Het Nieuwe Werken strategisch en beleidsmatig ondersteunen Blz. 65
De prioriteiten en adviezen uit het behoefteonderzoek naar de interne wensen op het vlak van informatievoorziening, ICT en digitalisering, toetsen en waar mogelijk opvolgen Blz. 66
Onderzoeken hoe we het Nieuwe Werken toekomstbestendig, innovatief en flexibel kunnen houden Blz. 67
Op het gebied van informatiebeleid aansluiten bij regionale ontwikkelingen en input leveren aan het CIO en het SCD wat betreft lokale wensen Blz. 68
Anticiperen op en maatregelen treffen voor de juiste toegankelijkheid in het kader van de omgevingsvisie – een lokale vertaling van de regionale aanpak Blz. 69
Maximale lokale speelruimte creëren op basis van de regionale ICT-architectuur Blz. 70
Verwerven van een goede strategische positie in de regionale ICT-overleggen (nu nog IPD en PIO-D) Blz. 71
Adequate informatievoorziening voor bestuur en medewerkers Blz. 72
Om de positie van de gemeente in de regio blijvend te versterken en om een flexibele, dienstverlenende en wendbare ICT-organisatie te kunnen bewerkstelligen, wordt de positie van informatiemanager duurzaam en versterkt ingevuld Blz. 73
Intensiveren van de wisselwerking en samenwerking tussen Informatiemanagement, ICT, informatieveiligheid en geo-informatie Blz. 74
Benadrukken belang van (zelf)evaluaties en bewustwording op het vlak van informatieveiligheid en daar ook actief in zijn Blz. 75
Doorontwikkeling van de geo-informatievoorziening Blz. 76
De organisatie rondom de Geo informatie ook naar de toekomst toe borgen om daarmee inwoners, bedrijven, instellingen en eigen ambtenaren van goede (geo-)informatie te voorzien Blz. 77
Ook in 2020 werken we aan het uitbouwen van initiatieven op het gebied van datagestuurd werken, smart city en smart mobility. Blz. 78
Stimulering gebruik en innovatie van Geo-informatie (Hieronder valt ook de betere communicatie richting inwoners en ondernemers hoe geo-informatie ook door hen gebruikt kan worden) Blz. 79
Voldoen aan wetgeving rondom Geo-informatie, zoals de basisregistratie BAG (adressen en gebouwen), BGT (Grootschalige topografie) en WIBON (boven- en ondergrondse netwerken). Blz. 80
0.5 Treasury Blz. 81
Inleiding Blz. 82
Doelstellingen Blz. 83
Optimaliseren schuldpositie Blz. 84
Monitoren economische en marktontwikkelingen Blz. 85
Opereren binnen de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) en kader gemeenteraad Blz. 86
Beperken renterisico Blz. 87
Opereren binnen de kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 88
Beperken rentelasten tegen acceptabele risico's Blz. 89
Bij iedere investering kijken naar alternatieven voor aanschaf Blz. 90
Grote investeringen faseren waar kan Blz. 91
0.61 OZB woningen Blz. 92
Inleiding Blz. 93
Doelstellingen Blz. 94
Beperken lokale lasten Blz. 95
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 96
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 97
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 98
0.62 OZB niet-woningen Blz. 99
Inleiding Blz. 100
Doelstellingen Blz. 101
Beperken lokale lasten Blz. 102
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 103
OZB maximaal bijstellen met inflatie Blz. 104
Bij nieuwe wensen eerst kijken naar andere dekkingsmogelijkheden Blz. 105
0.63 Parkeerbelasting Blz. 106
Doelstellingen Blz. 107
Reguleren van de parkeerdruk in het centrum Blz. 108
Handhaven van de blauwe zone Blz. 109
0.64 Belastingen overig Blz. 110
Doelstellingen Blz. 111
Beperken lokale lasten Blz. 112
Efficiency in processen Blz. 113
Streven naar kostendekkende tarieven Blz. 114
Efficiency in processen Blz. 115
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 116
Doelstellingen Blz. 117
Beperken van de invloed van fluctuaties in de algemene uitkering voor gemeentelijk beleid Blz. 118
Herverdelingseffecten samen met regio proberen te beperken en kritisch kijken naar de regionale samenwerkingsverbanden Blz. 119
Monitoren ontwikkelingen in de circulaires Blz. 120
0.8 Overige baten en lasten Blz. 121
Doelstellingen Blz. 122
Effectief inzetten van budget voor nieuw beleid Blz. 123
Budget inzetten zoals aangegeven in de Kaderbrief 2020-2023 Blz. 124
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 125
Doelstellingen Blz. 126
Beperken van administratieve lasten Blz. 127
Bij nieuwe activiteiten in de afweging de Vennootschapsbelastingsplicht (vpb-plicht) betrekken Blz. 128
0.10 Mutaties reserves Blz. 129
Doelstellingen Blz. 130
Goed inzicht in de reservepositie Blz. 131
Beperken aantal reserves Blz. 132
Solide reserve positie (solvabiliteit tussen de 30% en 70%) Blz. 133
Sparen voor grote uitgaven daar waar dat kan gezien de financiële positie Blz. 134
Voldoende weerstandsvermogen (weerstandsratio van 1) Blz. 135
Monitoren en beperken van risico's Blz. 136
Financiële ruimte scheppen voor duurzaamheid (bestemmingsreserve duurzaamheid) Blz. 137
Precario opbrengst inzetten voor duurzaamheid Blz. 138
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 139
Doelstellingen Blz. 140
Sluitende begroting voor het begrotingsjaar Blz. 141
Behoedzaam financieel beleid Blz. 142
Structureel sluitende begroting Blz. 143
Gezien de verslechterde financiële positie met name door oplopende kosten in het sociaal domein organiseren van een ombuigingsproces met als inzet de jaren na het begrotingsjaar 2020 financieel sluitend te krijgen Blz. 144
Wat mag het kosten? Blz. 145
1. Veiligheid Blz. 146
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 147
Doelstellingen Blz. 148
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten Blz. 149
Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht (uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) Blz. 150
Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio ZHZ (VRZHZ) Blz. 151
Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten) Blz. 152
Verder bouwen aan een regio brede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams Blz. 153
Verder vormgeven van de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne Blz. 154
Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage) Blz. 155
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 156
Doelstellingen Blz. 157
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken Blz. 158
Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren Blz. 159
Uitvoeren beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Blz. 160
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving Blz. 161
Evalueren pilot Halt-afdoening ter voorkoming van verdere strafvervolging Blz. 162
Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen Blz. 163
Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het beleidsplan 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021' Blz. 164
Inrichten meldpunt radicalisering met bijhorend handelingsprotocol Blz. 165
Inzetten extra boa op uitvoering 'Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018-2021' Blz. 166
Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het opleggen van een gedragsaanwijzing Blz. 167
Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op veiligheidsthema’s Blz. 168
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-aanpak Blz. 169
Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole in het kader van de openbare orde beheersing, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen Blz. 170
Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) om heling te voorkomen en te bestrijden Blz. 171
Uitvoeren geactualiseerde huisvestingsverordening en aanpakken illegale verhuur om woonoverlast tegen te gaan en de leefbaarheid te vergroten Blz. 172
Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de leefbaarheid in de wijken goed te houden Blz. 173
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit Blz. 174
Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten Blz. 175
Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning door een lokaal meldpunt ondermijning in te richten, de APV 'ondermijning-proof" te maken en de in het ondermijningsonderzoek geconstateerde signalen nader te onderzoeken Blz. 176
Wat mag het kosten? Blz. 177
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 178
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 179
Doelstellingen Blz. 180
Via openbare verlichting een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid Blz. 181
Bij vervangen van verlichting hebben we aandacht voor het toepassen van energie-, milieu- en duurzaamheidsaspecten voeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages Blz. 182
Hanteren van de Nederlandse richtlijn bij het ontwerpen en uitvoeren van verlichtingsplannen (uitgezonderd zijn parken, recreatieve ruimten en achterpaden die geen belangrijke functie hebben voor het woon-werk verkeer) Blz. 183
Optimaliseren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 184
(Grootschalig) onderhouden van voet- en fietspaden Blz. 185
Creëren van meer bewustzijn bij verkeersdeelnemers door middel van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie Blz. 186
Deelnemen aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Blz. 187
In overleg met scholen inzetten op verbetering parkeergedrag en evaluatie van eerder doorgevoerde fysieke maatregelen om de verkeersveiligheid rond scholen te verbeteren Blz. 188
Onderzoeken van de mogelijkheden en noodzaak om duidelijker te maken waar sprake is van 30 km zones Blz. 189
Uitvoeren van projecten uit het uitvoeringsprogramma 'Bereikbaar Papendrecht', dat betrekking heeft op het verbeteren van de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid Blz. 190
Waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 191
Aantrekkelijk houden of verbeteren van de leefomgeving van de inwoners van Papendrecht door middel van onderhoud van wegen Blz. 192
Deelnemen aan regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming op het hoofdwegennet (A15/A16/N3) Blz. 193
Wij onderzoeken mogelijk sluipverkeer (vooral van vrachtwagens) over de Burgemeester Keijzerweg en nemen indien mogelijk structurele maatregelen om dit tegen te gaan. Blz. 194
Kwaliteit en functie van de wegen en alle civiele objecten in stand houden Blz. 195
Extra investeringen zijn nodig om elementenverhardingen te vervangen. Veel elementenverhardingen komen aan hun einde van hun levensduur Blz. 196
Formeel borgen van de installatieverantwoordelijkheid bij de elektrische objecten in de openbare ruimte Blz. 197
Openbare ruimte beheren en onderhouden volgens het Civiel Technisch Beheerplan. Blz. 198
Uitrol toepassing klimaat adaptieve maatregelen in de openbare ruimte waarbij groen beeldbepalend is in de openbare ruimte Blz. 199
Verder doorontwikkelen van de constructieve veiligheid bij de civiele kunstwerken Blz. 200
Voor het onderhoud aan de wegen vindt integrale afstemming plaats met het Gemeentelijk Rioleringsplan en het Groenbeheerplan 2017-2021 Blz. 201
Stimuleren van het fietsgebruik Blz. 202
Fietsgebruik stimuleren door een uitprobeeraanbod en een tweewielers regeling te faciliteren Blz. 203
Uitvoering geven aan maatregelen en projecten komend uit de Fietsstructuur Papendrecht om fietsgebruik te stimuleren. Blz. 204
Electrische mobiliteit bevorderen Blz. 205
Initiatieven uit de markt voor elektrisch vervoer ondersteunen en waar mogelijk faciliteren Blz. 206
2.2 Parkeren Blz. 207
Doelstellingen Blz. 208
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 209
Onderzoeken van de mogelijkheden om ook in parkeergarage De Meent abonnementen voor werknemers toe te staan Blz. 210
Periodiek uitvoeren van een parkeerdrukmeting in het centrum inclusief de garages Blz. 211
Uitvoering van parkeerdrukmeting in wijken voorafgaand aan grotere reconstructies Blz. 212
Optimaliseren parkeersysteem Blz. 213
Periodiek onderzoeken en evalueren van de werking van het parkeersysteem door middel van parkeerdrukmeting in het centrum en omgeving Blz. 214
2.3 Recreatieve havens Blz. 215
Doelstellingen Blz. 216
Waarborgen van de bereikbaarheid van de Jachthaven Blz. 217
Uitvoeren beheer en onderhoud haven (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 218
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 219
Doelstellingen Blz. 220
Waarborgen van de bereikbaarheid van de havens (Kooihaven, Ketelhaven, Schaarhaven en Johannahaven) Blz. 221
Nader verkennen en uitwerken van de (structurele) vervanging van de kademuur bij de Loswal in de Kooihaven Blz. 222
Uitvoeren beheer en onderhoud havens (baggeren e.d.) in samenwerking met de gemeente Dordrecht Blz. 223
Uitvoeren nautisch beheer voor de Kooihaven, Ketelhaven en Schaarhaven in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven Blz. 224
2.5 Openbaar vervoer Blz. 225
Doelstellingen Blz. 226
Verbeteren van het openbaar vervoer Blz. 227
Met de provincie meedenken, ontwerpen en toezicht houden op de uitvoering van nieuwe R-net bushaltes in de gemeente Blz. 228
Stimuleren van op het openbaar vervoer aanvullende systemen als het gebruik kunnen maken van e-wheels, zorglijn en dergelijke Blz. 229
Stimuleren van overleg over versterking van het openbaar vervoer, zoals een lightrail verbinding met Rotterdam Blz. 230
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht. Blz. 231
Wat mag het kosten ? Blz. 232
3. Economie Blz. 233
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 234
Doelstellingen Blz. 235
Voeren van accountmanagement Blz. 236
Actief opdrachtgeverschap "Papendrecht verrast" Blz. 237
Het op de hoogte blijven van trends en (markt)ontwikkelingen door het bezoeken van (regionale) congressen en bijeenkomsten Blz. 238
Op regelmatige basis afleggen van bedrijfsbezoeken al dan niet in het bijzijn van wethouder en/of burgemeester Blz. 239
Periodiek overleggen met ondernemersverenigingen Blz. 240
Positioneren van de accountmanagers als centrale aanspreekpunt voor ondernemers op diverse media Blz. 241
Stimuleren van onderlinge contacten tussen ondernemers door het organiseren van netwerkevenementen Blz. 242
Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Stimuleren van onderwijs & arbeidsmarktontwikkeling Blz. 243
Communiceren vanuit de accountmanagersrol om het ondernemersklimaat te verbeteren Blz. 244
Deelnemen aan (winkel)centra versterkende initiatieven zoals: Keurmerk veilig ondernemen Blz. 245
Deelnemen in en faciliteren van de coöperatie Papendrecht Centrum Blz. 246
Faciliteren van op samenwerking berustende versterkende initiatieven zoals realisatie van Bedrijven Investeringszone Blz. 247
Stimuleren en aanjagen van duurzame (innovatieve) ontwikkelingen op bedrijventerreinen Blz. 248
Stimuleren van de regionale economie Blz. 249
Actualiseren uitvoeringsprogramma 'Verbinden en zichtbaar inspireren' in lijn met ambities Groeiagenda Blz. 250
Deelnemen aan het ondernemersplein Blz. 251
Lokaal uitvoering geven aan regionaal vastgestelde ambities Blz. 252
Samenwerken met regionaal economische instrumentaria om bedrijvigheid in de regio te promoten, werkgelegenheid en onderlinge samenwerking te bevorderen (b.v. Deal Drechtcities) Blz. 253
Stimuleren van verbindende activiteiten voor alle leerlijnen zoals Smart Lectures, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, "Kom Binnen Bij Bedrijven" en lokale activiteiten/initiatieven Blz. 254
Stimuleren, promoten en waar mogelijk faciliteren van innovatie versterkende en aanjagende initiatieven Blz. 255
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 256
Doelstellingen Blz. 257
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 258
Blijven investeren in winkelgebieden en industrieterreinen Blz. 259
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 260
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen Blz. 261
Doelstellingen Blz. 262
Stimulering zelfstandig ondernemerschap Blz. 263
Uitvoeren van uitvoeringsprogramma economie Verbinden en zichtbaar inspireren Blz. 264
3.4 Economische promotie Blz. 265
Doelstellingen Blz. 266
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt. Blz. 267
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 268
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 269
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 270
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 271
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 272
Onderwijsroute Blz. 273
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 274
Techniekdock Blz. 275
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 276
Verbreden communicatie Blz. 277
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen. Blz. 278
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 279
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen Blz. 280
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Blz. 281
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (3) Blz. 282
Via de regeling Sterk Techniekonderwijs verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en (regionale) arbeidsmarkt Blz. 283
Wat mag het kosten? Blz. 284
4. Onderwijs Blz. 285
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 286
Doelstellingen Blz. 287
Waarborgen van de continuïteit van het openbaar basisonderwijs Blz. 288
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Basis Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van de begroting, jaarrekening, statutenwijzigingen en het benoemen van bestuursleden Blz. 289
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 290
Doelstellingen Blz. 291
Passende huisvesting voor scholen basis en voortgezet onderwijs Blz. 292
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 293
Spreiding van vestigingen voor het basisonderwijs over de wijken Blz. 294
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 295
Uitvoering geven aan de gemeentelijke visie en routekaart Huisvesting VO Blz. 296
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs gericht op de continuïteit van het onderwijs door het beoordelen van statutenwijziging en het benoemen van de leden van de Raad van Toezicht Blz. 297
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 298
Doelstellingen Blz. 299
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 300
Een kindvriendelijke gemeente zijn en blijven door het realiseren van structurele participatie van kinderen en jongeren in het gemeentelijk beleid en het verbeteren van de communicatie met kinderen en jongeren Blz. 301
Realiseren van een voldoende en toegankelijk voorschools aanbod voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en kinderen met een (risico op een) (taal)achterstand Blz. 302
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en voortijdig schoolverlaten, en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang Blz. 303
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden door het realiseren van een sluitende aanpak laaggeletterdheid Blz. 304
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp via het uitvoeren van de regionale samenwerkingsagenda passend verbinden Blz. 305
Versterken van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt (met de focus op technologie) Blz. 306
Stimuleren van de maatschappelijke stages die worden georganiseerd vanuit het onderwijs Blz. 307
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt met specifieke focus op het monitoren van de effecten en resultaten Blz. 308
Wat mag het kosten? Blz. 309
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 310
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 311
Doelstellingen Blz. 312
Sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid bevorderen Blz. 313
Actualisering 'Sport op Koers' Blz. 314
Met betrekking tot de Omgevingswet en klimaatadaptatie adviseren over de mogelijkheden om te bewegen in de omgeving Blz. 315
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers', onderdeel Sportstimulering Blz. 316
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen door uitvoering te geven aan de regeling jeugdsportsubsidie Blz. 317
5.2 Sportaccommodaties Blz. 318
Doelstellingen Blz. 319
Behouden van goede sportvoorzieningen in Papendrecht. Blz. 320
Afhankelijk van de locatiebestemming van de scholen voor Voortgezet Onderwijs aanvullend onderzoek doen naar de behoefte aan binnensportaccommodaties Blz. 321
In gesprek blijven met de sportverenigingen over vraag naar en aanbod van buitensportaccommodaties met inachtneming van een ieders rol en verantwoordelijkheid Blz. 322
Invullen gemeentelijke accounthoudersrol binnen het verzelfstandigde sportcentrum. Focus op nakomen afspraken op het gebied van betaalbaarheid en toegankelijkheid (check op continuering bestaand beleid) Blz. 323
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 324
Doelstellingen Blz. 325
Bevorderen van verbinding en stimuleren van ontmoeting door cultuur Blz. 326
Bereiken van kinderen in armoedesituaties door via cultuur het gesprek daarover aan te gaan Blz. 327
Cultuur inzetten om kinderen de taal goed te leren (Interactief Theater Anne Frank school: liedjes en theater gebruiken om taal te leren) Blz. 328
In samenwerking met Stichting Cultuureducatie ZHZ onderzoeken hoe afnemende vraag naar muziekonderwijs opgevangen kan worden door modern cultuuraanbod en cultuureducatie Blz. 329
Inzetten van 'culturele interventie' binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld cultuur in zetten bij demente mensen ter verbetering van hun situatie Blz. 330
Bevorderen samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 331
Gezamenlijk aanbieden van cultuur-educatieprogramma voor scholen en peuterspeelzalen Blz. 332
Lokaal organiseren wat lokaal kan en bevorderen van de samenwerking tussen lokale cultuuraanbieders Blz. 333
Cultuur en cultuureducatie vraaggericht vormgeven Blz. 334
De vraag naar en behoefte aan cultuur inventariseren via de cultuurmakelaar. De cultuurmakelaar clustert de vragen, waarna wordt gezocht welk aanbod daar het beste bij past (In samenwerking met de cultuuraanbieders en het onderwijs). Blz. 335
Maken van een vernieuwd cultuurmenu 2020-2021 in overleg met de lokale aanbieders en de scholen Blz. 336
Faciliteren van evenementen Blz. 337
In 2020 organiseren van een bevrijdingsfeest naar aanleiding van het vieren van 75 jaar bevrijding (het zomerevenement) Blz. 338
Op gang brengen van het gesprek om maatschappelijke partners te stimuleren om zelf een jaarlijks zomerfeest te organiseren Blz. 339
Stimuleren van activiteiten in de winkelcentra Blz. 340
Stimuleren van een zomer- en een winterfeest Blz. 341
Stimuleren van straatfeesten en buurtactiviteiten Blz. 342
5.4 Musea Blz. 343
Doelstellingen Blz. 344
Borgen van de culturele identiteit van Papendrecht Blz. 345
Ondersteunen van de activiteiten van diverse instanties om dit vorm te geven Blz. 346
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 347
Doelstellingen Blz. 348
Behoud van het dijklint en de historische structuren die bijdragen aan de identiteit van Papendrecht Blz. 349
Inspelen op behoud en versterking van de karakteristieken van het dijklint bij ontwikkelingen Blz. 350
Ondersteunen onderhoudsmaatregelen voorgevels van beeldbepalende panden Dijklint door verstrekken subsidie Blz. 351
Perspectievennota A5H verankeren in de Omgevingsvisie. Het rapport Bouwsteen kwaliteit dijk en oevers, vastgesteld door Gebiedsraad A5H, maakt deel uit van die Perspectievennota. Blz. 352
Vaststellen bestemmingsplan Dijklint uitgaande van de Dijkvisie Blz. 353
Bezien in hoeverre cultuur historie in beeld kan worden gebracht (buiten – stenen / binnen –etalage)) Blz. 354
Participeren in een mogelijk project van de provincie over een nieuwe erfgoedtafel Ijzeren Eeuw (1850-1970). Hierbij gaat het om de geschiedenis van de scheepsbouw en de baggerindustrie Blz. 355
5.6 Media Blz. 356
Doelstellingen Blz. 357
Voortzetting modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 358
Monitoring voortgang ontwikkeling informatieconcept Blz. 359
Continueren permanente oplossing voor het tentoonstellen en beheer van de Rietgorscollectie (deel is uitgeleend aan het Dordrechts Museum, deel is opgehangen in het gemeentehuis en de rest is in depot in het gemeentehuis opgeslagen) Blz. 360
Verder concretiseren en uitvoeren van het beheer van de collectie Blz. 361
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 362
Doelstellingen Blz. 363
Versterking van de ecologische functie (ecologischer groen) Blz. 364
Betrekken van ecologische experts bij ruimtelijke opgaven Blz. 365
Doorvoeren van eerste verbeteringen in het park ten zuiden van de A15 onder andere wat betreft natuurwaarden en waterberging (watercompensatie RWS A15) Blz. 366
Eerste stap zetten naar consistent, natuurvriendelijk beheer van bosplantsoen (streven is deze collegeperiode minimaal 30% natuurvriendelijk te onderhouden, eind 2018 werd ongeveer 12% natuurvriendelijk onderhouden) Blz. 367
Onderzoek van mogelijkheden voor verbetering van de parken (zoals het Vondelpark, Park Noordhoeks wiel en het park langs de A15) Blz. 368
Uitbreiden consistent, natuurvriendelijk maaibeheer met ingang van 2020 (circa 18% in 2018, streven is minimaal 30% aan het einde van de collegeperiode) Blz. 369
Behouden en versterken van het groene karakter van Papendrecht zodat mensen zich hier prettig voelen (diverser en aantrekkelijker groen, meer groen) Blz. 370
Aanleggen trap naar viaduct N3-A15 ten behoeve van wandelverbinding Blz. 371
Aanleggen wandelverbinding naar brug Matenasche Scheidkade Blz. 372
Aansluiten bij het initiatief 'het groenste fietspad van Nederland' Blz. 373
Samenwerken met maatschappelijke partners en inwoners aan natuur, onder andere in het kader van het bijenconvenant Blz. 374
Uitvoeren maatregelen biodiversiteit langs A15 en N3 met ondersteuning van subsidie Blz. 375
Verkennen scenario's ter voorbereiding op versterking van de bomen- en groenstructuur en ramen wat nodig is om scenario's uit te kunnen voeren Blz. 376
Voortzetten operatie Steenbreek door inwoners en bedrijven te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen Blz. 377
Bieden van de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om zich via spelen te ontwikkelen Blz. 378
Buitenspeelruimtes inspecteren, onderhouden en indien nodig en mogelijk vervangen met als streven het in stand houden van een veelzijdig speelaanbod Blz. 379
Versterken recreatieve functie Blz. 380
Onderzoeken van de mogelijkheid (inclusief financiële haalbaarheid) van een openbare hellingbaan voor het te water laten gaan van boten Blz. 381
Wijzigingen in beheer watergangen Blz. 382
Watergangen ook kwalitatief op peil houden met zo min mogelijk schadelijke effecten op de flora en fauna. Blz. 383
Verkrijgen inzichten van inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen Blz. 384
Daar waar mogelijk en gewenst betrekken we inwoners en ondernemers bij de uitvoering van maatregelen Blz. 385
Wat mag het kosten? Blz. 386
6. Sociaal Domein Blz. 387
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 388
Doelstellingen Blz. 389
Ophalen van goede ideeën en initiatieven die bijdragen aan versterking van de sociale samenhang en prettige woonomgeving. De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert Blz. 390
Ondersteunen bestaande en nieuwe activiteiten (zoals buitenspeeldag, seniorenmiddag, projecten om zwerfafval te verminderen (ZAPpers), klimaatadaptatie, duurzaamheid, het wereldfeest en PUP) Blz. 391
Ondersteunen PuurPapendrecht als online en offlline buurtplatform. Blz. 392
Stimuleren bewonersinitiatieven, concrete ideeën aansporen en daar waar mogelijk enthousiasmeren en faciliteren. Blz. 393
Stimuleren van de vindbaarheid van Papendrechtse voorzieningen door middel van communicatiecampagnes op verschillende communicatiekanalen Blz. 394
Bewerkstelligen van een sfeer, cultuur en omgeving die uitnodigt om te participeren en bevorderen van het luisterend vermogen Blz. 395
Bevorderen van de jeugdparticipatie en participatie met jong volwassenen Blz. 396
De wijken in gaan en communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving Blz. 397
Vergroten van kennis en transparantie door scholing van ambtenaren op het gebied van samenspraak met onze inwoners Blz. 398
Vooraf bedenken, bij elk onderwerp, vraag of wens, op welk niveau participatie mogelijk is Blz. 399
Inzetten op een sterke lokale ondersteuningsstructuur om de deelname van inwoners van jong tot oud aan de samenleving en hun eigen kracht te bevorderen Blz. 400
Aanmoedigen van het gebruik en waar nodig faciliteren van algemene voorzieningen Blz. 401
Uitvoeren van de visie en werkplan Jeugd- en Jongerenwerk Papendrecht Blz. 402
Versterken van het voorzieningenaanbod (onder andere door Sterk Papendrecht en Stichting Buurtgezinnen) waarmee ingespeeld wordt op problematiek Blz. 403
Bieden van passende ondersteuning en waardering aan mantelzorgers Blz. 404
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder versterken van het ondersteuningsaanbod aan mantelzorgers Blz. 405
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke instellingen verder vormgeven van de waardering richting mantelzorgers voor hun inzet (onder andere via de Dag van de Mantelzorg) Blz. 406
Stimuleren van vrijwilligerswerk en het bieden van passende ondersteuning en waardering aan vrijwilligers Blz. 407
Ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onder meer via de inzet van Sterk Papendrecht, een vrijwilligersvacaturebank en de vrijwilligersverzekering Blz. 408
Samen met Sterk Papendrecht en andere maatschappelijke partners (o.a. Puur Papendrecht en sportverengingen) verder vormgeven van de waardering richting vrijwilligers als stimulans voor hun inzet Blz. 409
Stimuleren van vrijwilligerswerk door het organiseren van verschillende activiteiten, bijvoorbeeld NLdoet, door Sterk Papendrecht Blz. 410
Integratie en participatie van statushouders Blz. 411
Treffen van voorbereidingen in het kader van de nieuwe Wet inburgering Blz. 412
6.2 Wijkteams Blz. 413
Doelstellingen Blz. 414
Versterken van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van inwoners en hun sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen en buurtgenoten) om te participeren in de samenleving, waarbij we streven Blz. 415
Vanuit het collegeactieprogramma en de nieuwe beleidsvisies Sociaal Domein Regionaal en Lokaal worden verschillende acties geïnitieerd Blz. 416
Doorontwikkelen van Sterk Papendrecht tot het eerste (centrale) punt voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar met een ondersteuningsvraag op alle levensgebieden met de gedachte: Blz. 417
Binnen de afspraken met Sterk Papendrecht samen met Woonkracht10 inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen conform het Convenant preventie huisuitzettingen en Buurtbemiddeling Blz. 418
Samen met Sterk Papendrecht en zorgaanbieders, huisartsen, SDD en andere gelieerde instellingen inzetten op een stevigere verbinding tussen het sociale en het medische domein Blz. 419
Toegroeien naar een verdere verfijning van en ontwikkelen van de (subsidie)afspraken met één strategische partner Sterk Papendrecht, waarmee de afspraken SMART-er worden. Blz. 420
6.3 Inkomensregelingen Blz. 421
Doelstellingen Blz. 422
Inwoners met een laag inkomen en/of schulden ondersteunen, waar mogelijk preventief Blz. 423
Uitvoeren van de Participatiewet, de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD ondersteuning biedt (o.a. bijzondere bijstand, Leergeld en budgetbeheer) Blz. 424
Via het meerjarige collegeactieprogramma en de Actieagenda gezinnen en kinderen in armoede, wordt samen met maatschappelijke instellingen een impuls gegeven om financiële problematiek onder inwoners te bestrijden Blz. 425
Voortzetten van en doorontwikkelen van de (subsidie)afspraken met onder andere Sterk Papendrecht en Schuldhulpmaatje voor wat betreft hun inzet rondom financiële problematiek Blz. 426
6.4 Begeleide participatie Blz. 427
Doelstellingen Blz. 428
Bieden van beschut werk voor aangewezen personen op basis van de Participatiewet Blz. 429
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD en Drechtwerk invulling geven aan beschut werk Blz. 430
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 431
Doelstellingen Blz. 432
Inwoners stimuleren van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 433
Uitvoeren van de Participatiewet en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden op basis waarvan de SDD uitvoering geeft aan de wet Blz. 434
Stimuleren van zelfstandig ondernemerschap Blz. 435
Uitvoeren van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma economie Blz. 436
Verminderen van werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 437
Aanpak (jeugd)werkloosheid vanuit het regionaal programma Arbeidsmarkt Drechtsteden Blz. 438
Stimuleren van leerwerkplaatsen en participatieplekken (bij lokale bedrijven en organisaties) Blz. 439
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 440
Doelstellingen Blz. 441
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 442
Ondersteunen van inzet van vrijwilligers om eenzaamheid tegen te gaan en signalerend huisbezoek af te leggen bij 75+ers Blz. 443
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de nieuwe regionale visie sociaal domein Drechtsteden Blz. 444
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 445
Doelstellingen Blz. 446
Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven waar nodig met de inzet van maatwerkvoorzieningen Blz. 447
Uitvoeren van het Wmo-beleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de SDD Blz. 448
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 449
Doelstellingen Blz. 450
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 451
Op lokaal niveau nadere (uitvoerings)afspraken maken met Sterk Papendrecht rondom jeugdhulp Blz. 452
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking op basis waarvan de maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp worden verzorgd door de Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) Blz. 453
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 454
Doelstellingen Blz. 455
Bieden van voldoende Opvang en Beschermd wonen voorzieningen binnen de regio Drechtsteden, Alblasserwaard & Vijfheerenlanden waar mensen met psychische of psychosociale problemen, verslavingsproblematiek, daklozen en mensen die opvang nodig hebben Blz. 456
Algemene en maatwerkvoorzieningen waardoor de ontwikkeling van beschermd wonen naar beschermd thuis, gericht op het langer zelfstandig wonen, voor meer mensen vanuit deze doelgroep wordt versterkt Blz. 457
Overleg centrumgemeente en regiogemeenten over de wijze waarop we in deze regio vorm geven aan de doordecentralisatie van Beschermd Wonen Blz. 458
Overleg met de centrumgemeente (Dordrecht) die inhoudelijke en financiële afspraken maakt met de zorgaanbieders Blz. 459
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 460
Doelstellingen Blz. 461
Bieden van voldoende opvang aan en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen die zwaardere hulpverlening nodig hebben Blz. 462
Uitvoering geven aan het geactualiseerde jeugdbeleid en de regionale samenwerking Blz. 463
Wat mag het kosten? Blz. 464
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 465
7.1 Volksgezondheid Blz. 466
Doelstellingen Blz. 467
Het versterken van de gezondheid en welzijn van onze inwoners Blz. 468
Extra inzetten op samenwerking binnen het sociaal domein om vroegtijdig problemen te signaleren en maatregelen te kunnen nemen onder ander door extra inzet van JGZ binnen Sterk Papendrecht Blz. 469
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid, de nieuwe nota lokaal gezondheidsbeleid, in samenwerking met de DG&J en andere partners Blz. 470
Uitvoering geven aan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de regionale samenwerking op basis waarvan de basistaken JGZ worden georganiseerd door de DG&J en de nieuwe JGZ-aanbieder Careyn Blz. 471
7.2 Riolering Blz. 472
Doelstellingen Blz. 473
Anticiperen op de klimaatsverandering met betrekking tot afvalwater, regenwater en grondwater Blz. 474
Beheer en onderhoud van de riolering, gemalen en klimaatadaptatie Blz. 475
Integrale vervangingen van riolering met wegen en groen, inclusief klimaatadaptieve maatregelen. Blz. 476
Uitvoeren van maatregelen vanuit het GRP 2019-2023 met accent op afvalwater, hemelwater, grondwater en klimaatadaptatie en kennisontwikkeling in de regionale netwerken Blz. 477
Invulling geven aan de Strategie Klimaatadaptatie om de negatieve gevolgen van klimaatsverandering te beperken. Het gaat hierbij om wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen Blz. 478
Meer samenwerken rond klimaatadaptatie in regionaal verband, zoals A5H en Drechtsteden Blz. 479
Strategie klimaatadaptatie herijken na de dialogen met onze partners Blz. 480
Verder gaan met operatie Steenbreek. Beoogd wordt bewoners en bedrijven te verleiden maatregelen op eigen terrein te nemen. Het gaat dan om een groene tuin, groene daken en dergelijke. Blz. 481
Verder implementeren van klimaatadaptieve maatregelen zoals waterberging bij reconstructies in wegen, groen en groene daken Blz. 482
7.3 Afval Blz. 483
Doelstellingen Blz. 484
Inzamelen en hergebruik van zoveel mogelijk huishoudelijk afval als nieuwe grondstof Blz. 485
Regulier inzamelen van huisvuil bij huishoudens, winkelcomplexen en afvalbrengstation. Blz. 486
Uitvoeren gft campagne (inclusief het vervangen van 8000 oude groencontainers) Blz. 487
Uitvoeren pilot ondergronds inzamelen restafval (1 jaar) in Oostpolder. We informeren de raad periodiek. Blz. 488
We geven aan het basisonderwijs voorlichting over afvalscheiding Blz. 489
We onderzoeken de mogelijkheden van nascheiding. Ten aanzien van afvalscheiding is het streven het restafval te beperken tot een omvang van minder dan 100 kilogram (per inwoner) Blz. 490
We verstrekken algemene informatie en geven voorlichting over gescheiden inzameling Blz. 491
7.4 Milieubeheer Blz. 492
Doelstellingen Blz. 493
Een veilige omgeving en een prettig woon- en leefklimaat Blz. 494
In overleg met projectleider Omgevingswet uitwerken van thema's uit Omgevingsscan milieu 2019 ten behoeve van Omgevingsvisie en -plan Blz. 495
Monitoren afspraken met Chemours/DuPont. De nadruk ligt op het verlagen en waar mogelijk naar nul terugbrengen van emissies en op de aanpak van de gevolgen van eerdere emissies Blz. 496
Regie voeren op de uitvoering van 'Jaarprogramma 2020 uitvoering milieutaken door OZHZ', waarin lokale prioriteiten zijn opgenomen Blz. 497
Uitbreiden RVMK (regionaal verkeersmodel) naar een multimodaal model Blz. 498
Uitvoeren 'Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht 2018 - 2023' Blz. 499
Uitvoeren rapport 'Ambities gemeente Papendrecht vermindering fijnstof en NO2 en vermindering van geluidhinder 2016'. Waaronder bevorderen bewustwording Blz. 500
Uitvoeren van maatregelen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA). Blz. 501
Verder onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de magneetveldzones van hoogspanningsverbindingen te verkleinen Blz. 502
Verder voorbereiden van het haalbaarheidsonderzoek naar verkabelen (ondergronds brengen) van de 150 kV hoogspanningsverbindingen van Alblasserdam naar Dordrecht en Alblasserdam-Arkel Blz. 503
Voorbereiding overdracht taken Wet bodembescherming vanuit provincie naar gemeente op dag invoering Omgevingswet, vooralsnog 1 januari 2021. Onderzoek mandatering taken aan OZHZ Blz. 504
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 505
Doelstellingen Blz. 506
Het bieden van een begraafplaats aan de Admiraal de Ruyterweg 23 met een hoog kwaliteitsniveau van onderhoud en inrichting Blz. 507
Creëren van een parkachtige sfeer en rust. Uitvoeren van integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) op A-niveau Blz. 508
Invoeren van gedifferentieerde tarieven (in relatie tot termijnen) voor begraven op basis van externe onderzoeksresultaten uit 2019 Blz. 509
Zorgdragen voor een schone, goed verzorgde en begaanbare begraafplaats Blz. 510
Wat mag het kosten? Blz. 511
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 512
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 513
Doelstellingen Blz. 514
Bieden van een verbindend ruimtelijk kader voor de toekomst door in gezamenlijkheid te werken aan een integrale omgevingsvisie die gebiedsdekkend is voor Papendrecht Blz. 515
Betrekken van de samenleving, college, raad en ambtelijk apparaat vanuit de participatiegedachte Blz. 516
In 2020 start maken met een omgevingsplan Blz. 517
In 2020 vaststellen van de omgevingsvisie Blz. 518
In samenhang met het te maken omgevingsplan in beeld brengen hoe het nieuwe omgevingsloket zal worden gevuld met het oog op de toekomstige dienstverlening Blz. 519
Borging van de ruimtelijke kwaliteit en zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht Blz. 520
Aanpak gedoogsituaties (steigers, schuurtjes) door opstellen algemene regels en/of handhaving Blz. 521
Gelet op het overgangsrecht van de Omgevingswet, aan initiatiefnemers vragen ruim voor 1-1-2021 hun verzoek voor een bestemmingsplan in te dienen Blz. 522
In beeld brengen wat de consequenties zijn van de invoering Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen Blz. 523
Snel en klantvriendelijk afhandelen van aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 524
Voorbereiden op de Omgevingswet Blz. 525
Waar nodig bestemmingsplannen opstellen om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken en actueel houden van beheersverordeningen / bestemmingsplannen om de uniformiteit van de regels te behouden dan wel te vergroten Blz. 526
Zorgvuldig en efficiënt handhaven van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving. Ook het met het oog op de PAS-problematiek Blz. 527
Stimuleren en bijdragen aan voldoende, kwalitatief hoogwaardige woningen. Uitvoeren Woonplan Papendrecht (naar rato bijdragen aan Drechtstedelijke woningopgave) Blz. 528
Het leveren van een actieve bijdrage aan de planontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructureringsprojecten of investeringen in de openbare ruimte Blz. 529
Visie op beeldbepalende locaties. Integraal kijken wat wel en wat niet past. Ook het groen op/aan nieuwe bebouwing moet worden uitgezocht. Bewoners participeren in de visie- en planvorming op het vlak van duurzaamheid, groen en architectuur Blz. 530
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 531
Doelstellingen Blz. 532
Verbeteren van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 533
Herontwikkeling en ingebruikneming locatie voormalige bibliotheek Blz. 534
Herziening planontwikkeling locatie Veerpromenade met keuze op basis van scenario ontwikkeling Blz. 535
Bevorderen van het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages Blz. 536
Vergroten aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum Blz. 537
Versterken van de ruimtelijke kwaliteit vanuit de lokale en regionale doelstellingen (groeiagenda) Blz. 538
Bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' door BPD B.V. Blz. 539
Herontwikkeling Tiendzone Oostpolder (Land van Matena) Blz. 540
Planontwikkeling woningbouw Eiland Kombuis en RO procedure. Start bouw door Vorm BV voorzien in 2021 Blz. 541
Realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 542
8.3 Wonen en bouwen Blz. 543
Doelstellingen Blz. 544
Geschikte woningen voor alle inwoners en waar mogelijk een passende bijdrage leveren aan de regionale groeiambitie Blz. 545
Actualiseren PALT Blz. 546
Afronden gebied Land van Matena en Tiendzone als rustig, groen woonmilieu Blz. 547
Bevorderen van de duurzaamheid van nieuwbouwwoningen door het toepassen van GPR (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn, een meetinstrument voor de duurzaamheid van gebouwen) Blz. 548
Onderzoeken waar kansen liggen voor verantwoord verdichten / herontwikkelen met als doel het toevoegen van kwaliteit in de leefomgeving en onderscheidende woonmilieus Blz. 549
Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Papendrechts Woonplan 2020-2030 vastgesteld. Vanaf 2020 voeren we het Papendrechts Woonplan uit Blz. 550
Ruimte bieden voor alternatieve samenlevingsvormen Blz. 551
Uitvoering geven aan de Agenda huisvesting kwetsbare groepen Blz. 552
Duurzaam Papendrecht: voorbereiden van en inspelen op de energietransitie Blz. 553
Faciliteren en ondersteunen van bedrijven bij verduurzamen (o.a. bij panden) Blz. 554
Maken van een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen Blz. 555
Promoten van het Energieloket Papendrecht voor woningeigenaren en MKB Blz. 556
Samen met inwoners en ondernemers de Regionale Energiestrategie invullen met aandacht voor, grootschalige zonne-energie en warmte Blz. 557
Samen met inwoners en ondernemers de Transitievisie Warmte 1.0 updaten met uitvoeringsplannen per wijk (oplevering in 2021) Blz. 558
Stimuleren besparen en verduurzamen energie door gerichte communicatie en wijkgerichte aanpak 'energie besparen en verduurzamen' Blz. 559
Vergroten betrokkenheid inwoners bij de voorfase van de energietransitie (bijvoorbeeld aansluiting op het warmtenet) door gerichte communicatie en informatieavonden Blz. 560
Wat mag het kosten? Blz. 561
Paragrafen Blz. 562
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 563
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 564
Financiële kengetallen Blz. 565
2. Onderhoud kapitaalgoederen 2020 Blz. 566
Inleiding Blz. 567
Riolering Blz. 568
Wegen Blz. 569
Groen Blz. 570
Openbare verlichting Blz. 571
Civiele constructies (zoals bruggen en duikers) Blz. 572
Speelruimte Blz. 573
Water en baggeren Blz. 574
Waterbuspontons Blz. 575
Havens Blz. 576
Gebouwen Blz. 577
Parkeergarages Blz. 578
Elektrische laadpalen Blz. 579
Afval en grondstoffen inzameling Blz. 580
3. Financiering Blz. 581
Algemeen Blz. 582
4. Lokale heffingen Blz. 583
Inleiding Blz. 584
Evaluatie nieuwe ontwikkelingen en rijksbeleid Blz. 585
Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-) Blz. 586
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 587
Overige lokale heffingen Blz. 588
Kwijtscheldingen Blz. 589
5. Grondbeleid Blz. 590
Grondbeleid Blz. 591
6. Verbonden Partijen Blz. 592
Inleiding Blz. 593
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Blz. 594
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 595
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 596
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 597
Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk Blz. 598
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 599
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 600
Stedin Groep Blz. 601
Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 602
Oasen NV Blz. 603
Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 604
Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 605
Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 606
7. Bedrijfsvoering Blz. 607
Ontwikkeling organisatie Blz. 608
Ontwikkeling HRM Blz. 609
Personeel Blz. 610
Wetgeving en flexibilisering Blz. 611
Regionale aanpak: Goed werkgeverschap Blz. 612
Duurzame inzetbaarheid Blz. 613
Informatiemanagement en ICT Blz. 614
Informatieveiligheid Blz. 615
Bezwaarschriften, klachten en WOB Blz. 616
Veilige Publieke Taak (VPT) Blz. 617
Integriteit Blz. 618
Vertrouwenspersoon Blz. 619
Juridische kwaliteitszorg Blz. 620
Meer en minder kosten corona Blz. 621
Meer en minder kosten corona Blz. 622
Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 623
Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 624
BBV indicatoren Blz. 625
Beleidsindicatoren bestuur en ondersteuning Blz. 626
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap