Voorwoord

Papendrechts Algemeen Belang (PAB), CDA, ChristenUnie en SGP vormen de komende vier jaar de coalitie van de gemeente Papendrecht. We gebruiken de landelijke richtlijnen die gelden voor het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) als basisindeling voor het Coalitieakkoord 2018-2022. De vergelijking met andere gemeenten wordt dankzij deze indeling eenvoudiger. Aan de hand van de tien thema’s uit het BBV geven wij meer duidelijkheid over onze plannen voor Papendrecht voor de komende vier jaar. Onze blik is daarbij ook op de langere termijn gericht.

In dit coalitieakkoord werken we de visie en kernpunten van de coalitie van Papendrechts Algemeen Belang (PAB), CDA, ChristenUnie en SGP op hoofdlijnen uit. Gevolgd door de tien thema’s. De verdere invulling volgt later in de planning- en controlcyclus en in de daadwerkelijke uitvoering. Daarbij staan wij open voor een constructieve inbreng van iedereen. Door zichtbaar nabij het gesprek aan te gaan met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Maar ook door open te staan voor goede ideeën vanuit de gemeenteraad: coalitie én oppositie. Nieuwe ontwikkelingen benaderen we vanuit de geest van het coalitieakkoord en gaan daarover het gesprek met elkaar aan. Dat betekent ook dat wij een aantal zaken onderzoeken, uitwerken en hierover besluiten nemen.

Wij hebben veel ambities om de kwaliteit en leefbaarheid in onze gemeente verder te versterken. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat onze ideeën en voornemens passen in een gezond financieel kader. We gaan zuinig om met ons gemeenschapsgeld. Inwoners en ondernemers jagen we niet op onnodig hoge kosten. En vooral in samenspraak met hen gaan we Papendrecht de komende jaren nog mooier, prettiger, veiliger en leefbaarder maken.