Thema 4 Onderwijs

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een breed en goed onderwijsaanbod is belangrijk. Ouders en kinderen moeten kunnen kiezen. Goed onderwijs bindt mensen aan Papendrecht en vergroot kansen op de arbeidsmarkt. In het voortgezet onderwijs hebben wij een regionale functie, die we willen behouden. Goed onderwijs is belangrijk voor ons en onze regio. We denken daarbij met name aan een goede aansluiting met en tussen (praktijkgericht) voortgezet onderwijs en kwalitatief goed middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Intensieve afstemming met bedrijven over de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevordert ook de kwaliteit van het onderwijs.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Passende huisvesting scholen voor voortgezet onderwijs

Terug naar navigatie - Passende huisvesting scholen voor voortgezet onderwijs

We formuleren een gemeentelijke visie op onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat de scholen voor voortgezet onderwijs niet hoeven samen te gaan op één locatie. Een centrale school met circa 3000 leerlingen is niet passend bij de schaal van Papendrecht en doet minder recht aan de eigenheid van beide scholen. Intensievere samenwerking op onderdelen biedt wel (financiële) voordelen. Vanuit de eigen Papendrechtse visie gaan we het gesprek met de scholen met hernieuwd elan aan. Het doel is minimaal duidelijkheid te krijgen over de toekomstige huisvesting.

Basisscholen; een verbindende plek

Terug naar navigatie - Basisscholen; een verbindende plek

Basisscholen zijn bij uitstek overdag ontmoetingsplaatsen van kinderen en ouders. Wij ondersteunen mogelijkheden en kansen om ontmoeting tussen mensen verder te stimuleren. Ontwikkeling en educatie van het kind staan daarbij centraal. Wij onderschrijven de basisbeginselen van de plannen rondom kindcentra. We nemen initiatief om de samenwerking van verschillende partijen tot stand te brengen. Een koppeling tussen taken van het Centrum voor Jeugd en Gezin en de scholen biedt voordelen. Maatschappelijk werk binnen scholen is nu bijvoorbeeld nog niet overal gerealiseerd.

Maatschappelijke stage

Terug naar navigatie - Maatschappelijke stage

Scholen hebben een grote maatschappelijke functie. Ze bereiden kinderen voor op de toekomst. Het is goed voor kinderen om ervaringen op te doen buiten hun eigen belevingswereld. De maatschappelijke stage is daarvoor een goed middel. We onderzoeken de mogelijkheden om met de scholen daarvoor een programma te maken. Dit sluit ook aan bij de plannen van de regering om een vrijwillige maatschappelijke diensttijd in te voeren (start najaar 2018).