Thema 7 Volksgezondheid en milieu

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Volksgezondheid en milieu raken elkaar. Wij willen een goede, gezonde en duurzame leefomgeving, waarin de veiligheidsrisico’s beperkt zijn. Maatregelen zijn nodig om de belasting op het milieu te verminderen. Aardgas verdwijnt als brandstof voor woningen (energietransitie). Wij spelen daarop in. Een duurzame afvalinzameling heeft onze voorkeur. Wij realiseren ons dat programma’s vaak vele jaren lopen. Een goede start is het halve werk.

Wij zetten ook in op gezondheid van onze inwoners en leefbaarheid door te streven naar minder situaties met verhoogde gezondheidsrisico’s en een vermindering van de uitstoot van overlastgevende bedrijven. We gaan samen met de provincie en de regio het gesprek met en over risicovolle bedrijven aan.

Wij steunen de ‘Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. We gaan de 17 hoofddoelstellingen die voor de komende 15 jaar een duurzaamheidskader bieden voor zover van toepassing voor Papendrecht concreet maken.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Energietransitie

Terug naar navigatie - Energietransitie

De energietransitie heeft als doel een energieopwekking te realiseren die het klimaat minder belast. Het is een belangrijk onderdeel van de milieumaatregelen. De coalitie zet in op betaalbare en duurzame energie. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel en er zijn vele maatregelen denkbaar. Op verschillende manieren zal hier uitvoering aan worden gegeven. In de nieuwbouwwijk Land van Matena is de aanleg van stadsverwarming gepland als een duurzame bron van energie die verder uitgewerkt gaat worden. In herstructureringsgebieden zal ook gebruik worden gemaakt van duurzame energie. Zonnepanelen op daken, gevels en schermen van zonnepanelen zijn eveneens mogelijkheden die verder uitgewerkt gaan worden. Voor de opgave van de energietransitie werken we nauw samen met partners in de regio en met onze inwoners en ondernemers.

Het faciliteren van inwoners en ondernemers die zelf het initiatief nemen voor duurzaamheidsmaatregelen wordt waar mogelijk verbeterd.

Maatregelen om het milieu te verbeteren

Terug naar navigatie - Maatregelen om het milieu te verbeteren

Op verschillende manieren besteden we hier aandacht aan. Denk aan het intensiever uitwerken en uitvoeren van de operatie Steenbreek (meer groen in tuinen in plaats van tegels). Wij willen de geluidsoverlast zoveel mogelijk beperken via maatregelen bij onderhoud N3 en A15, beperken van snelheid en effectievere geluidswallen. Slimme lantaarnpalen (bijvoorbeeld bij fietspaden) kunnen ook zorgen voor energiebesparing en minder lichtvervuiling, zonder dat de veiligheid(sbeleving) wordt aangetast.

Beperken overlast bedrijven

Terug naar navigatie - Beperken overlast bedrijven

Samenwerken met bestuurlijke partners is belangrijk om overlast van bedrijven aan te pakken. Wij zullen hen bewegen ons hierbij te helpen. Wij willen dat bedrijven zoveel mogelijk werken volgens de best denkbare en toepasbare methoden en technieken.

Aandacht voor ecologie

Terug naar navigatie - Aandacht voor ecologie

In een verstedelijkt gebied is behoud van de natuur voor iedereen belangrijk. Groen is een onderwerp dat steeds meer functies krijgt toebedeeld zoals gezondheid, bewegen, natuurspeelplekken, enzovoorts. Daar is extra ecologische expertise voor nodig, om ervoor te zorgen dat dat ook allemaal samen gaat. Specifieke ecologische deskundigheid binnen de ambtelijke organisatie is hiervoor noodzakelijk. Deze ecologische deskundigheid zal vervolgens bij ruimtelijke ontwikkelingsplannen en – projecten worden ingezet. De verwachting is dat de kosten hiervoor zich dubbel en dwars terugverdienen.

Gemeentewerf en afvalbrengstation (ABS)

Terug naar navigatie - Gemeentewerf en afvalbrengstation (ABS)

Er zijn plannen voor een nieuwe gemeentewerf en een afvalbrengstation (ABS) op de huidige locatie. Dat is goed. Wij vragen wel aandacht voor de dienstverlening naar onze inwoners. Die kan beter. Voor het ABS verruimen wij de openingstijden op zaterdag zoals afgesproken. We evalueren halverwege de raadsperiode ook of het werkt of moet worden aangepast.

Afvalscheiding

Terug naar navigatie - Afvalscheiding

We gaan aan de slag met de uitvoering van het raadsbesluit over afvalscheiding. Tijdens dit proces onderzoeken we de vooren nadelen van de twee methoden van afvalscheiding (voor- en nascheiding). Met de inwoners gaan we open het gesprek in over ondergrondse containers en de wijze van afvalinzameling. Met alle gegevens die we dan hebben, maken we een uiteindelijke keuze over de wijze van inzamelen. Daar horen rekenmodellen bij die uitgaan van een optimale afvalscheiding, een goede dienstverlening en een beperking van kosten.