Visie

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Dit coalitieakkoord is op hoofdlijnen bepalend voor de komende vier jaar. Bestuurlijke integriteit en duidelijk besturen passen in de nieuwe samenleving. We nemen onze inwoners, bedrijven en instellingen serieus. We luisteren naar elkaars ideeën. We zoeken elkaar op en gaan het gesprek aan.

Het vele goede dat Papendrecht al te bieden heeft, behouden we. We ontwikkelen en vernieuwen om te verbeteren daar waar dat kan of nodig is. We bouwen aan een Papendrecht dat we met trots kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Een ieder van ons is hiervoor verantwoordelijk. De eigen identiteit van Papendrecht en zijn inwoners staat altijd voorop.

Wij willen verbindend besturen. Maximaal zichtbaar en nabij. We hebben oog voor de samenleving en oog voor de toekomst. We staan dus dichtbij de mensen en geven ruimte aan hun inbreng. We luisteren, onderzoeken en maken ons hard voor Papendrecht. We zijn daar waar we nodig zijn.

Tijdens deze coalitieperiode hebben wij speciale aandacht voor vijf kernpunten.

Kernpunten

Terug naar navigatie - Kernpunten

1. Een groen en duurzaam Papendrecht

Terug naar navigatie - 1. Een groen en duurzaam Papendrecht

Papendrecht is een groene gemeente, die we graag groen houden. We onderzoeken waar we het groen kunnen versterken en verbeteren. We vernieuwen waar kan en moet. De kwaliteit van het groen zal altijd meewegen in onze beslissingen.

Bij de verschillende onderdelen van dit coalitieakkoord vullen we het begrip duurzaamheid verder in. Papendrecht is en wordt meer en meer een duurzame gemeente. Op dit terrein willen we echt stevig vooruit. Als gemeente geven wij zelf het goede voorbeeld.

We hechten veel waarde aan de historie van Papendrecht. We zetten ons daarom in voor het historische erfgoed.

2. Zorg voor de kwetsbaren

Terug naar navigatie - 2. Zorg voor de kwetsbaren

Wij besteden aandacht aan die mensen, groepen of instellingen die steun nodig hebben. We vullen dat breed in. Denk bijvoorbeeld aan jongeren, ouderen, onderwijs, werk, mensen met problematische schulden, statushouders en woningzoekenden. We vragen inzet van hen waar dat mogelijk is en wij helpen waar nodig en waar dat kan.

3. Communicatie met en betrokkenheid van inwoners

Terug naar navigatie - 3. Communicatie met en betrokkenheid van inwoners

Wij communiceren over verbeteringen en veranderingen in de samenleving. Snel en duidelijk beantwoorden we vragen. We gaan de wijken in en door dicht bij de mensen te staan kennen we de vraagstukken die daar spelen. We nodigen mensen ook actief uit om mee te doen, mee te denken en te participeren. Wijkgericht werken is belangrijk. We hebben een luisterend oor voor iedereen en stellen ons positief ondersteunend op.

4. Verbeteren lokaal ondernemersklimaat

Terug naar navigatie - 4. Verbeteren lokaal ondernemersklimaat

Wij faciliteren lokale ondernemers. Dat doen we bijvoorbeeld door één duidelijk ondernemersloket te bieden. Als gemeente denken we écht mee. In mogelijkheden. Ook onderzoeken we hoe we lokale ondernemers bij inkoop en aanbestedingen voorrang kunnen geven. Dat geldt zeker voor die ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam investeren.

5. Sterk in de Drechtsteden en de regio

Terug naar navigatie - 5. Sterk in de Drechtsteden en de regio

Ons uitgangspunt is dat we lokaal doen wat lokaal kan. In deze complexe samenleving kunnen we echter niet alles alleen. Daarom werken we samen in de Drechtsteden en in de regio (denk bijvoorbeeld aan de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Alblasserwaard- Vijfheerenlanden et cetera). Op de gebieden van economie, bereikbaarheid en onderwijs versterken we elkaar binnen de regio. Het behoud van onze eigen identiteit en zelfstandigheid is daarbij een harde voorwaarde. Samenwerken moet voordelen bieden als het gaat om de efficiënte uitvoering van werkzaamheden, vermindering van kwetsbaarheid, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van lobbymogelijkheden.