Thema 1 Veiligheid

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Papendrecht is een rustige en relatief veilige gemeente. Dat houden we graag zo. Als gemeente kunnen we dat niet alleen. Samen maken en houden we Papendrecht veilig. De dialoog met inwoners, politie en gemeente vinden we daarom belangrijk. We handhaven en we spreken elkaar aan op zaken die niet door de beugel kunnen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Houding ten aanzien van activeiten die zorgen voor onveiligheid(sbeleving)

Terug naar navigatie - Houding ten aanzien van activeiten die zorgen voor onveiligheid(sbeleving)

Gevoelens van onveiligheid ontstaan vaak in de beleving van mensen en niet door harde cijfers. De communicatie en dialoog over veiligheid is daarom ook zo belangrijk. Sommige activiteiten zorgen voor een onveiligheidsbeleving. Denk bijvoorbeeld aan coffeeshops, seksinrichtingen, wietteelt en openbaar drankgebruik. Deze activiteiten ontmoedigen wij binnen onze gemeente. Wij voldoen op dit gebied aan de eisen die de landelijke wetgeving ons oplegt. Goede voorlichting op scholen over alcohol- en drugsgebruik vinden wij erg belangrijk.

Preventieve maatregelen voor verbetering veiligheid(sbeleving)

Terug naar navigatie - Preventieve maatregelen voor verbetering veiligheid(sbeleving)

Onze ambitie is minder overlast van vuurwerk. Daarom breiden wij de vuurwerkvrije zones uit. Verder gaan wij nieuwe en alternatieve mogelijkheden, zoals cameratoezicht en het opleggen van gedragsregels toepassen. Uiteraard met inachtneming van de privacyregels. Daarnaast zijn wij continu alert op mogelijkheden om de veiligheid verder te verbeteren.

Omgaan met het gevaar van ondermijning

Terug naar navigatie - Omgaan met het gevaar van ondermijning

Een onderwerp dat landelijk veel aandacht krijgt en waar we ons op lokaal niveau zeker bewust van zijn is ondermijning. Ondermijning gaat over het grensgebied waar de legale en niet legale wereld elkaar raken. We zien hier ook raakvlakken met de wet BIBOB (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en de werkzaamheden binnen het RIEC (Regionale Informatie en Expertise Centrum). Door maximaal informatie te delen binnen de wettelijk gestelde kaders denken wij veel problemen te voorkomen.

Ongewenst gedrag bespreekbaar maken en handhaven waar nodig

Terug naar navigatie - Ongewenst gedrag bespreekbaar maken en handhaven waar nodig

Openbare ruimte

Inwoners storen zich aan vervuiling van of verkeerd gedrag in de openbare ruimte (voorbeelden zijn vernielingen, zwerfafval, hondenpoep, afsteken vuurwerk en illegaal in gebruik genomen grond). Wij zetten onze handhavers daarom meer lokaal en zichtbaar in. Verkeerd gedrag maken we bespreekbaar. We maken hierover afspraken en daar waar nodig handhaven we strikt. Gesignaleerde problemen pakken we aan. De inzet van onze handhavers staat ten dienste aan onze samenleving. We onderzoeken ook de mogelijkheden om het instrumentarium van onze handhavers te verruimen.

Jongeren ontmoeten elkaar op straat. Dat moet ook gewoon kunnen. Het mag alleen geen overlast veroorzaken voor omwonenden. De jongeren, de wijkbewoners en de gemeente nemen hierin allen hun verantwoordelijkheid. De huidige JOP’s (Jongeren ontmoetingsplaatsen) vinden wij toereikend. Wij treden op bij overlast.

Bedrijven

Wij controleren of (overlastgevende) bedrijven conform de verstrekte omgevingsvergunningen werken (volgens de beste methoden en technieken). Wij bezoeken deze bedrijven volgens afspraak, maar ook onaangekondigd.

Aanpak complexe problemen

Terug naar navigatie - Aanpak complexe problemen

Soms is er in gezinnen sprake van meerdere complexe problemen. Die problemen kunnen zelfs leiden tot gevaar voor de veiligheid. We treden op als er strafbaar gedrag is vertoond. Preventie is op dit punt belangrijk, evenals een gezinsbrede aanpak. Vooral kinderen verdienen extra bescherming. Dat doen we onder andere met onze partners binnen de veiligheidsketen. Veiligheidshuizen spelen hierin een belangrijke rol. Deze moeten nog meer werken vanuit een persoonsgerichte aanpak.

Huisvesting voor hulpdiensten

Terug naar navigatie - Huisvesting voor hulpdiensten

Wij streven naar en ondersteunen initiatieven voor goede huisvesting van politie, brandweer en ambulancedienst binnen onze gemeente. Voor de veiligheid van onze inwoners is dit van belang.