Thema 10 Financiën

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

We willen een solide financieel beleid. Dat betekent dat we duidelijk begroten en ramen, zodat de begroting en de rekening goed in balans zijn. We werken vanuit de uitgangspunten van solide financieel beleid over netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, belastingcapaciteit en structurele exploitatieruimte. In het bijzonder kijken we vanuit meerjarenperspectief naar onderhoud kapitaalgoederen en grote investeringen. We willen een betere koppeling van middelen aan prestaties, meetbaar vanuit de harde en zachte beleidsindicatoren vanuit de “Staat van de gemeente”.

We realiseren ons dat het een aantal jaren vergt om vernieuwingen in de P&C-cyclus tot stand te brengen, maar we willen ieder jaar vooruitgang zien.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Gemeentefinanciën

Terug naar navigatie - Gemeentefinanciën

Ten aanzien van onze gemeentefinanciën spreken we een paar duidelijke regels af:

1. De schuldquote moet omlaag. Dat betekent dat we ook sparen om later investeringen te doen.

2. Heffingen, zoals afvalstoffenheffing en rioolheffing, zijn kostendekkend.

3. We reserveren geen geld in specifieke potjes zonder duidelijke bestemming. Binnen de financiële mogelijkheden vormen we wel een bestemmingsreserve duurzaamheid (vanuit een deel van de verkoop van de Eneco aandelen) om naar de toekomst toe de energietransitie mogelijk te maken.

4. De OZB mag alleen stijgen met het inflatiepercentage.

 

Aldus ondertekend te Papendrecht:

----------------------------------------------------

Papendrechts Algemeen Belang (PAB)

----------------------------------------------------

CDA

----------------------------------------------------

ChristenUnie

----------------------------------------------------

SGP