Thema 5 Sport, recreatie en cultuur

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Sport is goed voor de gezondheid en een goed sociaal klimaat. Het zorgt voor verbinding tussen mensen en voorkomt sociaal isolement. In ons drukbevolkte gebied gaan we zorgvuldig om met de mogelijkheden om te recreëren en maken deze waar mogelijk aantrekkelijker. Dit heeft ook een positieve uitstraling op het toerisme. We stimuleren sociaal-culturele activiteiten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Sporten en bewegen

Terug naar navigatie - Sporten en bewegen

Sporten en bewegen is voor jong en oud belangrijk. Het voorkomt overgewicht bij jongeren en houdt ouderen gezond en vitaal. Wij stimuler en en ondersteunen scholen en sportverenigingen bij hun activiteiten om mensen aan het sporten te krijgen.

Betaalbaar sporten en goede openingstijden

Terug naar navigatie - Betaalbaar sporten en goede openingstijden

Het sportcentrum is verzelfstandigd. De bedoeling is dat de dienstverlening naar verenigingen verbetert door de grotere vrijheid. De toegankelijkheid vinden wij zeer belangrijk. Wij verstaan daaronder betaalbaar kunnen sporten en goede openingstijden. De verzelfstandiging biedt ruimere mogelijkheden om inkomsten te verwerven, waardoor de voorzieningen voor de lange termijn zijn gewaarborgd.

Speelgelegenheden in de buurt

Terug naar navigatie - Speelgelegenheden in de buurt

Buiten spelen is goed voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen. De gemeente zorgt voor voldoende sporten trapveldjes en speeltoestellen. Een verscheidenheid aan speeltoestellen is belangrijk, inclusief meer natuurlijke speelmogelijkheden. Om maatwerk te bieden gaan we in gesprek met de wijk, die daarbij mag meedoen, meedenken en meebepalen.

Recreatie ten noorden van de A15

Terug naar navigatie - Recreatie ten noorden van de A15

We verkennen de verdere mogelijkheden om het gebied ten noorden van de A15 tot recreatiegebied te ontwikkelen en gaan over tot actie om dit te realiseren. Recreëren in de natuur en het groen is daarbij het uitgangspunt. We denken aan mogelijkheden om te wandelen, te sporten, te fietsen en te verblijven. We doen dit in samenhang met de verdere ontwikkeling van de Parkzone ten zuiden van de A15 conform het Kansenprogramma ‘Groen’. Ook wordt gezamenlijk met de betrokken gemeenten de mogelijkheid onderzocht om de delen van het Alblasserbos met elkaar te verbinden. Uiteraard dit alles ook in afstemming met de huidige gebruikers.

Wandel- en fietspaden

Terug naar navigatie - Wandel- en fietspaden

Om de recreatieve en toeristische functie van onze gemeente te versterken, onderzoeken we de mogelijkheden om langs de rivier betere doorgaande wandel- en fietspaden te realiseren. Ook zien wij kansen om regionale fietsroutes door te trekken in Papendrecht.

Openbare hellingbaan voor boten

Terug naar navigatie - Openbare hellingbaan voor boten

Wij onderzoeken de mogelijkheid (inclusief financiële haalbaarheid) van een openbare hellingbaan voor het te water laten gaan van boten. Dit is een mooie faciliteit voor onze inwoners en versterkt de toeristische functie.

Evenementen

Terug naar navigatie - Evenementen

Wij ondersteunen het organiseren van straatfeesten en buurtactiviteiten. Activiteiten in de winkelcentra door de verenigde ondernemers worden vanuit de gemeente ondersteund. Wij vinden evenementen voor Papendrecht belangrijk. Daarbij houden we wel rekening met de (zondags)rust die veel inwoners belangrijk vinden. Aan evenementen op zondag stellen we eisen ten aanzien van bijvoorbeeld de aard van de evenementen en de geluidsproductie. Ontmoeting en verbinding staan voorop. Evenementen moeten passen bij de aard en de schaal van Papendrecht.

Wij creëren de mogelijkheid voor een zomerfeest met een jaarlijks wisselend thema. Wij denken dat de laatste week van de zomervakantie daarvoor geschikt is. Het wereldfeest kan hier zeker onderdeel van uitmaken. Een organisatiecomité of stichting moet dit gaan uitwerken. Daarbij betrekken we ook kerken en maatschappelijke instellingen.

Aandacht voor identiteit Papendrecht

Terug naar navigatie - Aandacht voor identiteit Papendrecht

Papendrecht houden we herkenbaar. We hebben aandacht voor het historisch erfgoed. Om de historie en de cultuur van Papendrecht breder bekend te maken, willen we uitzoeken of een lessenserie op school en het aanbrengen van borden met informatie langs wandelen fietsroutes hiervoor een mogelijkheid is.

Maatschappelijke accommodaties

Terug naar navigatie - Maatschappelijke accommodaties

We onderzoeken of de verenigingen binnen Papendrecht passend zijn gehuisvest. Verenigingen krijgen daarover in deze coalitieperiode duidelijkheid. Dat geldt in het bijzonder voor Excelsior. De toekomst van de kinderboerderij is verzekerd met de uitvoering van het bedrijfsplan 2.0.

Cultuur

Terug naar navigatie - Cultuur

Wij koesteren de culturele verscheidenheid in Papendrecht. De dienstverleningsovereenkomst met het theater blijven wij volgen.

We denken aan het oprichten van een Papendrecht Academie, waarin brede onderwerpen aan bod komen. Bijvoorbeeld de historie van Papendrecht, de ruimtelijke indeling van Papendrecht en de cultuur. Stichting Dorpsbehoud en/of de Volksuniversiteit en andere instellingen wordt gevraagd ons daarbij te helpen.