Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Papendrecht is vrijwel volgebouwd. Nieuwbouw of verbouw vindt zorgvuldig plaats. Het verbeteren van de leefomgeving is altijd ons uitgangspunt. Voor iedereen binnen Papendrecht moet een geschikte woning te vinden zijn. Speciale aandacht richten wij op starters en jongeren en het langer thuis kunnen wonen van ouderen. Ook met mantelzorgwoningen, tiny houses en kangaroo-woningen.

De kwaliteit en het behoud van groen staan deze periode hoog op de agenda. Bij planvorming is groen een belangrijk aandachtspunt. We bouwen niet boven de A15 en niet in één van onze parken. Slobbengors blijft verder groen.

We onderzoeken welke wijken moeten worden aangepakt/opgeknapt. Maar ook beschouwen wij de functie van het Marktplein en omliggende functies. In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Die wet vraagt van ons een omgevingsvisie, die we in overleg met de samenleving maken. Wij zorgen dat verduurzaming van woningen op vele agenda’s komt te staan. We stimuleren dat overleg leidt tot een programma.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Investeren in groen

Terug naar navigatie - Investeren in groen

Wij investeren in meer groen, beter groenonderhoud en milieuvriendelijke maatregelen. Het kwaliteitsniveau van onderhoud houden wij tegen het licht. Wij herijken de kwaliteitsniveaus van het Integraal Beheersplan Openbare Ruimte (IBOR). Er is mogelijk winst te behalen door slimmer en integraler uitvoeren van onderhoud in de openbare ruimte. Goed gemeentelijk toezicht en een duidelijk aanspreekpunt zijn belangrijk voor onze inwoners. Wij realiseren ons dat onze ambitie voor groen aanvullende financiële middelen vraagt. Bij de inzet van onderhoudspersoneel vragen wij speciale aandacht voor de doelstellingen sociaal domein, waaronder sociaal verantwoord ondernemerschap.

Levensloopbestendige woningen

Terug naar navigatie - Levensloopbestendige woningen

Mensen blijven langer thuis wonen. Daarvoor zijn levensloopbestendige woningen nodig. Wij ondersteunen de initiatieven en de veelheid aan vormen om de woonsituatie voor met name ouderen te verbeteren. Een stimuleringsmiddel is om te gaan werken met keurmerken bij de ontwikkeling van complexen. Bij nieuwe plannen besteden wij aandacht aan levensloopbestendig bouwen, mantelzorgwoningen en kangaroowoningen.

Begraafplaats

Terug naar navigatie - Begraafplaats

Het onderhoud van de begraafplaats moet van een kwalitatief hoog niveau zijn. Wij onderzoeken waarom de kosten voor begraven in onze gemeente zo hoog zijn. We streven naar kostendekkende tarieven.

Zorgvuldig omgaan met verdichting van woonwijken

Terug naar navigatie - Zorgvuldig omgaan met verdichting van woonwijken

Bij verdichting verbeteren of behouden we de kwaliteit van de leefomgeving. We zullen moeten kijken waar we in Papendrecht kunnen inbreiden. We voorzien door nieuwbouw tenminste in onze eigen autonome woningbehoefte en leveren binnen Papendrecht een passende bijdrage aan de regionale woningbouwopgave als dit mogelijk is. Een actieve grondpolitiek kan daarbij helpen. We bouwen waar mogelijk passende woningen voor alle doelgroepen.

Historisch dijklint

Terug naar navigatie - Historisch dijklint

Wij behouden het historisch dijklint. Het beleid zoals vastgesteld in de Dijkvisie zetten we voort. Bij planvorming rond de dijk nemen wij kansen voor versterking van het dijklint mee. Op sommige plekken heeft de verkeersveiligheid op de dijk aandacht nodig.

Visie op het marktplein in een bredere context

Terug naar navigatie - Visie op het marktplein in een bredere context

Wij vinden dat ontwikkelingen in het centrum en rond het marktplein om een nieuwe integrale afweging vragen. Nieuwe ontwikkelingen moeten passend zijn bij de Papendrechtse schaal. Daar past voor ons geen supermarkt bij in het voormalige pand van de bibliotheek of in de directe omgeving daarvan.

Omgevingsvisie

Terug naar navigatie - Omgevingsvisie

Het opstellen van de omgevingsvisie heeft prioriteit. We gaan daarbij pragmatisch te werk. De bestaande visies (ruimtelijk, sociaal, mobiliteit, veiligheid, et cetera) vormen de basis voor de omgevingsvisie. Het opstellen van de omgevingsvisie biedt kansen. We werken integraal en vanuit het gesprek met de samenleving.

Waar mogelijk vereenvoudigen we de regels.