Thema 9 Bestuur en organisatie, regio

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Regionale samenwerking is belangrijk. Er zijn veel onderwerpen zoals economie, milieu en duurzaamheid die we niet alleen lokaal kunnen aanpakken. Samenwerking leidt tot kracht. We behouden onze eigen identiteit en zeggenschap (geen Drechtstad). Regionaal samenwerken betekent geven en nemen en over de eigen gemeentegrens heen kijken, maar uiteindelijk moet de regionale samenwerking duidelijke meerwaarde leveren voor onze inwoners, instellingen en bedrijven. We sturen de ambtelijke organisatie vanuit dit samenwerkingsbeginsel aan. De organisatie richt zich nog meer dan voorheen op de samenleving. We communiceren in duidelijke taal en zijn betrouwbaar. We denken vooral ook mee en helpen inwoners, bedrijven en instellingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Regionale samenwerking

Terug naar navigatie - Regionale samenwerking

De rapportage van het eigen onderzoek naar regionale samenwerking is onze leidraad bij het bepalen van een standpunt over samenwerking. We betrekken andere regionale rapporten bij de weging van ons standpunt. Wij vinden naast een goede positie voor onze raadsleden een betekenisvolle positie in het Drechtstedenbestuur vanuit Papendrecht essentieel.

Vaak gaat de discussie bij regionale samenwerking over het proces. Een ombuiging naar een discussie over de inhoud vinden wij belangrijk. We denken vanuit gedeelde belangen. Wat halen we vanuit de regio en wat betekenen wij voor de regio? Aandachtspunten die vanuit het overdrachtsdocument vanuit de Drechtraad zijn meegegeven bekijken we en voeren we uit waar dat leidt tot meer grip, sturing en informatie.

Onze sturingsrol via opdrachtgeverschap en control ten aanzien van de centrale diensten in de Drechtsteden kan sterker, uitgaande van verlengd lokaal bestuur.

Dialoog met de samenleving

Terug naar navigatie - Dialoog met de samenleving

We gaan duidelijk en open communiceren met de samenleving. Dat betekent dat we onderwerpen voorleggen, keuzes uitleggen en luisteren naar ideeën (kennis), gevoelens en argumenten en deze meewegen in de besluitvorming.

De afgelopen periode zijn we ook bezig geweest met bestuurlijke vernieuwing. Diverse voorstellen waren en zijn goed, maar nog niet echt opgepakt. We pakken dit met nieuwe energie op. De kern is op een open manier het samenspel tussen samenleving, raad, college en ambtelijke organisatie te organiseren. Wij zien bijvoorbeeld dat de beeldvormende fase anders moet worden georganiseerd. Meer buiten de formele vergaderingen en meer in alle vrijheid en openheid (minder politiek). Besluitvorming in de raad kan zo meer zichtbaar en dichtbij voor de gehele samenleving plaatsvinden.

Uitgangspunten organisatie en ambtelijk handelen

Terug naar navigatie - Uitgangspunten organisatie en ambtelijk handelen

Het uitvoeren van taken is natuurlijk een zaak van het college en het management. Wij vinden een paar uitgangspunten zo belangrijk dat we ze meegeven. De dienstverlening van onze organisatie moet goed zijn. Daar waar nodig met maatwerk. Dat kan alleen adequaat als de ambtelijke organisatie voldoende kennis heeft van de lokale situatie. Het gemeentebestuur legt op een goede wijze verantwoording af over keuzes en gevoerd beleid. Dit vergroot de zichtbaarheid van het bestuur. We verwachten effectieve en efficiënte werkwijzen. Wel is het belangrijk dat bij ons handelen de kwaliteit en integriteit voorop staan. Als we iets doen, doen we het goed.