Thema 6 Sociaal domein

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een van onze kernpunten is op te komen voor de kwetsbaren in de samenleving. Dat doen we samen met veel maatschappelijke instellingen, kerken en scholen. Ook de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers is een belangrijk element in de zorg voor kwetsbaren.

Het sociaal domein vraagt om veel veranderingen. Wij hebben nog een weg te gaan om de transformatie op alle terreinen op een goede manier uit te voeren. Zo vragen wij van professionele organisaties goed samen te werken aan een integrale aanpak en daar zelf verantwoordelijkheid in te nemen. Wij willen meer inzicht. De effecten van onze beleidsinspanningen meten we. Het besluit om de beleidsindicatoren uit te breiden biedt daarbij kansen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

I. Werk en inkomen

Terug naar navigatie - I. Werk en inkomen

Voorkomen van armoede en schulden

Armoedebestrijding verdient een meer integrale aanpak door samenwerking tussen scholen, kerken en andere betrokken maatschappelijke instellingen. Wij pleiten voor een actieve rol van de wijkteams en vrijwilligers. Problematische schulden voorkomen we door actieve preventie. Samen met de maatschappelijke organisaties zijn we alert op signalen die duiden op toenemende schulden en armoede.

Begeleiding naar werk

We willen meer mensen uit de uitkering halen. Ook die mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. We starten regionaal het gesprek om onze gemeenschappelijke sociale dienst meer te richten op het begeleiden van mensen naar werk. Het welzijn van mensen staat daarbij voorop.

Voorkomen jeugdwerkloosheid

Jongeren zijn wat ons betreft aan het werk of volgen een opleiding. De huidige economie biedt daartoe voldoende kansen. Jongeren die niet aan het werk zijn of geen opleiding volgen, brengen we in beeld en begeleiden we naar werk of een opleiding.

Statushouders uit de uitkering

Statushouders begeleiden we zo snel mogelijk naar werk. Dat kan al tijdens de inburgering. Het te lang in een uitkering zitten, maakt hun positie op de arbeidsmarkt nu en naar de toekomst toe alleen maar slechter. Dit vraagt inspanning van alle betrokkenen. We denken daarbij aan een goede rol en strakke sturing vanuit de sociale dienst en ook aan betrokkenheid van het bedrijfsleven.

II. Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Terug naar navigatie - II. Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers

Wij waarderen de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers. Wij ondernemen actie om de groep vrijwilligers en mantelzorgers in beeld te krijgen, zodat onze informatievoorziening gericht verloopt. We zetten ons in voor sluitende ondersteuning aan mantelzorgers. We willen mantelzorg op een goede manier waarderen, respijtzorg organiseren en praktische steun bieden. Bij mantelzorg moet ook een urgentieverklaring voor woningtoewijzing kunnen worden afgegeven. Voor vrijwilligers willen we een overzichtelijk aanbod creëren om hun belangrijke inspanningen te vergemakkelijken. Bijvoorbeeld cursussen, coöperatieve verzekeringen en netwerkbijeenkomsten. Deze groep vormt een onmisbare schakel in de samenleving.

CJG en wijkteam zichtbaar dichtbij

Het CJG en het wijkteam moeten gezamenlijk zichtbaar bijeen zijn op een professionele wijze. We vragen ons af of het label ‘Sterk Papendrecht’ voor iedereen duidelijk is en gaan daarover het gesprek aan. De preventief signalerende rol van beide instanties vinden wij van groot belang. Dit vraagt om een actieve houding.

Bestrijding eenzaamheid (ouderen)

Vereenzaming moet worden voorkomen. Ouderen lopen meer risico te vereenzamen. Wij nemen maatregelen om dat te voorkomen. Het belang daarvan is groot omdat Papendrecht relatief snel vergrijst. Maatregelen zijn bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten en het faciliteren van ontmoetingen. Van belang is dat ouderen blijven meedoen in de maatschappij.

Wijkgericht werken

Wij stimuleren initiatieven om de leefomgeving mooier en de wijk socialer te maken. Het gaat ons om het versterken van de dialoog met inwoners, bedrijven en instellingen die ieder hun eigen plek in de wijk hebben. We moeten iets te bieden hebben. Een adequaat budget voor wijkinitiatieven is daarbij een kans en kan wijkgericht werken verder bevorderen. Via een groeimodel ontstaat een nieuwe vorm van wijkgericht werken.

Inburgering statushouders

Wij nemen onze verantwoordelijkheid bij de inburgering van statushouders in onze samenleving, samen met de Stichting Vluchtelingenwerk Papendrecht en de kerken. Wij helpen via een actieve houding hen aan het werk te krijgen en zorgen voor een zinvolle dagbesteding. Daarvoor is ook de inzet van de sociale dienst voorwaarde.

III. Jeugdzorg

Terug naar navigatie - III. Jeugdzorg

Jeugdzorg wordt op het niveau van Zuid- Holland Zuid ingekocht (bovenlokaal). Op het lokale niveau, dus voor onze inwoners en in onze gemeente, kunnen we meer samenwerken. Dit leidt tot beter maatwerk voor de jeugdzorg. Preventie vinden wij zeer belangrijk. Daarmee kan inzet van specialistische jeugdzorg worden beperkt. Het streven is om op tijd kinderen, jongeren of gezinnen met complexe problemen en met een verhoogd risico op onveiligheid te signaleren en maatregelen te nemen. De rijksoverheid heeft een actieplan ‘Zorg voor de jeugd’. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor een lokale variant daarop.