Sitemap

Coalitieakkoord 2018-2022 Blz. 1
Voorwoord Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Visie Blz. 4
Inleiding Blz. 5
Kernpunten Blz. 6
1. Een groen en duurzaam Papendrecht Blz. 7
2. Zorg voor de kwetsbaren Blz. 8
3. Communicatie met en betrokkenheid van inwoners Blz. 9
4. Verbeteren lokaal ondernemersklimaat Blz. 10
5. Sterk in de Drechtsteden en de regio Blz. 11
Thema 1 Veiligheid Blz. 12
Inleiding Blz. 13
Doelstellingen Blz. 14
Houding ten aanzien van activeiten die zorgen voor onveiligheid(sbeleving) Blz. 15
Preventieve maatregelen voor verbetering veiligheid(sbeleving) Blz. 16
Omgaan met het gevaar van ondermijning Blz. 17
Ongewenst gedrag bespreekbaar maken en handhaven waar nodig Blz. 18
Aanpak complexe problemen Blz. 19
Huisvesting voor hulpdiensten Blz. 20
Thema 2 Verkeer en vervoer Blz. 21
Inleiding Blz. 22
Doelstellingen Blz. 23
Stimuleren fietsverkeer Blz. 24
Maatregelen bij grootschalig onderhoud wegen Blz. 25
Tegengaan sluipverkeer Blz. 26
Beter openbaar vervoer Blz. 27
Verbeteren verkeersveiligheid in het centrum, rondom scholen en in de wijken Blz. 28
Verbeteren parkeren in het centrum Blz. 29
Thema 3 Economie Blz. 30
Inleiding Blz. 31
Doelstellingen Blz. 32
Koopzondag Blz. 33
Eén ondernemersloket Blz. 34
Verbetering inkoopfunctie Blz. 35
Beperking leegstand winkelcentra Blz. 36
Denken vanuit mogelijkheden Blz. 37
Thema 4 Onderwijs Blz. 38
Inleiding Blz. 39
Doelstellingen Blz. 40
Passende huisvesting scholen voor voortgezet onderwijs Blz. 41
Basisscholen; een verbindende plek Blz. 42
Maatschappelijke stage Blz. 43
Thema 5 Sport, recreatie en cultuur Blz. 44
Inleiding Blz. 45
Doelstellingen Blz. 46
Sporten en bewegen Blz. 47
Betaalbaar sporten en goede openingstijden Blz. 48
Speelgelegenheden in de buurt Blz. 49
Recreatie ten noorden van de A15 Blz. 50
Wandel- en fietspaden Blz. 51
Openbare hellingbaan voor boten Blz. 52
Evenementen Blz. 53
Aandacht voor identiteit Papendrecht Blz. 54
Maatschappelijke accommodaties Blz. 55
Cultuur Blz. 56
Thema 6 Sociaal domein Blz. 57
Inleiding Blz. 58
Doelstellingen Blz. 59
I. Werk en inkomen Blz. 60
II. Maatschappelijke ondersteuning en zorg Blz. 61
III. Jeugdzorg Blz. 62
Thema 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 63
Inleiding Blz. 64
Doelstellingen Blz. 65
Energietransitie Blz. 66
Maatregelen om het milieu te verbeteren Blz. 67
Beperken overlast bedrijven Blz. 68
Aandacht voor ecologie Blz. 69
Gemeentewerf en afvalbrengstation (ABS) Blz. 70
Afvalscheiding Blz. 71
Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Blz. 72
Inleiding Blz. 73
Doelstellingen Blz. 74
Investeren in groen Blz. 75
Levensloopbestendige woningen Blz. 76
Begraafplaats Blz. 77
Zorgvuldig omgaan met verdichting van woonwijken Blz. 78
Historisch dijklint Blz. 79
Visie op het marktplein in een bredere context Blz. 80
Omgevingsvisie Blz. 81
Thema 9 Bestuur en organisatie, regio Blz. 82
Inleiding Blz. 83
Doelstellingen Blz. 84
Regionale samenwerking Blz. 85
Dialoog met de samenleving Blz. 86
Uitgangspunten organisatie en ambtelijk handelen Blz. 87
Thema 10 Financiën Blz. 88
Inleiding Blz. 89
Doelstellingen Blz. 90
Gemeentefinanciën Blz. 91
Bijlage: portefeuilleverdeling Blz. 92
Portefeuilleverdeling Blz. 93
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap