Sitemap

 1. Blz. 1 Coalitieakkoord 2018-2022
  1. Blz. 2 Voorwoord
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Visie
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Kernpunten
     1. Blz. 7 1. Een groen en duurzaam Papendrecht
     2. Blz. 8 2. Zorg voor de kwetsbaren
     3. Blz. 9 3. Communicatie met en betrokkenheid van inwoners
     4. Blz. 10 4. Verbeteren lokaal ondernemersklimaat
     5. Blz. 11 5. Sterk in de Drechtsteden en de regio
   2. Blz. 12 Thema 1 Veiligheid
    1. Blz. 13 Inleiding
    2. Blz. 14 Doelstellingen
     1. Blz. 15 Houding ten aanzien van activeiten die zorgen voor onveiligheid(sbeleving)
     2. Blz. 16 Preventieve maatregelen voor verbetering veiligheid(sbeleving)
     3. Blz. 17 Omgaan met het gevaar van ondermijning
     4. Blz. 18 Ongewenst gedrag bespreekbaar maken en handhaven waar nodig
     5. Blz. 19 Aanpak complexe problemen
     6. Blz. 20 Huisvesting voor hulpdiensten
   3. Blz. 21 Thema 2 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 22 Inleiding
    2. Blz. 23 Doelstellingen
     1. Blz. 24 Stimuleren fietsverkeer
     2. Blz. 25 Maatregelen bij grootschalig onderhoud wegen
     3. Blz. 26 Tegengaan sluipverkeer
     4. Blz. 27 Beter openbaar vervoer
     5. Blz. 28 Verbeteren verkeersveiligheid in het centrum, rondom scholen en in de wijken
     6. Blz. 29 Verbeteren parkeren in het centrum
   4. Blz. 30 Thema 3 Economie
    1. Blz. 31 Inleiding
    2. Blz. 32 Doelstellingen
     1. Blz. 33 Koopzondag
     2. Blz. 34 Eén ondernemersloket
     3. Blz. 35 Verbetering inkoopfunctie
     4. Blz. 36 Beperking leegstand winkelcentra
     5. Blz. 37 Denken vanuit mogelijkheden
   5. Blz. 38 Thema 4 Onderwijs
    1. Blz. 39 Inleiding
    2. Blz. 40 Doelstellingen
     1. Blz. 41 Passende huisvesting scholen voor voortgezet onderwijs
     2. Blz. 42 Basisscholen; een verbindende plek
     3. Blz. 43 Maatschappelijke stage
   6. Blz. 44 Thema 5 Sport, recreatie en cultuur
    1. Blz. 45 Inleiding
    2. Blz. 46 Doelstellingen
     1. Blz. 47 Sporten en bewegen
     2. Blz. 48 Betaalbaar sporten en goede openingstijden
     3. Blz. 49 Speelgelegenheden in de buurt
     4. Blz. 50 Recreatie ten noorden van de A15
     5. Blz. 51 Wandel- en fietspaden
     6. Blz. 52 Openbare hellingbaan voor boten
     7. Blz. 53 Evenementen
     8. Blz. 54 Aandacht voor identiteit Papendrecht
     9. Blz. 55 Maatschappelijke accommodaties
     10. Blz. 56 Cultuur
   7. Blz. 57 Thema 6 Sociaal domein
    1. Blz. 58 Inleiding
    2. Blz. 59 Doelstellingen
     1. Blz. 60 I. Werk en inkomen
     2. Blz. 61 II. Maatschappelijke ondersteuning en zorg
     3. Blz. 62 III. Jeugdzorg
   8. Blz. 63 Thema 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 64 Inleiding
    2. Blz. 65 Doelstellingen
     1. Blz. 66 Energietransitie
     2. Blz. 67 Maatregelen om het milieu te verbeteren
     3. Blz. 68 Beperken overlast bedrijven
     4. Blz. 69 Aandacht voor ecologie
     5. Blz. 70 Gemeentewerf en afvalbrengstation (ABS)
     6. Blz. 71 Afvalscheiding
   9. Blz. 72 Thema 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling
    1. Blz. 73 Inleiding
    2. Blz. 74 Doelstellingen
     1. Blz. 75 Investeren in groen
     2. Blz. 76 Levensloopbestendige woningen
     3. Blz. 77 Begraafplaats
     4. Blz. 78 Zorgvuldig omgaan met verdichting van woonwijken
     5. Blz. 79 Historisch dijklint
     6. Blz. 80 Visie op het marktplein in een bredere context
     7. Blz. 81 Omgevingsvisie
   10. Blz. 82 Thema 9 Bestuur en organisatie, regio
    1. Blz. 83 Inleiding
    2. Blz. 84 Doelstellingen
     1. Blz. 85 Regionale samenwerking
     2. Blz. 86 Dialoog met de samenleving
     3. Blz. 87 Uitgangspunten organisatie en ambtelijk handelen
   11. Blz. 88 Thema 10 Financiën
    1. Blz. 89 Inleiding
    2. Blz. 90 Doelstellingen
     1. Blz. 91 Gemeentefinanciën
   12. Blz. 92 Bijlage: portefeuilleverdeling
    1. Blz. 93 Portefeuilleverdeling
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap