Uitgaven

24,05%
€ 22.620
x €1.000
24,05% Complete

Inkomsten

62,81%
€ 58.834
x €1.000
62,81% Complete

Saldo

9942,52%
€ 36.214
x €1.000

0. Bestuur en ondersteuning

Uitgaven

24,05%
€ 22.620
x €1.000
24,05% Complete

Inkomsten

62,81%
€ 58.834
x €1.000
62,81% Complete

Saldo

9942,52%
€ 36.214
x €1.000

0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken (dienstverlening)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Digitalisering en maatwerk

Terug naar navigatie - Digitalisering en maatwerk

Wat hebben we daarvoor gedaan

Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen

Terug naar navigatie - Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Vergroten flexibele inzetbaarheid

Terug naar navigatie - Vergroten flexibele inzetbaarheid

Wat hebben we daarvoor gedaan

Verkorten procedures/verminderen regeldruk

Terug naar navigatie - Verkorten procedures/verminderen regeldruk

Wat hebben we daarvoor gedaan

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie)

0.5 Treasury

0.5 Treasury

Terug naar navigatie - 0.5 Treasury

Tot dit taakveld behoren de activiteiten van de gemeente met betrekking tot de treasury-functie: Financiering, beleggingen, dividenden etc. waaronder dividend nutsbedrijven; Schenkingen en legaten.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

0.6 Belastingen

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Terug naar navigatie - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het gemeentefonds wordt beheerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Via een uitgebreid systeem van objectieve maatstaven wordt de algemene uitkering verdeeld over de gemeenten.

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Terug naar navigatie - 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

Met ingang van 2016 rust er een vennootschapsbelastingplicht op winstgevende ondernemingsactiviteiten van gemeenten met als doel een gelijk speelveld te creëren tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Bestuur -2.359 -2.298 -2.497 -2.428 69
Mutaties reserves -2.667 -1.921 -17.975 -8.431 9.544
Resultaat van de rekening van baten en lasten -5.427 -966 -1.757 0 1.757
Burgerzaken -1.347 -1.013 -1.032 -1.034 -2
Overhead -9.044 -9.708 -10.526 -9.831 695
Treasury 3.666 656 648 -32 -680
OZB woningen -25 -196 -66 -62 4
OZB niet-woningen -173 0 -174 -174 0
Parkeerbelasting 0 -15 0 -5 -5
Belastingen overig -15 -9 -13 -13 0
Overige baten en lasten -29 -1.463 -83 -611 -529
Totaal Lasten -17.421 -16.933 -33.474 -22.620 10.854
Baten
Bestuur 190 0 0 174 174
Mutaties reserves 1.690 1.349 18.137 7.727 -10.410
Burgerzaken 657 543 516 605 88
Overhead 378 230 290 375 85
Treasury 1.075 919 744 729 -15
OZB woningen 3.610 3.701 3.701 3.684 -16
OZB niet-woningen 1.853 2.031 1.956 1.924 -32
Parkeerbelasting 50 78 78 45 -32
Belastingen overig 1.146 1.000 977 950 -27
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 40.786 42.391 42.638 42.603 -35
Overige baten en lasten 1.369 34 18 18 0
Totaal Baten 52.804 52.275 69.054 58.834 -10.220