Uitgaven

7,59%
€ 7.137
x €1.000
7,59% Complete

Inkomsten

1,03%
€ 965
x €1.000
1,03% Complete

Saldo

1694,53%
€ -6.172
x €1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Uitgaven

7,59%
€ 7.137
x €1.000
7,59% Complete

Inkomsten

1,03%
€ 965
x €1.000
1,03% Complete

Saldo

1694,53%
€ -6.172
x €1.000

5. Sport, cultuur en recreatie

Terug naar navigatie - 5. Sport, cultuur en recreatie

Cultuur
Cultuur is belangrijk voor het welzijn van inwoners en levert een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Belangrijk hierbij is -naast bereikbare culturele voorzieningen zoals het theater en een moderne bibliotheek- een goede aansluiting van het cultuuronderwijs op het cultuuronderwijs binnen de scholen. Kennismaking met cultuur door kinderen zal vooral vorm krijgen door het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt –waar mogelijk- bevorderd. Cultuur dient meer aan te gaan sluiten op het sociaal domein (cultuur als middel).

Sport
Sport en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van de jeugd, volksgezondheid en sociale verbanden. Papendrecht kent een rijk aanbod aan voorzieningen. Papendrecht faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport en bewegen in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. De sportaccommodaties zijn kwalitatief goed. Papendrecht bevordert dat (basis)voorzieningen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Papendrecht houdt kosten van lokale voorzieningen voor sporten betaalbaar door creatieve oplossingen te stimuleren. In dit kader is het Sportcentrum Papendrecht per 1 januari 2018 verzelfstandig. Een aandachtspunt voor veel (sport)verenigingen is de werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor de vereniging. Papendrecht stimuleert de inzet van vrijwilligers.

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen

Terug naar navigatie - De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen

Wat hebben we daarvoor gedaan

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente

Terug naar navigatie - Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente

Verbetering van de diversiteit, de gebruiksmogelijkheden en de beleving van het openbaar groen voor mens en dier.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Terug naar navigatie - Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Sportbeleid en activering -135 -208 -233 -209 25
Sportaccommodaties -4.100 -1.971 -2.328 -2.133 195
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.852 -1.164 -1.193 -1.172 20
Musea -31 -21 -23 -28 -5
Media -615 -579 -586 -590 -4
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.134 -2.830 -2.861 -3.006 -146
Totaal Lasten -9.867 -6.773 -7.223 -7.137 86
Baten
Sportbeleid en activering 0 0 15 19 4
Sportaccommodaties 1.289 675 675 707 32
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 650 90 90 96 6
Media 127 0 22 19 -3
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 112 122 245 125 -120
Totaal Baten 2.178 887 1.047 965 -81