Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

5. Sport, cultuur en recreatie

5. Sport, cultuur en recreatie

Cultuur
Cultuur is belangrijk voor het welzijn van inwoners en levert een bijdrage aan maatschappelijke vorming. Dat geldt vooral voor kennismaking met cultuur door met name kinderen. Belangrijk hierbij is -naast bereikbare culturele voorzieningen zoals het theater en een moderne bibliotheek- een goede aansluiting van het cultuuronderwijs op het cultuuronderwijs binnen de scholen. Kennismaking met cultuur door kinderen zal vooral vorm krijgen door het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs. Samenwerking tussen culturele instellingen wordt –waar mogelijk- bevorderd. Cultuur dient meer aan te gaan sluiten op het sociaal domein (cultuur als middel).

Sport
Sport en bewegen leveren een positieve bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van de jeugd, volksgezondheid en sociale verbanden. Papendrecht kent een rijk aanbod aan voorzieningen. Papendrecht faciliteert sportverenigingen en scholen bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport en bewegen in aanraking te brengen. Het doel is sociale ontwikkeling te bevorderen, overgewicht te voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te verbeteren. De sportaccommodaties zijn kwalitatief goed. Papendrecht bevordert dat (basis)voorzieningen voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn. Papendrecht houdt kosten van lokale voorzieningen voor sporten betaalbaar door creatieve oplossingen te stimuleren. In dit kader is het Sportcentrum Papendrecht per 1 januari 2018 verzelfstandig. Een aandachtspunt voor veel (sport)verenigingen is de werving van vrijwilligers die zich willen inzetten voor de vereniging. Papendrecht stimuleert de inzet van vrijwilligers.

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Sportbeleid en activering -135 -208 -233 -209 25
Sportaccommodaties -4.100 -1.971 -2.328 -2.133 195
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.852 -1.164 -1.193 -1.172 20
Musea -31 -21 -23 -28 -5
Media -615 -579 -586 -590 -4
Openbaar groen en (openlucht) recreatie -3.134 -2.830 -2.861 -3.006 -146
Totaal Lasten -9.867 -6.773 -7.223 -7.137 86
Baten
Sportbeleid en activering 0 0 15 19 4
Sportaccommodaties 1.289 675 675 707 32
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 650 90 90 96 6
Media 127 0 22 19 -3
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 112 122 245 125 -120
Totaal Baten 2.178 887 1.047 965 -81