Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

Uitgaven

31,81%

€ 29.908

x € 1.000
31,81% Complete

Inkomsten

9,86%

€ 9.238

x € 1.000
9,86% Complete

Saldo

5674,92%

€ -20.670

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

31,81%

€ 29.908

x € 1.000
31,81% Complete

Inkomsten

9,86%

€ 9.238

x € 1.000
9,86% Complete

Saldo

5674,92%

€ -20.670

x € 1.000
Inhoud

6. Sociaal Domein

We streven ernaar dat inwoners van Papendrecht zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.  We ondersteunen zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Inwoners van Papendrecht zijn zelfredzaam door allereerst de eigen kracht en de kracht van de sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten) te benutten. Ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Waar de eigen kracht en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we passende ondersteuning in de vorm van algemene en maatwerkvoorzieningen op het gebied van de volgende beleidsterreinen: Wmo, Jeugdhulp, Werk & Inkomen en publieke gezondheid.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

Het verminderen van jongerenoverlast

Wat hebben we daarvoor gedaan

Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving

6.2 Wijkteams

Doelstellingen

Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Wat hebben we daarvoor gedaan

Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft

6.4 Begeleide participatie

Begeleide participatie

Sinds 2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht beschut werken aan te bieden aan personen die daarop zijn aangewezen. De SDD zorgt voor de uitvoering van deze gemeentelijke plicht.

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk

Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)

Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd

Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen

Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Doelstellingen

Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Doelstellingen

Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

6.81 Geëscaleerde zorg18+

Doelstellingen

Indien de eigen kracht en het sociale netwerk in samenwerking met de algemene voorzieningen tekort schieten kan een beroep worden gedaan op maatwerkvoorzieningen

Wat hebben we daarvoor gedaan

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Doelstellingen

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.298 -2.288 -2.345 -2.330 15
Wijkteams -1.462 -1.374 -1.458 -1.462 -4
Inkomensregelingen -9.576 -9.474 -9.977 -10.050 -73
Begeleide participatie -2.518 -2.544 -2.487 -2.525 -38
Arbeidsparticipatie -1.421 -1.466 -1.387 -1.349 38
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -393 -370 -470 -460 10
Maatwerkdienstverlening 18+ -4.872 -5.406 -5.469 -5.382 87
Maatwerkdienstverlening 18- -4.535 -4.835 -5.137 -5.136 2
Ge?scaleerde zorg 18+ -163 -225 -305 -267 38
Ge?scaleerde zorg 18- -890 -817 -947 -947 0
Totaal Lasten -28.129 -28.799 -29.983 -29.908 75
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 835 532 486 522 36
Wijkteams 5 0 0 0 0
Inkomensregelingen 6.963 6.987 7.797 7.798 1
Begeleide participatie 40 40 41 41 0
Arbeidsparticipatie 78 40 10 -9 -19
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
Ge?scaleerde zorg 18+ 867 426 830 887 57
Totaal Baten 8.789 8.025 9.164 9.238 74