Uitgaven

31,81%

€ 29.908

x € 1.000
31,81% Complete

Inkomsten

9,86%

€ 9.238

x € 1.000
9,86% Complete

Saldo

5674,92%

€ -20.670

x € 1.000

6. Sociaal Domein

Uitgaven

31,81%

€ 29.908

x € 1.000
31,81% Complete

Inkomsten

9,86%

€ 9.238

x € 1.000
9,86% Complete

Saldo

5674,92%

€ -20.670

x € 1.000

6. Sociaal Domein

We streven ernaar dat inwoners van Papendrecht zoveel mogelijk kunnen participeren in de samenleving.  We ondersteunen zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Inwoners van Papendrecht zijn zelfredzaam door allereerst de eigen kracht en de kracht van de sociale omgeving (familie, vrienden, kennissen, buurtgenoten) te benutten. Ze leveren een actieve bijdrage aan de samenleving. Waar de eigen kracht en de kracht van het netwerk niet toereikend is, bieden we passende ondersteuning in de vorm van algemene en maatwerkvoorzieningen op het gebied van de volgende beleidsterreinen: Wmo, Jeugdhulp, Werk & Inkomen en publieke gezondheid.

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen we bereiken?

Het verminderen van jongerenoverlast

Wat hebben we daarvoor gedaan

Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk

Wat hebben we daarvoor gedaan

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Wat hebben we daarvoor gedaan

Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders

Wat hebben we daarvoor gedaan

Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland

Wat hebben we daarvoor gedaan

6.2 Wijkteams

Wat willen we bereiken?

Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod

Wat hebben we daarvoor gedaan

Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn

Wat hebben we daarvoor gedaan

Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft

Wat hebben we daarvoor gedaan

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

Begeleide participatie

Sinds 2017 zijn gemeenten wettelijk verplicht beschut werken aan te bieden aan personen die daarop zijn aangewezen. De SDD zorgt voor de uitvoering van deze gemeentelijke plicht.

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen we bereiken?

Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk

Wat hebben we daarvoor gedaan

Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd

Wat hebben we daarvoor gedaan

Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen

Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken

Wat hebben we daarvoor gedaan

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Wat willen we bereiken?

Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners

Wat hebben we daarvoor gedaan

Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden

Wat hebben we daarvoor gedaan

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Wat willen we bereiken?

Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen

Wat hebben we daarvoor gedaan

Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap

Wat hebben we daarvoor gedaan

6.81 Geëscaleerde zorg18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Wat mag het kosten?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Samenkracht en burgerparticipatie -2.298 -2.288 -2.345 -2.330 15
Wijkteams -1.462 -1.374 -1.458 -1.462 -4
Inkomensregelingen -9.576 -9.474 -9.977 -10.050 -73
Begeleide participatie -2.518 -2.544 -2.487 -2.525 -38
Arbeidsparticipatie -1.421 -1.466 -1.387 -1.349 38
Maatwerkvoorzieningen (WMO) -393 -370 -470 -460 10
Maatwerkdienstverlening 18+ -4.872 -5.406 -5.469 -5.382 87
Maatwerkdienstverlening 18- -4.535 -4.835 -5.137 -5.136 2
Ge?scaleerde zorg 18+ -163 -225 -305 -267 38
Ge?scaleerde zorg 18- -890 -817 -947 -947 0
Totaal Lasten -28.129 -28.799 -29.983 -29.908 75
Baten
Samenkracht en burgerparticipatie 835 532 486 522 36
Wijkteams 5 0 0 0 0
Inkomensregelingen 6.963 6.987 7.797 7.798 1
Begeleide participatie 40 40 41 41 0
Arbeidsparticipatie 78 40 10 -9 -19
Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0
Ge?scaleerde zorg 18+ 867 426 830 887 57
Totaal Baten 8.789 8.025 9.164 9.238 74