1. Blz. 1 Jaarrekening 2018
  1. Blz. 2 Jaarrekening 2018
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
   2. Blz. 6 0. Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 7 0.1 Bestuur
     1. Blz. 8 Doelstellingen
      1. Blz. 9 Bestuurlijke vernieuwing
       1. Blz. 10 Instellen van een vragenkwartiertje (informeel) voorafgaand aan de commissie.
    2. Blz. 11 0.2 Burgerzaken (dienstverlening)
     1. Blz. 12 Doelstellingen
      1. Blz. 13 Digitalisering en maatwerk
       1. Blz. 14 Verder met het digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van onze producten en diensten.
       2. Blz. 15 We blijven maatwerk geven en verbeteren onze dienstverlening middels maatwerk, als ondersteuning van kwetsbare groepen
      2. Blz. 16 Het vergroten van de dienstverlening via social media
       1. Blz. 17 Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste afdeling en tijdig beantwoorden
      3. Blz. 18 Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid
       1. Blz. 19 In 2018 maken we filmpjes over de balieproducten en -diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid
      4. Blz. 20 Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen
       1. Blz. 21 In 2018 participeren we in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie BZK) en controleren de feitelijke situatie
       2. Blz. 22 We informeren onze inwoners altijd bij doorgevoerde wijzigingen
       3. Blz. 23 We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan
      5. Blz. 24 Vergroten flexibele inzetbaarheid
       1. Blz. 25 We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd
      6. Blz. 26 Verkorten procedures/verminderen regeldruk
       1. Blz. 27 In 2018 maken we alle procedures voor de balieproducten en –diensten lean
       2. Blz. 28 We introduceren "vandaag voor 12 uur aangevraagd, voor 20 uur thuis geleverd" voor enkele eenvoudige producten zoals het uittreksel BRP en bekijken of dit kan worden uitgebreid met meer producten richting 2019
    3. Blz. 29 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
    4. Blz. 30 0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie)
     1. Blz. 31 Overhead (Ondersteuning organisatie)
    5. Blz. 32 0.5 Treasury
     1. Blz. 33 0.5 Treasury
     2. Blz. 34 Doelstellingen
      1. Blz. 35 Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad
       1. Blz. 36 De treasuryfunctie opereert binnen de door de gemeenteraad geformuleerde publieke taken.
      2. Blz. 37 Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer
       1. Blz. 38 De treasuryfunctie zorgt ervoor dat de gemeente aan haar lopende verplichtingen kan voldoen.
    6. Blz. 39 0.6 Belastingen
     1. Blz. 40 Doelstellingen
      1. Blz. 41 Stabiele woonlasten
    7. Blz. 42 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
     1. Blz. 43 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
     2. Blz. 44 Doelstellingen
      1. Blz. 45 Juiste en volledige bepaling van de algemene uitkering
       1. Blz. 46 Het volgen van de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld en het verwerken van de ontwikkelingen van de algemene uitkering die daarin worden aangegeven in de documenten van de planning- en controlcyclus
    8. Blz. 47 0.8 Overige baten en lasten
     1. Blz. 48 Overige baten en lasten
    9. Blz. 49 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
     1. Blz. 50 Vennootschapsbelasting (VpB)
     2. Blz. 51 Doelstellingen
      1. Blz. 52 De eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen over (winstgevende) ondernemersactiviteiten
       1. Blz. 53 Op basis van een inventarisatie is er geen sprake van vennootschapsbelasting plichtige activiteiten
    10. Blz. 54 0.10 Mutaties reserves
     1. Blz. 55 Mutaties reserves
    11. Blz. 56 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
     1. Blz. 57 Resultaat van de rekening van baten en lasten
    12. Blz. 58 Wat mag het kosten?
   3. Blz. 59 1. Veiligheid
    1. Blz. 60 1. Veiligheid
    2. Blz. 61 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
     1. Blz. 62 Doelstellingen
      1. Blz. 63 Voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crisis.
       1. Blz. 64 Advisering van (omgevings)vergunningaanvragen bij RO vraagstukken
       2. Blz. 65 Daadkrachtig handelen bij rampen en crisis
       3. Blz. 66 Focus op het Uitvoeringsplan Toezicht op brandveiligheid.
       4. Blz. 67 Leveren daadkrachtige brandweerzorg
    3. Blz. 68 1.2 Openbare orde en veiligheid
     1. Blz. 69 Doelstellingen
      1. Blz. 70 Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.
       1. Blz. 71 Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van HIT aanpak.
       2. Blz. 72 Uitvoering geven aan maatregelen uit veiligheidsplan.
      2. Blz. 73 De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen.
       1. Blz. 74 Uitvoering geven aan het toezicht- en handhavingsbeleid.
      3. Blz. 75 Het verminderen van jongerenoverlast
       1. Blz. 76 Bureau Halt biedt een aanbod gericht op preventie
       2. Blz. 77 Vindplaatsgerichte aanpak van overlast
      4. Blz. 78 Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht.
       1. Blz. 79 Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan.
      5. Blz. 80 Jongerenoverlast beperken.
       1. Blz. 81 De gemeente werkt samen met (sociale) partners aan oplossingen om de overlast tegen te gaan.
       2. Blz. 82 Inzet gemeentelijke straatcoach.
      6. Blz. 83 Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.
       1. Blz. 84 Instellen meldpunt ondermijning en werkgroep ondermijning.
      7. Blz. 85 Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast.
       1. Blz. 86 Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-aanpak.
    4. Blz. 87 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 88 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 89 2. Verkeer, vervoer en waterstaat
    2. Blz. 90 2.1 Verkeer en vervoer
     1. Blz. 91 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 92 Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte
       1. Blz. 93 Verlichting
      2. Blz. 94 Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 95 Deelname aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
       2. Blz. 96 Waarborgen verkeersveiligheid
      3. Blz. 97 Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers
       1. Blz. 98 Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3
    3. Blz. 99 2.2 Parkeren
     1. Blz. 100 Doelstellingen
      1. Blz. 101 Bevorderen gebruik parkeergarages
      2. Blz. 102 Parkeersysteem optimaliseren
       1. Blz. 103 Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem
       2. Blz. 104 Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden'
    4. Blz. 105 2.3 Recreatieve havens
     1. Blz. 106 Recreatieve havens
    5. Blz. 107 2.4 Economische havens en waterwegen
     1. Blz. 108 2.4 Economische havens en waterwegen
     2. Blz. 109 Doelstellingen
      1. Blz. 110 Het waarborgen van de bereikbaarheid havens.
       1. Blz. 111 Het beheer en onderhoud van de havens (baggeren e.d.) wordt gedaan in samenwerking met de gemeente Dordrecht. Het nautisch beheer van de havens (Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven) wordt gedaan door het Havenbedrijf Rotterdam.
    6. Blz. 112 2.5 Openbaar vervoer
     1. Blz. 113 Doelstellingen
      1. Blz. 114 Het waarborgen van bereikbaarheid voor verkeersdeelnemers via het openbaar vervoer
       1. Blz. 115 Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht
    7. Blz. 116 Wat mag het kosten ?
   5. Blz. 117 3. Economie
    1. Blz. 118 3. Economie
    2. Blz. 119 3.1 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 120 Doelstellingen
      1. Blz. 121 Behoud en groei MKB
       1. Blz. 122 Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein
       2. Blz. 123 Activiteiten van verenigingen, netwerkclubs en van starters, ZZP'ers ondersteunen en faciliteren
       3. Blz. 124 Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op alle winkelcentra
       4. Blz. 125 Het ondersteunen van het MKB, starters en ZZP'ers
       5. Blz. 126 Overleg bovenlokale overheden
       6. Blz. 127 Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen
       7. Blz. 128 Regelmatig overleg met ondernemers- en werkgeversverenigingen, zowel lokaal als regionaal
       8. Blz. 129 Relatiebeheer door middel van bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken en ALV's
       9. Blz. 130 Samenwerking Rotterdam
       10. Blz. 131 Versterking toekomstbestendigheid lokale winkelcentra
      2. Blz. 132 Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven
       1. Blz. 133 Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt.
       2. Blz. 134 Smart lectures, profielschets met bedrijven, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, lokale activiteiten
      3. Blz. 135 Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid.
       1. Blz. 136 Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt.
       2. Blz. 137 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’
    3. Blz. 138 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
     1. Blz. 139 Doelstellingen
      1. Blz. 140 Aantrekkelijke bedrijvenlocaties
       1. Blz. 141 Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors
       2. Blz. 142 Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena
    4. Blz. 143 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
     1. Blz. 144 Doelstellingen
      1. Blz. 145 Stimulering van zelfstandig ondernemerschap
       1. Blz. 146 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’
    5. Blz. 147 3.4 Economische promotie
     1. Blz. 148 Doelstellingen
      1. Blz. 149 Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt
       1. Blz. 150 De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen
       2. Blz. 151 Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard
       3. Blz. 152 Jaarprogramma Jet-Net scholen
       4. Blz. 153 Leerlijn Aerospace en Maritiem
       5. Blz. 154 Netwerkbijeenkomst Vmbo
       6. Blz. 155 Onderwijsroute
       7. Blz. 156 Overkoepelend certificaat technologie
       8. Blz. 157 Techniekdock
       9. Blz. 158 Techniekroute
       10. Blz. 159 Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO
       11. Blz. 160 Verbreden communicatie
      2. Blz. 161 Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen
       1. Blz. 162 Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht
       2. Blz. 163 Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen
      3. Blz. 164 Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
       1. Blz. 165 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (2)
    6. Blz. 166 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 167 4. Onderwijs
    1. Blz. 168 4. Onderwijs
    2. Blz. 169 4.1 Openbaar basisonderwijs
     1. Blz. 170 Doelstellingen
      1. Blz. 171 Voldoende openbaar onderwijs
       1. Blz. 172 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs
    3. Blz. 173 4.2 Onderwijshuisvesting
     1. Blz. 174 Doelstellingen
      1. Blz. 175 Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit
       1. Blz. 176 Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022
       2. Blz. 177 Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs
    4. Blz. 178 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
     1. Blz. 179 Doelstellingen
      1. Blz. 180 Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen
       1. Blz. 181 Uitvoeren van het voorschoolse voorzieningen beleid
       2. Blz. 182 Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda
       3. Blz. 183 Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden
       4. Blz. 184 Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp
      2. Blz. 185 Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 186 Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda
      3. Blz. 187 Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO-leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen
       1. Blz. 188 Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (1)
      4. Blz. 189 Voldoende openbaar onderwijs
       1. Blz. 190 Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs
    5. Blz. 191 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 192 5. Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 193 5. Sport, cultuur en recreatie
    2. Blz. 194 5.1 Sportbeleid en activering
     1. Blz. 195 Doelstellingen
      1. Blz. 196 De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen
       1. Blz. 197 Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Sport op Koers’, onderdeel Sportstimulering
       2. Blz. 198 Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten en bewegen gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten
    3. Blz. 199 5.2 Sportaccommodaties
     1. Blz. 200 Doelstellingen
      1. Blz. 201 Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht
       1. Blz. 202 Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen
      2. Blz. 203 Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder
       1. Blz. 204 In 2018 is de verzelfstandiging van het sportcentrum afgerond
    4. Blz. 205 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
     1. Blz. 206 Doelstellingen
      1. Blz. 207 Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur
       1. Blz. 208 Implementatie nieuw beleid cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid
      2. Blz. 209 Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders
       1. Blz. 210 Lokaal organiseren wat lokaal kan
       2. Blz. 211 Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners
      3. Blz. 212 Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen
       1. Blz. 213 Faciliteren evenementen
      4. Blz. 214 Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur
       1. Blz. 215 De visie op Cultuureducatie zal onderdeel uitmaken van de nota Cultuurbeleid
       2. Blz. 216 Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs
      5. Blz. 217 Verzelfstandiging theater
       1. Blz. 218 In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond
    5. Blz. 219 5.4 Musea
     1. Blz. 220 Doelstellingen
      1. Blz. 221 Overdracht beheer collectie Moderne Kunst
       1. Blz. 222 Een deel (de duurste en zeldzaamste werken) is overgebracht naar het Dordrechts Museum
       2. Blz. 223 Het grootste deel van de collectie wordt opgeslagen en ten toon gesteld in het gemeentehuis
    6. Blz. 224 5.5 Cultureel erfgoed
    7. Blz. 225 5.6 Media
     1. Blz. 226 Doelstellingen
      1. Blz. 227 Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek
       1. Blz. 228 Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt
    8. Blz. 229 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 230 Doelstellingen
      1. Blz. 231 Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente
       1. Blz. 232 Flora en Fauna en de Regio
       2. Blz. 233 Klimaatadaptatie
       3. Blz. 234 Operatie Steenbreek
       4. Blz. 235 Uitvoering bijenconvant
       5. Blz. 236 Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan en het Streefbeeldenplan Watergangen
       6. Blz. 237 Verbeteren groen en water
       7. Blz. 238 Verbeteren leefomgeving voor dieren en mensen
      2. Blz. 239 Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden
       1. Blz. 240 Beleidsplan spelen
       2. Blz. 241 Inspectie, onderhoud en vervanging speeltoestellen
      3. Blz. 242 Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 243 Onderzoeken van mogelijkheden om het speelruimtebeleid en de uitvoering hiervan op te nemen in het plan integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR)
    9. Blz. 244 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 245 6. Sociaal Domein
    1. Blz. 246 6. Sociaal Domein
    2. Blz. 247 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
     1. Blz. 248 Doelstellingen
      1. Blz. 249 Het verminderen van jongerenoverlast
       1. Blz. 250 Inzet van de straatcoach
      2. Blz. 251 Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk
       1. Blz. 252 Realiseren structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk
      3. Blz. 253 Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 254 Versterken van het aanbod jeugd- en jongerenwerk
      4. Blz. 255 Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank)
       1. Blz. 256 Puur Papendrecht
       2. Blz. 257 Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning
       3. Blz. 258 Steunpunt vrijwilligerswerk
       4. Blz. 259 Vrijwilligersvacaturebank
      5. Blz. 260 Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders
       1. Blz. 261 Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest.
      6. Blz. 262 Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving
       1. Blz. 263 Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders
      7. Blz. 264 Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland
       1. Blz. 265 Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie.
    3. Blz. 266 6.2 Wijkteams
     1. Blz. 267 Doelstellingen
      1. Blz. 268 Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod
       1. Blz. 269 Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig en passend worden initiatieven ondersteund.
      2. Blz. 270 Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn
       1. Blz. 271 Huisvesting Sterk Papendrecht
      3. Blz. 272 Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft
       1. Blz. 273 Uitvoeren van de "Wmo 2015" en de Jeugdwet, zoals respectievelijk verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht / Drechtsteden en het beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht/ Zuid-Holland Zuid
    4. Blz. 274 6.3 Inkomensregelingen
     1. Blz. 275 Doelstellingen
      1. Blz. 276 Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners
       1. Blz. 277 Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven (zoals ASFP, schuldhulpmaatje en Voedselbank)
    5. Blz. 278 6.4 Begeleide participatie
     1. Blz. 279 Begeleide participatie
    6. Blz. 280 6.5 Arbeidsparticipatie
     1. Blz. 281 Doelstellingen
      1. Blz. 282 Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk
       1. Blz. 283 Via de SDD inzetten op het toeleiden naar werk
      2. Blz. 284 Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie)
       1. Blz. 285 Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren'
      3. Blz. 286 Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd
       1. Blz. 287 Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering
      4. Blz. 288 Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen
      5. Blz. 289 Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken
       1. Blz. 290 Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven/ organisaties
       2. Blz. 291 Verbreding van de doelgroep
    7. Blz. 292 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
     1. Blz. 293 Doelstellingen
      1. Blz. 294 Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
       1. Blz. 295 Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders
       2. Blz. 296 Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de Sociale Dienst Drechtsteden
    8. Blz. 297 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
     1. Blz. 298 Doelstellingen
      1. Blz. 299 Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners
       1. Blz. 300 Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven
      2. Blz. 301 Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden
       1. Blz. 302 Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDD
    9. Blz. 303 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
     1. Blz. 304 Doelstellingen
      1. Blz. 305 Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen
       1. Blz. 306 Invulling geven aan Beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2021 en de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda
      2. Blz. 307 Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap
       1. Blz. 308 Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie
    10. Blz. 309 6.81 Geëscaleerde zorg18+
     1. Blz. 310 Doelstellingen
      1. Blz. 311 Indien de eigen kracht en het sociale netwerk in samenwerking met de algemene voorzieningen tekort schieten kan een beroep worden gedaan op maatwerkvoorzieningen
       1. Blz. 312 Invulling geven aan het Wmo beleidsplan
    11. Blz. 313 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
     1. Blz. 314 Doelstellingen
      1. Blz. 315 Invulling geven aan beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2022
       1. Blz. 316 Het lokale beleidsplan bestaat uit een regionaal deel voor de 17 gemeenten, waaronder geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming, jeugdreclassering) een belangrijk onderdeel is
    12. Blz. 317 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 318 7. Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 319 7. Volksgezondheid en milieu
    2. Blz. 320 7.1 Volksgezondheid
     1. Blz. 321 Doelstellingen
      1. Blz. 322 Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen
       1. Blz. 323 Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners
      2. Blz. 324 Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg
       1. Blz. 325 Uitvoering geven aan het basispakket JGZ en op lokaal niveau bepalen en leveren van het maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg.
       2. Blz. 326 Voorliggend aan de ondersteuning vanuit Sterk Papendrecht preventief signaleren van gezondheids- en opvoedingsproblemen.
    3. Blz. 327 7.2 Riolering
     1. Blz. 328 Doelstellingen
      1. Blz. 329 Invulling aan de zorgplicht voor regenwater, afvalwater en grondwater.
       1. Blz. 330 Opstellen nieuw vGRP
    4. Blz. 331 7.3 Afval
     1. Blz. 332 Doelstellingen
      1. Blz. 333 Een duurzame samenleving
       1. Blz. 334 Nieuw afvalbrengstation (ABS)
       2. Blz. 335 Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)
    5. Blz. 336 7.4 Milieubeheer
     1. Blz. 337 Doelstellingen
      1. Blz. 338 Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat
       1. Blz. 339 Uitvoering Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht
       2. Blz. 340 Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en NO2 en vermindering geluidhinder
       3. Blz. 341 Verder worden in 2017/2018 opgesteld : 1) nieuw actieplan omgevingslawaai, 2) nieuwe geluidbelastingkaarten, 3) nieuw hogere waarden beleid (nieuwe naam: geluidbeleid goede ruimtelijke ordening), 4) nieuwe route gevaarlijke s
    6. Blz. 342 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     1. Blz. 343 7.5 Begraafplaatsen en crematoria
     2. Blz. 344 Doelstellingen
      1. Blz. 345 Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting.
       1. Blz. 346 Het behouden en verder ontwikkelen van een samenhangende inrichting van de begraafplaats als park en groene ruimte
    7. Blz. 347 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 348 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 349 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
    2. Blz. 350 8.1 Ruimtelijke ordening
     1. Blz. 351 Doelstellingen
      1. Blz. 352 Borging van de ruimtelijke kwaliteit
       1. Blz. 353 Het actueel houden van bestemmingsplannen en waar nodig nieuwe bestemmingsplannen opstellen om wenselijk ontwikkelingen mogelijk te maken
       2. Blz. 354 Het voorbereiden op de omgevingswet
       3. Blz. 355 Het voorbereiden van de omgevingsvisie
    3. Blz. 356 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
     1. Blz. 357 Doelstellingen
      1. Blz. 358 Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum
       1. Blz. 359 In gebruik nemen van commerciële plint nieuwbouw Den Briel
       2. Blz. 360 Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw
      2. Blz. 361 Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave
       1. Blz. 362 Afronding Oostpolder; uitgifte van 7 vrije kavels inclusief het bouwrijp maken hiervan. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD
       2. Blz. 363 De start van de realisatie van woongebied Land van Matena
       3. Blz. 364 Herontwikkeling Lange Tiendwegzone
       4. Blz. 365 Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena'
    4. Blz. 366 8.3 Wonen en bouwen
     1. Blz. 367 Doelstellingen
      1. Blz. 368 Aantrekkelijk woonmilieu
       1. Blz. 369 Ontwikkelen van Land van Matena als een rustig groen woonmilieu
      2. Blz. 370 Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad
       1. Blz. 371 De duurzaamheid van nieuwbouwwoningen bevorderen
       2. Blz. 372 Mogelijkheid om langer thuis te wonen bevorderen
      3. Blz. 373 Actueel en uitnodigend beleid voor wonen
       1. Blz. 374 Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie
       2. Blz. 375 Actueel houden van de woonvisie
      4. Blz. 376 Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte
       1. Blz. 377 Uitvoering gevan aan het uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
      5. Blz. 378 Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied
       1. Blz. 379 Versterking Noordzijde-A15-zone
      6. Blz. 380 Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving
       1. Blz. 381 Handhaving ten behoeve van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond
       2. Blz. 382 Initiëren en stimuleren van vooroverleg
       3. Blz. 383 Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning
       4. Blz. 384 Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving
      7. Blz. 385 Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum
       1. Blz. 386 Herontwikkeling huidig pand bibliotheek
      8. Blz. 387 Verhogen van de kwaliteit van het centrum
       1. Blz. 388 Vaststellen van de Visie Centrumranden – de verbinding Centrum – Jachthaven.
      9. Blz. 389 Verhoging van de dynamiek in het centrum
       1. Blz. 390 Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum
      10. Blz. 391 Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave
       1. Blz. 392 (Lopende) projecten in het centrum
       2. Blz. 393 Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid
       3. Blz. 394 Het faciliteren en aanjagen van kleinschalige initiatieven
       4. Blz. 395 Maatregelen dijklint
       5. Blz. 396 Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen
      11. Blz. 397 Versterking en verbreding Wijkgericht Werken
       1. Blz. 398 Bewonersinitiatieven en Wijkgericht Werken
       2. Blz. 399 Een Goede Idee en Wijkgericht Werken
       3. Blz. 400 Ondersteuning activiteiten door Wijkgericht Werken
       4. Blz. 401 Puur Papendrecht.nl
       5. Blz. 402 Team Actief en Wijkgericht Werken
    5. Blz. 403 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 404 Paragrafen
    1. Blz. 405 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 406 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     2. Blz. 407 Structureel weerstandsvermogen
     3. Blz. 408 Incidenteel weerstandsvermogen
     4. Blz. 409 Toelichting van de risico's
     5. Blz. 410 Beoordeling weerstandscapaciteit
     6. Blz. 411 Conclusies
     7. Blz. 412 Financiële kengetallen
     8. Blz. 413 Bevindingen
    2. Blz. 414 2. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 415 Onderhoud kapitaalgoederen
     2. Blz. 416 Riolering
     3. Blz. 417 Wegen
     4. Blz. 418 Groen
     5. Blz. 419 Integraal beheer openbare ruimte (IBOR-begroting)
     6. Blz. 420 Openbare verlichting
     7. Blz. 421 Speelruimte
     8. Blz. 422 Water en baggeren
     9. Blz. 423 Waterbuspontons
     10. Blz. 424 Havens
     11. Blz. 425 Gebouwen
     12. Blz. 426 Parkeergarages
     13. Blz. 427 Elektrische laadpalen
    3. Blz. 428 3. Financiering
     1. Blz. 429 Algemeen
     2. Blz. 430 Interne rente
     3. Blz. 431 Relatiebeheer
     4. Blz. 432 Uitzettingen
     5. Blz. 433 Financiering
     6. Blz. 434 Risicobeheer
     7. Blz. 435 Renterisiconorm
    4. Blz. 436 4. Lokale heffingen
     1. Blz. 437 Inleiding
     2. Blz. 438 Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-)
     3. Blz. 439 Heffingen woonlasten (lokale lastendruk)
     4. Blz. 440 Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
     5. Blz. 441 Afvalstoffenheffing
     6. Blz. 442 Rioolheffing
     7. Blz. 443 Vergelijking andere gemeenten
     8. Blz. 444 Overige lokale heffingen
     9. Blz. 445 Kwijtscheldingen
    5. Blz. 446 5. Grondbeleid
     1. Blz. 447 Algemeen
     2. Blz. 448 Meerjarenperspectief Grondexploitaties
     3. Blz. 449 Risicobepaling en -reserve grondexploitaties
     4. Blz. 450 Meerjarenbegroting 2019- 2022
    6. Blz. 451 6. Verbonden Partijen
     1. Blz. 452 Inleiding
     2. Blz. 453 Overzicht verbonden partijen
     3. Blz. 454 1. GR Drechtsteden
     4. Blz. 455 2. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid
     5. Blz. 456 3. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
     6. Blz. 457 4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
     7. Blz. 458 5. GR Drechtwerk
     8. Blz. 459 6. GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede
     9. Blz. 460 7. GR Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo)
     10. Blz. 461 8. Eneco Groep
     11. Blz. 462 9. Stedin Groep
     12. Blz. 463 10. Bank Nederlandse Gemeenten NV
     13. Blz. 464 11. Oasen NV
     14. Blz. 465 12. Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden
     15. Blz. 466 13. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV
     16. Blz. 467 14. Recreatie en Cultuur holding BV
    7. Blz. 468 7. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 469 Doorontwikkeling Organisatie
     2. Blz. 470 Flexibiliteit
     3. Blz. 471 Personeel
     4. Blz. 472 Duurzame inzetbaarheid
     5. Blz. 473 Huisvesting
     6. Blz. 474 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen
     7. Blz. 475 Arbeidsmarkt
     8. Blz. 476 Planning en control
     9. Blz. 477 Informatieveiligheid
     10. Blz. 478 Juridische kwaliteitszorg
    8. Blz. 479 8. Rapportage interbestuurlijk toezicht
     1. Blz. 480 Rapportage interbestuurlijk toezicht
   12. Blz. 481 BBV indicatoren
    1. Blz. 482 Bijlage BBV indicatoren
  3. Activiteiten
  4. Zoeken
  5. Publicatie bijlagen
  6. Contact
  7. PrivacyStatement
  8. Sitemap