Sitemap

Jaarrekening 2018 Blz. 1  
Jaarrekening 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Activiteiten Blz. 4  
Zoeken Blz. 5  
Bijlagen Blz. 6  
Sitemap Blz. 7  
Inleiding Blz. 8  
Inleiding Blz. 9  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 10  
0.1 Bestuur Blz. 11  
Doelstellingen Blz. 12  
Bestuurlijke vernieuwing Blz. 13  
Instellen van een vragenkwartiertje (informeel) voorafgaand aan de commissie. Blz. 14  
0.2 Burgerzaken (dienstverlening) Blz. 15  
Doelstellingen Blz. 16  
Digitalisering en maatwerk Blz. 17  
Verder met het digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van onze producten en diensten. Blz. 18  
We blijven maatwerk geven en verbeteren onze dienstverlening middels maatwerk, als ondersteuning van kwetsbare groepen Blz. 19  
Het vergroten van de dienstverlening via social media Blz. 20  
Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste afdeling en tijdig beantwoorden Blz. 21  
Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid Blz. 22  
In 2018 maken we filmpjes over de balieproducten en -diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 23  
Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen Blz. 24  
In 2018 participeren we in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie BZK) en controleren de feitelijke situatie Blz. 25  
We informeren onze inwoners altijd bij doorgevoerde wijzigingen Blz. 26  
We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan Blz. 27  
Vergroten flexibele inzetbaarheid Blz. 28  
We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd Blz. 29  
Verkorten procedures/verminderen regeldruk Blz. 30  
In 2018 maken we alle procedures voor de balieproducten en –diensten lean Blz. 31  
We introduceren "vandaag voor 12 uur aangevraagd, voor 20 uur thuis geleverd" voor enkele eenvoudige producten zoals het uittreksel BRP en bekijken of dit kan worden uitgebreid met meer producten richting 2019 Blz. 32  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 33  
0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 34  
Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 35  
0.5 Treasury Blz. 36  
0.5 Treasury Blz. 37  
Doelstellingen Blz. 38  
Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad Blz. 39  
De treasuryfunctie opereert binnen de door de gemeenteraad geformuleerde publieke taken. Blz. 40  
Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer Blz. 41  
De treasuryfunctie zorgt ervoor dat de gemeente aan haar lopende verplichtingen kan voldoen. Blz. 42  
0.6 Belastingen Blz. 43  
Doelstellingen Blz. 44  
Stabiele woonlasten Blz. 45  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 46  
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 47  
Doelstellingen Blz. 48  
Juiste en volledige bepaling van de algemene uitkering Blz. 49  
Het volgen van de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld en het verwerken van de ontwikkelingen van de algemene uitkering die daarin worden aangegeven in de documenten van de planning- en controlcyclus Blz. 50  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 51  
Overige baten en lasten Blz. 52  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 53  
Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 54  
Doelstellingen Blz. 55  
De eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen over (winstgevende) ondernemersactiviteiten Blz. 56  
Op basis van een inventarisatie is er geen sprake van vennootschapsbelasting plichtige activiteiten Blz. 57  
0.10 Mutaties reserves Blz. 58  
Mutaties reserves Blz. 59  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 60  
Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 61  
Wat mag het kosten? Blz. 62  
1. Veiligheid Blz. 63  
1. Veiligheid Blz. 64  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 65  
Doelstellingen Blz. 66  
Voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crisis. Blz. 67  
Advisering van (omgevings)vergunningaanvragen bij RO vraagstukken Blz. 68  
Daadkrachtig handelen bij rampen en crisis Blz. 69  
Focus op het Uitvoeringsplan Toezicht op brandveiligheid. Blz. 70  
Leveren daadkrachtige brandweerzorg Blz. 71  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 72  
Doelstellingen Blz. 73  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Blz. 74  
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van HIT aanpak. Blz. 75  
Uitvoering geven aan maatregelen uit veiligheidsplan. Blz. 76  
De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen. Blz. 77  
Uitvoering geven aan het toezicht- en handhavingsbeleid. Blz. 78  
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 79  
Bureau Halt biedt een aanbod gericht op preventie Blz. 80  
Vindplaatsgerichte aanpak van overlast Blz. 81  
Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht. Blz. 82  
Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan. Blz. 83  
Jongerenoverlast beperken. Blz. 84  
De gemeente werkt samen met (sociale) partners aan oplossingen om de overlast tegen te gaan. Blz. 85  
Inzet gemeentelijke straatcoach. Blz. 86  
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. Blz. 87  
Instellen meldpunt ondermijning en werkgroep ondermijning. Blz. 88  
Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast. Blz. 89  
Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-aanpak. Blz. 90  
Wat mag het kosten? Blz. 91  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 92  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 93  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 94  
Wat willen we bereiken? Blz. 95  
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 96  
Verlichting Blz. 97  
Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 98  
Deelname aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Blz. 99  
Waarborgen verkeersveiligheid Blz. 100  
Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 101  
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3 Blz. 102  
2.2 Parkeren Blz. 103  
Doelstellingen Blz. 104  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 105  
Parkeersysteem optimaliseren Blz. 106  
Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem Blz. 107  
Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden' Blz. 108  
2.3 Recreatieve havens Blz. 109  
Recreatieve havens Blz. 110  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 111  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 112  
Doelstellingen Blz. 113  
Het waarborgen van de bereikbaarheid havens. Blz. 114  
Het beheer en onderhoud van de havens (baggeren e.d.) wordt gedaan in samenwerking met de gemeente Dordrecht. Het nautisch beheer van de havens (Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven) wordt gedaan door het Havenbedrijf Rotterdam. Blz. 115  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 116  
Doelstellingen Blz. 117  
Het waarborgen van bereikbaarheid voor verkeersdeelnemers via het openbaar vervoer Blz. 118  
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht Blz. 119  
Wat mag het kosten ? Blz. 120  
3. Economie Blz. 121  
3. Economie Blz. 122  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 123  
Doelstellingen Blz. 124  
Behoud en groei MKB Blz. 125  
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein Blz. 126  
Activiteiten van verenigingen, netwerkclubs en van starters, ZZP'ers ondersteunen en faciliteren Blz. 127  
Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op alle winkelcentra Blz. 128  
Het ondersteunen van het MKB, starters en ZZP'ers Blz. 129  
Overleg bovenlokale overheden Blz. 130  
Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen Blz. 131  
Regelmatig overleg met ondernemers- en werkgeversverenigingen, zowel lokaal als regionaal Blz. 132  
Relatiebeheer door middel van bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken en ALV's Blz. 133  
Samenwerking Rotterdam Blz. 134  
Versterking toekomstbestendigheid lokale winkelcentra Blz. 135  
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 136  
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt. Blz. 137  
Smart lectures, profielschets met bedrijven, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, lokale activiteiten Blz. 138  
Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid. Blz. 139  
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt. Blz. 140  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 141  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 142  
Doelstellingen Blz. 143  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 144  
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors Blz. 145  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 146  
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 147  
Doelstellingen Blz. 148  
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap Blz. 149  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 150  
3.4 Economische promotie Blz. 151  
Doelstellingen Blz. 152  
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt Blz. 153  
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 154  
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 155  
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 156  
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 157  
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 158  
Onderwijsroute Blz. 159  
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 160  
Techniekdock Blz. 161  
Techniekroute Blz. 162  
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 163  
Verbreden communicatie Blz. 164  
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen Blz. 165  
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 166  
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen Blz. 167  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 168  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (2) Blz. 169  
Wat mag het kosten? Blz. 170  
4. Onderwijs Blz. 171  
4. Onderwijs Blz. 172  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 173  
Doelstellingen Blz. 174  
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 175  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs Blz. 176  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 177  
Doelstellingen Blz. 178  
Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 179  
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 180  
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 181  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 182  
Doelstellingen Blz. 183  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 184  
Uitvoeren van het voorschoolse voorzieningen beleid Blz. 185  
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 186  
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden Blz. 187  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp Blz. 188  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 189  
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 190  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO-leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen Blz. 191  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (1) Blz. 192  
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 193  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 194  
Wat mag het kosten? Blz. 195  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 196  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 197  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 198  
Doelstellingen Blz. 199  
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 200  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Sport op Koers’, onderdeel Sportstimulering Blz. 201  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten en bewegen gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 202  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 203  
Doelstellingen Blz. 204  
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 205  
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Blz. 206  
Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 207  
In 2018 is de verzelfstandiging van het sportcentrum afgerond Blz. 208  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 209  
Doelstellingen Blz. 210  
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 211  
Implementatie nieuw beleid cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid Blz. 212  
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 213  
Lokaal organiseren wat lokaal kan Blz. 214  
Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 215  
Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 216  
Faciliteren evenementen Blz. 217  
Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur Blz. 218  
De visie op Cultuureducatie zal onderdeel uitmaken van de nota Cultuurbeleid Blz. 219  
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 220  
Verzelfstandiging theater Blz. 221  
In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond Blz. 222  
5.4 Musea Blz. 223  
Doelstellingen Blz. 224  
Overdracht beheer collectie Moderne Kunst Blz. 225  
Een deel (de duurste en zeldzaamste werken) is overgebracht naar het Dordrechts Museum Blz. 226  
Het grootste deel van de collectie wordt opgeslagen en ten toon gesteld in het gemeentehuis Blz. 227  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 228  
5.6 Media Blz. 229  
Doelstellingen Blz. 230  
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 231  
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt Blz. 232  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 233  
Doelstellingen Blz. 234  
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 235  
Flora en Fauna en de Regio Blz. 236  
Klimaatadaptatie Blz. 237  
Operatie Steenbreek Blz. 238  
Uitvoering bijenconvant Blz. 239  
Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan en het Streefbeeldenplan Watergangen Blz. 240  
Verbeteren groen en water Blz. 241  
Verbeteren leefomgeving voor dieren en mensen Blz. 242  
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 243  
Beleidsplan spelen Blz. 244  
Inspectie, onderhoud en vervanging speeltoestellen Blz. 245  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 246  
Onderzoeken van mogelijkheden om het speelruimtebeleid en de uitvoering hiervan op te nemen in het plan integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) Blz. 247  
Wat mag het kosten? Blz. 248  
6. Sociaal Domein Blz. 249  
6. Sociaal Domein Blz. 250  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 251  
Doelstellingen Blz. 252  
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 253  
Inzet van de straatcoach Blz. 254  
Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 255  
Realiseren structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 256  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 257  
Versterken van het aanbod jeugd- en jongerenwerk Blz. 258  
Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 259  
Puur Papendrecht Blz. 260  
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 261  
Steunpunt vrijwilligerswerk Blz. 262  
Vrijwilligersvacaturebank Blz. 263  
Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders Blz. 264  
Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest. Blz. 265  
Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving Blz. 266  
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders Blz. 267  
Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland Blz. 268  
Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie. Blz. 269  
6.2 Wijkteams Blz. 270  
Doelstellingen Blz. 271  
Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod Blz. 272  
Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig en passend worden initiatieven ondersteund. Blz. 273  
Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 274  
Huisvesting Sterk Papendrecht Blz. 275  
Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 276  
Uitvoeren van de "Wmo 2015" en de Jeugdwet, zoals respectievelijk verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht / Drechtsteden en het beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht/ Zuid-Holland Zuid Blz. 277  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 278  
Doelstellingen Blz. 279  
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 280  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven (zoals ASFP, schuldhulpmaatje en Voedselbank) Blz. 281  
6.4 Begeleide participatie Blz. 282  
Begeleide participatie Blz. 283  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 284  
Doelstellingen Blz. 285  
Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 286  
Via de SDD inzetten op het toeleiden naar werk Blz. 287  
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie) Blz. 288  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 289  
Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 290  
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 291  
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 292  
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken Blz. 293  
Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven/ organisaties Blz. 294  
Verbreding van de doelgroep Blz. 295  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 296  
Doelstellingen Blz. 297  
Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 298  
Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders Blz. 299  
Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de Sociale Dienst Drechtsteden Blz. 300  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 301  
Doelstellingen Blz. 302  
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 303  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 304  
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 305  
Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDD Blz. 306  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 307  
Doelstellingen Blz. 308  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 309  
Invulling geven aan Beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2021 en de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 310  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 311  
Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie Blz. 312  
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 313  
Doelstellingen Blz. 314  
Indien de eigen kracht en het sociale netwerk in samenwerking met de algemene voorzieningen tekort schieten kan een beroep worden gedaan op maatwerkvoorzieningen Blz. 315  
Invulling geven aan het Wmo beleidsplan Blz. 316  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 317  
Doelstellingen Blz. 318  
Invulling geven aan beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2022 Blz. 319  
Het lokale beleidsplan bestaat uit een regionaal deel voor de 17 gemeenten, waaronder geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming, jeugdreclassering) een belangrijk onderdeel is Blz. 320  
Wat mag het kosten? Blz. 321  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 322  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 323  
7.1 Volksgezondheid Blz. 324  
Doelstellingen Blz. 325  
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 326  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 327  
Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg Blz. 328  
Uitvoering geven aan het basispakket JGZ en op lokaal niveau bepalen en leveren van het maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg. Blz. 329  
Voorliggend aan de ondersteuning vanuit Sterk Papendrecht preventief signaleren van gezondheids- en opvoedingsproblemen. Blz. 330  
7.2 Riolering Blz. 331  
Doelstellingen Blz. 332  
Invulling aan de zorgplicht voor regenwater, afvalwater en grondwater. Blz. 333  
Opstellen nieuw vGRP Blz. 334  
7.3 Afval Blz. 335  
Doelstellingen Blz. 336  
Een duurzame samenleving Blz. 337  
Nieuw afvalbrengstation (ABS) Blz. 338  
Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) Blz. 339  
7.4 Milieubeheer Blz. 340  
Doelstellingen Blz. 341  
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat Blz. 342  
Uitvoering Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht Blz. 343  
Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en NO2 en vermindering geluidhinder Blz. 344  
Verder worden in 2017/2018 opgesteld : 1) nieuw actieplan omgevingslawaai, 2) nieuwe geluidbelastingkaarten, 3) nieuw hogere waarden beleid (nieuwe naam: geluidbeleid goede ruimtelijke ordening), 4) nieuwe route gevaarlijke s Blz. 345  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 346  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 347  
Doelstellingen Blz. 348  
Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting. Blz. 349  
Het behouden en verder ontwikkelen van een samenhangende inrichting van de begraafplaats als park en groene ruimte Blz. 350  
Wat mag het kosten? Blz. 351  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 352  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 353  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 354  
Doelstellingen Blz. 355  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit Blz. 356  
Het actueel houden van bestemmingsplannen en waar nodig nieuwe bestemmingsplannen opstellen om wenselijk ontwikkelingen mogelijk te maken Blz. 357  
Het voorbereiden op de omgevingswet Blz. 358  
Het voorbereiden van de omgevingsvisie Blz. 359  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 360  
Doelstellingen Blz. 361  
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 362  
In gebruik nemen van commerciële plint nieuwbouw Den Briel Blz. 363  
Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw Blz. 364  
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 365  
Afronding Oostpolder; uitgifte van 7 vrije kavels inclusief het bouwrijp maken hiervan. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD Blz. 366  
De start van de realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 367  
Herontwikkeling Lange Tiendwegzone Blz. 368  
Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' Blz. 369  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 370  
Doelstellingen Blz. 371  
Aantrekkelijk woonmilieu Blz. 372  
Ontwikkelen van Land van Matena als een rustig groen woonmilieu Blz. 373  
Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad Blz. 374  
De duurzaamheid van nieuwbouwwoningen bevorderen Blz. 375  
Mogelijkheid om langer thuis te wonen bevorderen Blz. 376  
Actueel en uitnodigend beleid voor wonen Blz. 377  
Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie Blz. 378  
Actueel houden van de woonvisie Blz. 379  
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 380  
Uitvoering gevan aan het uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Blz. 381  
Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied Blz. 382  
Versterking Noordzijde-A15-zone Blz. 383  
Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving Blz. 384  
Handhaving ten behoeve van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond Blz. 385  
Initiëren en stimuleren van vooroverleg Blz. 386  
Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 387  
Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving Blz. 388  
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 389  
Herontwikkeling huidig pand bibliotheek Blz. 390  
Verhogen van de kwaliteit van het centrum Blz. 391  
Vaststellen van de Visie Centrumranden – de verbinding Centrum – Jachthaven. Blz. 392  
Verhoging van de dynamiek in het centrum Blz. 393  
Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum Blz. 394  
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 395  
(Lopende) projecten in het centrum Blz. 396  
Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid Blz. 397  
Het faciliteren en aanjagen van kleinschalige initiatieven Blz. 398  
Maatregelen dijklint Blz. 399  
Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen Blz. 400  
Versterking en verbreding Wijkgericht Werken Blz. 401  
Bewonersinitiatieven en Wijkgericht Werken Blz. 402  
Een Goede Idee en Wijkgericht Werken Blz. 403  
Ondersteuning activiteiten door Wijkgericht Werken Blz. 404  
Puur Papendrecht.nl Blz. 405  
Team Actief en Wijkgericht Werken Blz. 406  
Wat mag het kosten? Blz. 407  
Paragrafen Blz. 408  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 409  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 410  
Structureel weerstandsvermogen Blz. 411  
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 412  
Toelichting van de risico's Blz. 413  
Beoordeling weerstandscapaciteit Blz. 414  
Conclusies Blz. 415  
Financiële kengetallen Blz. 416  
Bevindingen Blz. 417  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 418  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 419  
Riolering Blz. 420  
Wegen Blz. 421  
Groen Blz. 422  
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR-begroting) Blz. 423  
Openbare verlichting Blz. 424  
Speelruimte Blz. 425  
Water en baggeren Blz. 426  
Waterbuspontons Blz. 427  
Havens Blz. 428  
Gebouwen Blz. 429  
Parkeergarages Blz. 430  
Elektrische laadpalen Blz. 431  
3. Financiering Blz. 432  
Algemeen Blz. 433  
Interne rente Blz. 434  
Relatiebeheer Blz. 435  
Uitzettingen Blz. 436  
Financiering Blz. 437  
Risicobeheer Blz. 438  
Renterisiconorm Blz. 439  
4. Lokale heffingen Blz. 440  
Inleiding Blz. 441  
Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-) Blz. 442  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 443  
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Blz. 444  
Afvalstoffenheffing Blz. 445  
Rioolheffing Blz. 446  
Vergelijking andere gemeenten Blz. 447  
Overige lokale heffingen Blz. 448  
Kwijtscheldingen Blz. 449  
5. Grondbeleid Blz. 450  
Algemeen Blz. 451  
Meerjarenperspectief Grondexploitaties Blz. 452  
Risicobepaling en -reserve grondexploitaties Blz. 453  
Meerjarenbegroting 2019- 2022 Blz. 454  
6. Verbonden Partijen Blz. 455  
Inleiding Blz. 456  
Overzicht verbonden partijen Blz. 457  
1. GR Drechtsteden Blz. 458  
2. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 459  
3. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 460  
4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 461  
5. GR Drechtwerk Blz. 462  
6. GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 463  
7. GR Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 464  
8. Eneco Groep Blz. 465  
9. Stedin Groep Blz. 466  
10. Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 467  
11. Oasen NV Blz. 468  
12. Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 469  
13. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 470  
14. Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 471  
7. Bedrijfsvoering Blz. 472  
Doorontwikkeling Organisatie Blz. 473  
Flexibiliteit Blz. 474  
Personeel Blz. 475  
Duurzame inzetbaarheid Blz. 476  
Huisvesting Blz. 477  
Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen Blz. 478  
Arbeidsmarkt Blz. 479  
Planning en control Blz. 480  
Informatieveiligheid Blz. 481  
Juridische kwaliteitszorg Blz. 482  
8. Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 483  
Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 484  
BBV indicatoren Blz. 485  
Bijlage BBV indicatoren Blz. 486