Meer
Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud

Sitemap

Sitemap

Jaarrekening 2018 Blz. 1  
Jaarrekening 2018 Blz. 2  
Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6  
0.1 Bestuur Blz. 7  
Doelstellingen Blz. 8  
Bestuurlijke vernieuwing Blz. 9  
Instellen van een vragenkwartiertje (informeel) voorafgaand aan de commissie. Blz. 10  
0.2 Burgerzaken (dienstverlening) Blz. 11  
Doelstellingen Blz. 12  
Digitalisering en maatwerk Blz. 13  
Verder met het digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van onze producten en diensten. Blz. 14  
We blijven maatwerk geven en verbeteren onze dienstverlening middels maatwerk, als ondersteuning van kwetsbare groepen Blz. 15  
Het vergroten van de dienstverlening via social media Blz. 16  
Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste afdeling en tijdig beantwoorden Blz. 17  
Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid Blz. 18  
In 2018 maken we filmpjes over de balieproducten en -diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 19  
Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen Blz. 20  
In 2018 participeren we in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie BZK) en controleren de feitelijke situatie Blz. 21  
We informeren onze inwoners altijd bij doorgevoerde wijzigingen Blz. 22  
We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan Blz. 23  
Vergroten flexibele inzetbaarheid Blz. 24  
We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd Blz. 25  
Verkorten procedures/verminderen regeldruk Blz. 26  
In 2018 maken we alle procedures voor de balieproducten en –diensten lean Blz. 27  
We introduceren "vandaag voor 12 uur aangevraagd, voor 20 uur thuis geleverd" voor enkele eenvoudige producten zoals het uittreksel BRP en bekijken of dit kan worden uitgebreid met meer producten richting 2019 Blz. 28  
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 29  
0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 30  
Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 31  
0.5 Treasury Blz. 32  
0.5 Treasury Blz. 33  
Doelstellingen Blz. 34  
Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad Blz. 35  
De treasuryfunctie opereert binnen de door de gemeenteraad geformuleerde publieke taken. Blz. 36  
Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer Blz. 37  
De treasuryfunctie zorgt ervoor dat de gemeente aan haar lopende verplichtingen kan voldoen. Blz. 38  
0.6 Belastingen Blz. 39  
Doelstellingen Blz. 40  
Stabiele woonlasten Blz. 41  
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 42  
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 43  
Doelstellingen Blz. 44  
Juiste en volledige bepaling van de algemene uitkering Blz. 45  
Het volgen van de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld en het verwerken van de ontwikkelingen van de algemene uitkering die daarin worden aangegeven in de documenten van de planning- en controlcyclus Blz. 46  
0.8 Overige baten en lasten Blz. 47  
Overige baten en lasten Blz. 48  
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 49  
Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 50  
Doelstellingen Blz. 51  
De eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen over (winstgevende) ondernemersactiviteiten Blz. 52  
Op basis van een inventarisatie is er geen sprake van vennootschapsbelasting plichtige activiteiten Blz. 53  
0.10 Mutaties reserves Blz. 54  
Mutaties reserves Blz. 55  
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 56  
Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 57  
Wat mag het kosten? Blz. 58  
1. Veiligheid Blz. 59  
1. Veiligheid Blz. 60  
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 61  
Doelstellingen Blz. 62  
Voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crisis. Blz. 63  
Advisering van (omgevings)vergunningaanvragen bij RO vraagstukken Blz. 64  
Daadkrachtig handelen bij rampen en crisis Blz. 65  
Focus op het Uitvoeringsplan Toezicht op brandveiligheid. Blz. 66  
Leveren daadkrachtige brandweerzorg Blz. 67  
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 68  
Doelstellingen Blz. 69  
Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Blz. 70  
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van HIT aanpak. Blz. 71  
Uitvoering geven aan maatregelen uit veiligheidsplan. Blz. 72  
De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen. Blz. 73  
Uitvoering geven aan het toezicht- en handhavingsbeleid. Blz. 74  
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 75  
Bureau Halt biedt een aanbod gericht op preventie Blz. 76  
Vindplaatsgerichte aanpak van overlast Blz. 77  
Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht. Blz. 78  
Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan. Blz. 79  
Jongerenoverlast beperken. Blz. 80  
De gemeente werkt samen met (sociale) partners aan oplossingen om de overlast tegen te gaan. Blz. 81  
Inzet gemeentelijke straatcoach. Blz. 82  
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. Blz. 83  
Instellen meldpunt ondermijning en werkgroep ondermijning. Blz. 84  
Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast. Blz. 85  
Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-aanpak. Blz. 86  
Wat mag het kosten? Blz. 87  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 88  
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 89  
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 90  
Wat willen we bereiken? Blz. 91  
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 92  
Verlichting Blz. 93  
Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 94  
Deelname aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Blz. 95  
Waarborgen verkeersveiligheid Blz. 96  
Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 97  
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3 Blz. 98  
2.2 Parkeren Blz. 99  
Doelstellingen Blz. 100  
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 101  
Parkeersysteem optimaliseren Blz. 102  
Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem Blz. 103  
Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden' Blz. 104  
2.3 Recreatieve havens Blz. 105  
Recreatieve havens Blz. 106  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 107  
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 108  
Doelstellingen Blz. 109  
Het waarborgen van de bereikbaarheid havens. Blz. 110  
Het beheer en onderhoud van de havens (baggeren e.d.) wordt gedaan in samenwerking met de gemeente Dordrecht. Het nautisch beheer van de havens (Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven) wordt gedaan door het Havenbedrijf Rotterdam. Blz. 111  
2.5 Openbaar vervoer Blz. 112  
Doelstellingen Blz. 113  
Het waarborgen van bereikbaarheid voor verkeersdeelnemers via het openbaar vervoer Blz. 114  
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht Blz. 115  
Wat mag het kosten ? Blz. 116  
3. Economie Blz. 117  
3. Economie Blz. 118  
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 119  
Doelstellingen Blz. 120  
Behoud en groei MKB Blz. 121  
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein Blz. 122  
Activiteiten van verenigingen, netwerkclubs en van starters, ZZP'ers ondersteunen en faciliteren Blz. 123  
Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op alle winkelcentra Blz. 124  
Het ondersteunen van het MKB, starters en ZZP'ers Blz. 125  
Overleg bovenlokale overheden Blz. 126  
Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen Blz. 127  
Regelmatig overleg met ondernemers- en werkgeversverenigingen, zowel lokaal als regionaal Blz. 128  
Relatiebeheer door middel van bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken en ALV's Blz. 129  
Samenwerking Rotterdam Blz. 130  
Versterking toekomstbestendigheid lokale winkelcentra Blz. 131  
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 132  
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt. Blz. 133  
Smart lectures, profielschets met bedrijven, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, lokale activiteiten Blz. 134  
Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid. Blz. 135  
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt. Blz. 136  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 137  
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 138  
Doelstellingen Blz. 139  
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 140  
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors Blz. 141  
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 142  
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 143  
Doelstellingen Blz. 144  
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap Blz. 145  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 146  
3.4 Economische promotie Blz. 147  
Doelstellingen Blz. 148  
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt Blz. 149  
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 150  
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 151  
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 152  
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 153  
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 154  
Onderwijsroute Blz. 155  
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 156  
Techniekdock Blz. 157  
Techniekroute Blz. 158  
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 159  
Verbreden communicatie Blz. 160  
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen Blz. 161  
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 162  
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen Blz. 163  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 164  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (2) Blz. 165  
Wat mag het kosten? Blz. 166  
4. Onderwijs Blz. 167  
4. Onderwijs Blz. 168  
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 169  
Doelstellingen Blz. 170  
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 171  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs Blz. 172  
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 173  
Doelstellingen Blz. 174  
Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 175  
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 176  
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 177  
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 178  
Doelstellingen Blz. 179  
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 180  
Uitvoeren van het voorschoolse voorzieningen beleid Blz. 181  
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 182  
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden Blz. 183  
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp Blz. 184  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 185  
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 186  
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO-leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen Blz. 187  
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (1) Blz. 188  
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 189  
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 190  
Wat mag het kosten? Blz. 191  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 192  
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 193  
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 194  
Doelstellingen Blz. 195  
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 196  
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Sport op Koers’, onderdeel Sportstimulering Blz. 197  
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten en bewegen gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 198  
5.2 Sportaccommodaties Blz. 199  
Doelstellingen Blz. 200  
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 201  
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Blz. 202  
Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 203  
In 2018 is de verzelfstandiging van het sportcentrum afgerond Blz. 204  
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 205  
Doelstellingen Blz. 206  
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 207  
Implementatie nieuw beleid cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid Blz. 208  
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 209  
Lokaal organiseren wat lokaal kan Blz. 210  
Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 211  
Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 212  
Faciliteren evenementen Blz. 213  
Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur Blz. 214  
De visie op Cultuureducatie zal onderdeel uitmaken van de nota Cultuurbeleid Blz. 215  
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 216  
Verzelfstandiging theater Blz. 217  
In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond Blz. 218  
5.4 Musea Blz. 219  
Doelstellingen Blz. 220  
Overdracht beheer collectie Moderne Kunst Blz. 221  
Een deel (de duurste en zeldzaamste werken) is overgebracht naar het Dordrechts Museum Blz. 222  
Het grootste deel van de collectie wordt opgeslagen en ten toon gesteld in het gemeentehuis Blz. 223  
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 224  
5.6 Media Blz. 225  
Doelstellingen Blz. 226  
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 227  
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt Blz. 228  
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 229  
Doelstellingen Blz. 230  
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 231  
Flora en Fauna en de Regio Blz. 232  
Klimaatadaptatie Blz. 233  
Operatie Steenbreek Blz. 234  
Uitvoering bijenconvant Blz. 235  
Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan en het Streefbeeldenplan Watergangen Blz. 236  
Verbeteren groen en water Blz. 237  
Verbeteren leefomgeving voor dieren en mensen Blz. 238  
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 239  
Beleidsplan spelen Blz. 240  
Inspectie, onderhoud en vervanging speeltoestellen Blz. 241  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 242  
Onderzoeken van mogelijkheden om het speelruimtebeleid en de uitvoering hiervan op te nemen in het plan integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) Blz. 243  
Wat mag het kosten? Blz. 244  
6. Sociaal Domein Blz. 245  
6. Sociaal Domein Blz. 246  
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 247  
Doelstellingen Blz. 248  
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 249  
Inzet van de straatcoach Blz. 250  
Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 251  
Realiseren structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 252  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 253  
Versterken van het aanbod jeugd- en jongerenwerk Blz. 254  
Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 255  
Puur Papendrecht Blz. 256  
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 257  
Steunpunt vrijwilligerswerk Blz. 258  
Vrijwilligersvacaturebank Blz. 259  
Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders Blz. 260  
Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest. Blz. 261  
Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving Blz. 262  
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders Blz. 263  
Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland Blz. 264  
Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie. Blz. 265  
6.2 Wijkteams Blz. 266  
Doelstellingen Blz. 267  
Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod Blz. 268  
Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig en passend worden initiatieven ondersteund. Blz. 269  
Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 270  
Huisvesting Sterk Papendrecht Blz. 271  
Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 272  
Uitvoeren van de "Wmo 2015" en de Jeugdwet, zoals respectievelijk verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht / Drechtsteden en het beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht/ Zuid-Holland Zuid Blz. 273  
6.3 Inkomensregelingen Blz. 274  
Doelstellingen Blz. 275  
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 276  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven (zoals ASFP, schuldhulpmaatje en Voedselbank) Blz. 277  
6.4 Begeleide participatie Blz. 278  
Begeleide participatie Blz. 279  
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 280  
Doelstellingen Blz. 281  
Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 282  
Via de SDD inzetten op het toeleiden naar werk Blz. 283  
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie) Blz. 284  
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 285  
Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 286  
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 287  
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 288  
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken Blz. 289  
Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven/ organisaties Blz. 290  
Verbreding van de doelgroep Blz. 291  
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 292  
Doelstellingen Blz. 293  
Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 294  
Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders Blz. 295  
Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de Sociale Dienst Drechtsteden Blz. 296  
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 297  
Doelstellingen Blz. 298  
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 299  
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 300  
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 301  
Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDD Blz. 302  
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 303  
Doelstellingen Blz. 304  
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 305  
Invulling geven aan Beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2021 en de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 306  
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 307  
Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie Blz. 308  
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 309  
Doelstellingen Blz. 310  
Indien de eigen kracht en het sociale netwerk in samenwerking met de algemene voorzieningen tekort schieten kan een beroep worden gedaan op maatwerkvoorzieningen Blz. 311  
Invulling geven aan het Wmo beleidsplan Blz. 312  
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 313  
Doelstellingen Blz. 314  
Invulling geven aan beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2022 Blz. 315  
Het lokale beleidsplan bestaat uit een regionaal deel voor de 17 gemeenten, waaronder geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming, jeugdreclassering) een belangrijk onderdeel is Blz. 316  
Wat mag het kosten? Blz. 317  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 318  
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 319  
7.1 Volksgezondheid Blz. 320  
Doelstellingen Blz. 321  
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 322  
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 323  
Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg Blz. 324  
Uitvoering geven aan het basispakket JGZ en op lokaal niveau bepalen en leveren van het maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg. Blz. 325  
Voorliggend aan de ondersteuning vanuit Sterk Papendrecht preventief signaleren van gezondheids- en opvoedingsproblemen. Blz. 326  
7.2 Riolering Blz. 327  
Doelstellingen Blz. 328  
Invulling aan de zorgplicht voor regenwater, afvalwater en grondwater. Blz. 329  
Opstellen nieuw vGRP Blz. 330  
7.3 Afval Blz. 331  
Doelstellingen Blz. 332  
Een duurzame samenleving Blz. 333  
Nieuw afvalbrengstation (ABS) Blz. 334  
Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) Blz. 335  
7.4 Milieubeheer Blz. 336  
Doelstellingen Blz. 337  
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat Blz. 338  
Uitvoering Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht Blz. 339  
Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en NO2 en vermindering geluidhinder Blz. 340  
Verder worden in 2017/2018 opgesteld : 1) nieuw actieplan omgevingslawaai, 2) nieuwe geluidbelastingkaarten, 3) nieuw hogere waarden beleid (nieuwe naam: geluidbeleid goede ruimtelijke ordening), 4) nieuwe route gevaarlijke s Blz. 341  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 342  
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 343  
Doelstellingen Blz. 344  
Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting. Blz. 345  
Het behouden en verder ontwikkelen van een samenhangende inrichting van de begraafplaats als park en groene ruimte Blz. 346  
Wat mag het kosten? Blz. 347  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 348  
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 349  
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 350  
Doelstellingen Blz. 351  
Borging van de ruimtelijke kwaliteit Blz. 352  
Het actueel houden van bestemmingsplannen en waar nodig nieuwe bestemmingsplannen opstellen om wenselijk ontwikkelingen mogelijk te maken Blz. 353  
Het voorbereiden op de omgevingswet Blz. 354  
Het voorbereiden van de omgevingsvisie Blz. 355  
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 356  
Doelstellingen Blz. 357  
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 358  
In gebruik nemen van commerciële plint nieuwbouw Den Briel Blz. 359  
Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw Blz. 360  
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 361  
Afronding Oostpolder; uitgifte van 7 vrije kavels inclusief het bouwrijp maken hiervan. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD Blz. 362  
De start van de realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 363  
Herontwikkeling Lange Tiendwegzone Blz. 364  
Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' Blz. 365  
8.3 Wonen en bouwen Blz. 366  
Doelstellingen Blz. 367  
Aantrekkelijk woonmilieu Blz. 368  
Ontwikkelen van Land van Matena als een rustig groen woonmilieu Blz. 369  
Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad Blz. 370  
De duurzaamheid van nieuwbouwwoningen bevorderen Blz. 371  
Mogelijkheid om langer thuis te wonen bevorderen Blz. 372  
Actueel en uitnodigend beleid voor wonen Blz. 373  
Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie Blz. 374  
Actueel houden van de woonvisie Blz. 375  
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 376  
Uitvoering gevan aan het uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Blz. 377  
Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied Blz. 378  
Versterking Noordzijde-A15-zone Blz. 379  
Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving Blz. 380  
Handhaving ten behoeve van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond Blz. 381  
Initiëren en stimuleren van vooroverleg Blz. 382  
Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 383  
Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving Blz. 384  
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 385  
Herontwikkeling huidig pand bibliotheek Blz. 386  
Verhogen van de kwaliteit van het centrum Blz. 387  
Vaststellen van de Visie Centrumranden – de verbinding Centrum – Jachthaven. Blz. 388  
Verhoging van de dynamiek in het centrum Blz. 389  
Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum Blz. 390  
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 391  
(Lopende) projecten in het centrum Blz. 392  
Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid Blz. 393  
Het faciliteren en aanjagen van kleinschalige initiatieven Blz. 394  
Maatregelen dijklint Blz. 395  
Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen Blz. 396  
Versterking en verbreding Wijkgericht Werken Blz. 397  
Bewonersinitiatieven en Wijkgericht Werken Blz. 398  
Een Goede Idee en Wijkgericht Werken Blz. 399  
Ondersteuning activiteiten door Wijkgericht Werken Blz. 400  
Puur Papendrecht.nl Blz. 401  
Team Actief en Wijkgericht Werken Blz. 402  
Wat mag het kosten? Blz. 403  
Paragrafen Blz. 404  
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 405  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 406  
Structureel weerstandsvermogen Blz. 407  
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 408  
Toelichting van de risico's Blz. 409  
Beoordeling weerstandscapaciteit Blz. 410  
Conclusies Blz. 411  
Financiële kengetallen Blz. 412  
Bevindingen Blz. 413  
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 414  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 415  
Riolering Blz. 416  
Wegen Blz. 417  
Groen Blz. 418  
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR-begroting) Blz. 419  
Openbare verlichting Blz. 420  
Speelruimte Blz. 421  
Water en baggeren Blz. 422  
Waterbuspontons Blz. 423  
Havens Blz. 424  
Gebouwen Blz. 425  
Parkeergarages Blz. 426  
Elektrische laadpalen Blz. 427  
3. Financiering Blz. 428  
Algemeen Blz. 429  
Interne rente Blz. 430  
Relatiebeheer Blz. 431  
Uitzettingen Blz. 432  
Financiering Blz. 433  
Risicobeheer Blz. 434  
Renterisiconorm Blz. 435  
4. Lokale heffingen Blz. 436  
Inleiding Blz. 437  
Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-) Blz. 438  
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 439  
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Blz. 440  
Afvalstoffenheffing Blz. 441  
Rioolheffing Blz. 442  
Vergelijking andere gemeenten Blz. 443  
Overige lokale heffingen Blz. 444  
Kwijtscheldingen Blz. 445  
5. Grondbeleid Blz. 446  
Algemeen Blz. 447  
Meerjarenperspectief Grondexploitaties Blz. 448  
Risicobepaling en -reserve grondexploitaties Blz. 449  
Meerjarenbegroting 2019- 2022 Blz. 450  
6. Verbonden Partijen Blz. 451  
Inleiding Blz. 452  
Overzicht verbonden partijen Blz. 453  
1. GR Drechtsteden Blz. 454  
2. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 455  
3. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 456  
4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 457  
5. GR Drechtwerk Blz. 458  
6. GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 459  
7. GR Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 460  
8. Eneco Groep Blz. 461  
9. Stedin Groep Blz. 462  
10. Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 463  
11. Oasen NV Blz. 464  
12. Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 465  
13. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 466  
14. Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 467  
7. Bedrijfsvoering Blz. 468  
Doorontwikkeling Organisatie Blz. 469  
Flexibiliteit Blz. 470  
Personeel Blz. 471  
Duurzame inzetbaarheid Blz. 472  
Huisvesting Blz. 473  
Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen Blz. 474  
Arbeidsmarkt Blz. 475  
Planning en control Blz. 476  
Informatieveiligheid Blz. 477  
Juridische kwaliteitszorg Blz. 478  
8. Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 479  
Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 480  
BBV indicatoren Blz. 481  
Bijlage BBV indicatoren Blz. 482