Sitemap

Jaarrekening 2018 Blz. 1
Jaarrekening 2018 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Inleiding Blz. 5
0. Bestuur en ondersteuning Blz. 6
0.1 Bestuur Blz. 7
Doelstellingen Blz. 8
Bestuurlijke vernieuwing Blz. 9
Instellen van een vragenkwartiertje (informeel) voorafgaand aan de commissie. Blz. 10
0.2 Burgerzaken (dienstverlening) Blz. 11
Doelstellingen Blz. 12
Digitalisering en maatwerk Blz. 13
Verder met het digitaliseren van de aanvraag (en waar mogelijk afhandeling) van onze producten en diensten. Blz. 14
We blijven maatwerk geven en verbeteren onze dienstverlening middels maatwerk, als ondersteuning van kwetsbare groepen Blz. 15
Het vergroten van de dienstverlening via social media Blz. 16
Vragen van inwoners, bedrijven en instellingen via social media routeren naar de juiste afdeling en tijdig beantwoorden Blz. 17
Verbeteren informatievoorziening in de aanpak van Laaggeletterdheid Blz. 18
In 2018 maken we filmpjes over de balieproducten en -diensten in het kader van de aanpak van laaggeletterdheid Blz. 19
Verbeteren kwaliteit Basisregistratie Personen Blz. 20
In 2018 participeren we in de Landelijke Aanpak Adresfraude en Identiteitsfraude van het ministerie BZK) en controleren de feitelijke situatie Blz. 21
We informeren onze inwoners altijd bij doorgevoerde wijzigingen Blz. 22
We pakken fouten in de BRP structureel en direct aan Blz. 23
Vergroten flexibele inzetbaarheid Blz. 24
We vergroten de flexibele inzetbaarheid door taken en werkzaamheden nog breder te delen binnen het team Dienstverlening, zodat de continuïteit van de dienstverlening blijft geborgd Blz. 25
Verkorten procedures/verminderen regeldruk Blz. 26
In 2018 maken we alle procedures voor de balieproducten en –diensten lean Blz. 27
We introduceren "vandaag voor 12 uur aangevraagd, voor 20 uur thuis geleverd" voor enkele eenvoudige producten zoals het uittreksel BRP en bekijken of dit kan worden uitgebreid met meer producten richting 2019 Blz. 28
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Blz. 29
0.4 Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 30
Overhead (Ondersteuning organisatie) Blz. 31
0.5 Treasury Blz. 32
0.5 Treasury Blz. 33
Doelstellingen Blz. 34
Het opereren binnen de kaders zoals die gesteld zijn in de Wet fido en door de Gemeenteraad Blz. 35
De treasuryfunctie opereert binnen de door de gemeenteraad geformuleerde publieke taken. Blz. 36
Het zorgdragen voor een effectief en efficiënt kas- en saldobeheer Blz. 37
De treasuryfunctie zorgt ervoor dat de gemeente aan haar lopende verplichtingen kan voldoen. Blz. 38
0.6 Belastingen Blz. 39
Doelstellingen Blz. 40
Stabiele woonlasten Blz. 41
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 42
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Blz. 43
Doelstellingen Blz. 44
Juiste en volledige bepaling van de algemene uitkering Blz. 45
Het volgen van de circulaires die door het ministerie in mei en september worden opgesteld en het verwerken van de ontwikkelingen van de algemene uitkering die daarin worden aangegeven in de documenten van de planning- en controlcyclus Blz. 46
0.8 Overige baten en lasten Blz. 47
Overige baten en lasten Blz. 48
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 49
Vennootschapsbelasting (VpB) Blz. 50
Doelstellingen Blz. 51
De eventueel verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen over (winstgevende) ondernemersactiviteiten Blz. 52
Op basis van een inventarisatie is er geen sprake van vennootschapsbelasting plichtige activiteiten Blz. 53
0.10 Mutaties reserves Blz. 54
Mutaties reserves Blz. 55
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 56
Resultaat van de rekening van baten en lasten Blz. 57
Wat mag het kosten? Blz. 58
1. Veiligheid Blz. 59
1. Veiligheid Blz. 60
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Blz. 61
Doelstellingen Blz. 62
Voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crisis. Blz. 63
Advisering van (omgevings)vergunningaanvragen bij RO vraagstukken Blz. 64
Daadkrachtig handelen bij rampen en crisis Blz. 65
Focus op het Uitvoeringsplan Toezicht op brandveiligheid. Blz. 66
Leveren daadkrachtige brandweerzorg Blz. 67
1.2 Openbare orde en veiligheid Blz. 68
Doelstellingen Blz. 69
Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens. Blz. 70
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van HIT aanpak. Blz. 71
Uitvoering geven aan maatregelen uit veiligheidsplan. Blz. 72
De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen. Blz. 73
Uitvoering geven aan het toezicht- en handhavingsbeleid. Blz. 74
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 75
Bureau Halt biedt een aanbod gericht op preventie Blz. 76
Vindplaatsgerichte aanpak van overlast Blz. 77
Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht. Blz. 78
Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan. Blz. 79
Jongerenoverlast beperken. Blz. 80
De gemeente werkt samen met (sociale) partners aan oplossingen om de overlast tegen te gaan. Blz. 81
Inzet gemeentelijke straatcoach. Blz. 82
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit. Blz. 83
Instellen meldpunt ondermijning en werkgroep ondermijning. Blz. 84
Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, (huiselijk) geweld) en jeugdoverlast. Blz. 85
Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-aanpak. Blz. 86
Wat mag het kosten? Blz. 87
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 88
2. Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 89
2.1 Verkeer en vervoer Blz. 90
Wat willen we bereiken? Blz. 91
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 92
Verlichting Blz. 93
Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 94
Deelname aan de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid Blz. 95
Waarborgen verkeersveiligheid Blz. 96
Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers Blz. 97
Regionale lobby gericht op verbeterde doorstroming A15/A16/N3 Blz. 98
2.2 Parkeren Blz. 99
Doelstellingen Blz. 100
Bevorderen gebruik parkeergarages Blz. 101
Parkeersysteem optimaliseren Blz. 102
Evaluatie van het functioneren van het parkeersysteem Blz. 103
Invoering parkeerbeleid naar aanleiding van motie 'Parkeren in drie snelheden' Blz. 104
2.3 Recreatieve havens Blz. 105
Recreatieve havens Blz. 106
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 107
2.4 Economische havens en waterwegen Blz. 108
Doelstellingen Blz. 109
Het waarborgen van de bereikbaarheid havens. Blz. 110
Het beheer en onderhoud van de havens (baggeren e.d.) wordt gedaan in samenwerking met de gemeente Dordrecht. Het nautisch beheer van de havens (Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven) wordt gedaan door het Havenbedrijf Rotterdam. Blz. 111
2.5 Openbaar vervoer Blz. 112
Doelstellingen Blz. 113
Het waarborgen van bereikbaarheid voor verkeersdeelnemers via het openbaar vervoer Blz. 114
Uitwerking geven aan het uitvoeringsprogramma Bereikbaar Papendrecht Blz. 115
Wat mag het kosten ? Blz. 116
3. Economie Blz. 117
3. Economie Blz. 118
3.1 Economische ontwikkeling Blz. 119
Doelstellingen Blz. 120
Behoud en groei MKB Blz. 121
Actieve promotie en aquisitie van work@erasmusplein Blz. 122
Activiteiten van verenigingen, netwerkclubs en van starters, ZZP'ers ondersteunen en faciliteren Blz. 123
Faciliteren van Keurmerk Veilig Ondernemen op alle winkelcentra Blz. 124
Het ondersteunen van het MKB, starters en ZZP'ers Blz. 125
Overleg bovenlokale overheden Blz. 126
Promotie; advertenties, interviews in (regionale) vakbladen Blz. 127
Regelmatig overleg met ondernemers- en werkgeversverenigingen, zowel lokaal als regionaal Blz. 128
Relatiebeheer door middel van bedrijvenbezoeken, overleg, netwerken en ALV's Blz. 129
Samenwerking Rotterdam Blz. 130
Versterking toekomstbestendigheid lokale winkelcentra Blz. 131
Verbeteren aansluiting tussen arbeidsmarkt en bedrijfsleven Blz. 132
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt. Blz. 133
Smart lectures, profielschets met bedrijven, onderwijsroute, techniekroute, netwerkevent, lokale activiteiten Blz. 134
Versterking van de lokale en regionale werkgelegenheid. Blz. 135
Op basis van de in 2016 behaalde resultaten wordt het Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt aangepast en uitgevoerd. Zie voor nadere uitwerking thema Onderwijs-Arbeidsmarkt. Blz. 136
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 137
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 138
Doelstellingen Blz. 139
Aantrekkelijke bedrijvenlocaties Blz. 140
Gebiedsontwikkeling Fokker Slobbengors Blz. 141
Ontwikkeling bedrijvenstrook Land van Matena Blz. 142
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Blz. 143
Doelstellingen Blz. 144
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap Blz. 145
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie ‘Verbinden en zichtbaar inspireren’ Blz. 146
3.4 Economische promotie Blz. 147
Doelstellingen Blz. 148
Behouden en faciliteren van groei van de bedrijven en werkgelegenheid. Uitvoeringsprogramma onderwijs-arbeidsmarkt Blz. 149
De scholen VO uit de Drechtsteden weken samen als platform Beta Scholen Blz. 150
Doorontwikkeling van het LOC West-Alblasserwaard Blz. 151
Jaarprogramma Jet-Net scholen Blz. 152
Leerlijn Aerospace en Maritiem Blz. 153
Netwerkbijeenkomst Vmbo Blz. 154
Onderwijsroute Blz. 155
Overkoepelend certificaat technologie Blz. 156
Techniekdock Blz. 157
Techniekroute Blz. 158
Uitbreiden van de activiteiten tot een programma gekoppeld aan technologie- certificaten zodat een doorgaande (technische)lijn ontstaat van basisschool tot MBO/HBO/WO Blz. 159
Verbreden communicatie Blz. 160
Verbinden, zichtbaar inspireren en uitdragen Blz. 161
Faciliteren van de Stichting Promotie Papendrecht Blz. 162
Promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor sport, cultuur, onderwijs, winkelen, evenementen, horeca, ondernemen en groen Blz. 163
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt Blz. 164
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (2) Blz. 165
Wat mag het kosten? Blz. 166
4. Onderwijs Blz. 167
4. Onderwijs Blz. 168
4.1 Openbaar basisonderwijs Blz. 169
Doelstellingen Blz. 170
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 171
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Primair Onderwijs Blz. 172
4.2 Onderwijshuisvesting Blz. 173
Doelstellingen Blz. 174
Onderwijshuisvesting is van goede kwaliteit Blz. 175
Afronden van het Integraal Huisvestingsplan 2013-2022 Blz. 176
Realiseren van een nieuw onderwijs- en huisvestingsconcept voor het voortgezet onderwijs Blz. 177
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Blz. 178
Doelstellingen Blz. 179
Iedereen moet zijn of haar talenten kunnen ontwikkelen Blz. 180
Uitvoeren van het voorschoolse voorzieningen beleid Blz. 181
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 182
Vergroten van het bereik van het aantal laaggeletterden Blz. 183
Versterken van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp Blz. 184
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 185
Uitvoering geven aan de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 186
Versterking aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt met speciale aandacht voor VMBO-leerlingen en samenwerking tussen VMBO-scholen Blz. 187
Uitvoeren van het Programma Onderwijs en Arbeidsmarkt (1) Blz. 188
Voldoende openbaar onderwijs Blz. 189
Wettelijk toezicht houden op het Openbaar Voortgezet Onderwijs Blz. 190
Wat mag het kosten? Blz. 191
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 192
5. Sport, cultuur en recreatie Blz. 193
5.1 Sportbeleid en activering Blz. 194
Doelstellingen Blz. 195
De sociale ontwikkeling bevorderen, overgewicht voorkomen en mentale en fysieke gezondheid te bevorderen Blz. 196
Sportverenigingen en scholen faciliteren bij hun educatieve taak om zoveel mogelijk mensen met sport in aanraking te brengen, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Sport op Koers’, onderdeel Sportstimulering Blz. 197
Stimuleren van de organisatie van sportactiviteiten door verenigingen, die er voor zorgen dat sporten en bewegen gestimuleerd worden en ook Papendrecht op de kaart zetten Blz. 198
5.2 Sportaccommodaties Blz. 199
Doelstellingen Blz. 200
Behoud van de sportvoorzieningen in Papendrecht Blz. 201
Actualiseren en uitvoeren meerjarenonderhoudsplannen Blz. 202
Verzelfstandiging van sportvoorzieningen, het sportcentrum in het bijzonder Blz. 203
In 2018 is de verzelfstandiging van het sportcentrum afgerond Blz. 204
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Blz. 205
Doelstellingen Blz. 206
Bevorderen van maatschappelijke vorming door middel van cultuur Blz. 207
Implementatie nieuw beleid cultuureducatie binnen het kader van de actualisering nota Cultuurbeleid Blz. 208
Bevordering samenwerking lokale cultuuraanbieders Blz. 209
Lokaal organiseren wat lokaal kan Blz. 210
Stimuleren samenwerking van mogelijke samenwerkingspartners Blz. 211
Faciliteren maatschappelijke initiatieven (culturele) evenementen Blz. 212
Faciliteren evenementen Blz. 213
Inwoners van Papendrecht kennis laten maken met cultuur Blz. 214
De visie op Cultuureducatie zal onderdeel uitmaken van de nota Cultuurbeleid Blz. 215
Het aanbieden van een kunstmenu en specifieke projecten voor scholen die aansluiten bij de kerndoelen onderwijs Blz. 216
Verzelfstandiging theater Blz. 217
In 2018 is de verzelfstandiging van het theater afgerond Blz. 218
5.4 Musea Blz. 219
Doelstellingen Blz. 220
Overdracht beheer collectie Moderne Kunst Blz. 221
Een deel (de duurste en zeldzaamste werken) is overgebracht naar het Dordrechts Museum Blz. 222
Het grootste deel van de collectie wordt opgeslagen en ten toon gesteld in het gemeentehuis Blz. 223
5.5 Cultureel erfgoed Blz. 224
5.6 Media Blz. 225
Doelstellingen Blz. 226
Modernisering van het informatieconcept van de bibliotheek Blz. 227
Implementatie samenwerkingsovereenkomst KennisMarkt Blz. 228
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 229
Doelstellingen Blz. 230
Behoud en versterking van het groene karakter van de gemeente Blz. 231
Flora en Fauna en de Regio Blz. 232
Klimaatadaptatie Blz. 233
Operatie Steenbreek Blz. 234
Uitvoering bijenconvant Blz. 235
Uitvoering geven aan het Groenbeleidsplan, het Groenbeheerplan en het Streefbeeldenplan Watergangen Blz. 236
Verbeteren groen en water Blz. 237
Verbeteren leefomgeving voor dieren en mensen Blz. 238
Behoud van kwalitatief goede buitenspeelruimte en speelmogelijkheden Blz. 239
Beleidsplan spelen Blz. 240
Inspectie, onderhoud en vervanging speeltoestellen Blz. 241
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 242
Onderzoeken van mogelijkheden om het speelruimtebeleid en de uitvoering hiervan op te nemen in het plan integraal beheer van de openbare ruimte (IBOR) Blz. 243
Wat mag het kosten? Blz. 244
6. Sociaal Domein Blz. 245
6. Sociaal Domein Blz. 246
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Blz. 247
Doelstellingen Blz. 248
Het verminderen van jongerenoverlast Blz. 249
Inzet van de straatcoach Blz. 250
Huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 251
Realiseren structurele huisvesting van het jeugd- en jongerenwerk Blz. 252
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 253
Versterken van het aanbod jeugd- en jongerenwerk Blz. 254
Stimuleren van de inzet van vrijwilligers (vrijwilligersbank) Blz. 255
Puur Papendrecht Blz. 256
Sportverenigingen faciliteren zoals verwoord in de beleidsnota 'Sport op Koers' onderdeel verenigingsondersteuning Blz. 257
Steunpunt vrijwilligerswerk Blz. 258
Vrijwilligersvacaturebank Blz. 259
Huisvesten van aan Papendrecht gekoppelde vergunninghouders Blz. 260
Instromende taakstellers worden via regionaal Platvorm Uitvoering Voorrang (PUV) toegedeeld aan de sociale verhuurders in de betreffende gemeente en vervolgens met voorrang gehuisvest. Blz. 261
Integratie vergunninghouders in Papendrechtse Samenleving Blz. 262
Bieden van maatschappelijke begeleiding aan statushouders Blz. 263
Wegwijs maken van vergunninghouders in de normen en waarden in Nederland Blz. 264
Door het aanbieden van kennis over de normen en waarden in Nederland en ondertekening van een participatieverklaring, wordt de eerste stap gezet in de integratie. Blz. 265
6.2 Wijkteams Blz. 266
Doelstellingen Blz. 267
Duurzaam versterken van het voorzieningenaanbod Blz. 268
Aanmoedigen van het gebruik van basisvoorzieningen voor inwoners die veelal leunen op vrijwillige inzet en mogelijkheden bieden tot ontmoeting. Waar nodig en passend worden initiatieven ondersteund. Blz. 269
Een lokale ondersteuningsstructuur waarbij naast de eigen kracht en het sociale netwerk optimaal gebruik wordt gemaakt van de maatschappelijke organisaties die lokaal actief zijn Blz. 270
Huisvesting Sterk Papendrecht Blz. 271
Invulling geven aan de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) waarbij inwoners met een ondersteuningsvraag zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig geholpen worden en de eigen regie zoveel als mogelijk behouden blijft Blz. 272
Uitvoeren van de "Wmo 2015" en de Jeugdwet, zoals respectievelijk verwoord in het Wmo beleidsplan Papendrecht / Drechtsteden en het beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht/ Zuid-Holland Zuid Blz. 273
6.3 Inkomensregelingen Blz. 274
Doelstellingen Blz. 275
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 276
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven (zoals ASFP, schuldhulpmaatje en Voedselbank) Blz. 277
6.4 Begeleide participatie Blz. 278
Begeleide participatie Blz. 279
6.5 Arbeidsparticipatie Blz. 280
Doelstellingen Blz. 281
Stimulering van werk naar werk en van uitkering naar werk Blz. 282
Via de SDD inzetten op het toeleiden naar werk Blz. 283
Stimulering van zelfstandig ondernemerschap (ook voor mensen in een uitkeringssituatie) Blz. 284
Uitvoeren van het uitvoeringsprogramma economie 'Verbinden en zichtbaar inspireren' Blz. 285
Vermindering van de werkloosheid, met name onder de jeugd Blz. 286
Via de SDD inzetten op de integrale werkgeversbenadering Blz. 287
Zorgen voor voldoende aanbod van leerwerkplaatsen Blz. 288
Zorgen voor voldoende aanbod van participatieplekken Blz. 289
Faciliteren van voldoende aanbod aan participatieplekken bij lokale bedrijven/ organisaties Blz. 290
Verbreding van de doelgroep Blz. 291
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Blz. 292
Doelstellingen Blz. 293
Inwoners van Papendrecht kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen Blz. 294
Leertuin Zorgvernieuwing Drechtsteden met VGZ en zorgaanbieders Blz. 295
Uitvoering geven aan de PALT-afspraken, het Wmo-beleidsplan en de samenwerkingsafspraken op basis waarvan de Maatwerkvoorzieningen Wmo worden verzorgd door de Sociale Dienst Drechtsteden Blz. 296
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ Blz. 297
Doelstellingen Blz. 298
Ondersteunen van (tijdelijk) kwetsbare inwoners Blz. 299
Bestrijding van armoede, mede door een adequaat minimabeleid en (voortzetting van) facilitering van maatschappelijke initiatieven Blz. 300
Voortzetting van de doelgerichte schuldhulpverlening om inwoners nieuwe kansen te bieden Blz. 301
Uitvoering van het schuldhulpbeleid door de SDD Blz. 302
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Blz. 303
Doelstellingen Blz. 304
Jeugdigen groeien gezond en veilig op en krijgen kansen om zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te kunnen doen Blz. 305
Invulling geven aan Beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2021 en de nieuwe onderwijs- en jeugdagenda Blz. 306
Kinderen en jongeren kunnen zich ontwikkelen tot jongvolwassenen die later op een positieve manier invulling kunnen geven aan hun eigen leven en een bijdrage kunnen leveren aan de gemeenschap Blz. 307
Structureel invulling geven van aanpak jeugd(hulp)participatie Blz. 308
6.81 Geëscaleerde zorg18+ Blz. 309
Doelstellingen Blz. 310
Indien de eigen kracht en het sociale netwerk in samenwerking met de algemene voorzieningen tekort schieten kan een beroep worden gedaan op maatwerkvoorzieningen Blz. 311
Invulling geven aan het Wmo beleidsplan Blz. 312
6.82 Geëscaleerde zorg 18- Blz. 313
Doelstellingen Blz. 314
Invulling geven aan beleidsplan Jeugdhulp Papendrecht 2018-2022 Blz. 315
Het lokale beleidsplan bestaat uit een regionaal deel voor de 17 gemeenten, waaronder geëscaleerde zorg 18- (jeugdbescherming, jeugdreclassering) een belangrijk onderdeel is Blz. 316
Wat mag het kosten? Blz. 317
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 318
7. Volksgezondheid en milieu Blz. 319
7.1 Volksgezondheid Blz. 320
Doelstellingen Blz. 321
Het optimaliseren van de gezondheid van onze inwoners, waarbij leeftijd, afkomst of sociaal economische status geen belemmering mogen vormen Blz. 322
Uitvoeren van een preventief gezondheidsbeleid of -programma in samenwerking met partners Blz. 323
Uitvoeren van preventie en signalering jeugdgezondheidszorg Blz. 324
Uitvoering geven aan het basispakket JGZ en op lokaal niveau bepalen en leveren van het maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg. Blz. 325
Voorliggend aan de ondersteuning vanuit Sterk Papendrecht preventief signaleren van gezondheids- en opvoedingsproblemen. Blz. 326
7.2 Riolering Blz. 327
Doelstellingen Blz. 328
Invulling aan de zorgplicht voor regenwater, afvalwater en grondwater. Blz. 329
Opstellen nieuw vGRP Blz. 330
7.3 Afval Blz. 331
Doelstellingen Blz. 332
Een duurzame samenleving Blz. 333
Nieuw afvalbrengstation (ABS) Blz. 334
Van Afval Naar Grondstoffen (VANG) Blz. 335
7.4 Milieubeheer Blz. 336
Doelstellingen Blz. 337
Een veilige omgeving en een verantwoord woon- en leefklimaat Blz. 338
Uitvoering Actieplan omgevingslawaai gemeente Papendrecht Blz. 339
Uitvoering rapport Ambities gemeente Papendrecht op het gebied van vermindering fijn stof en NO2 en vermindering geluidhinder Blz. 340
Verder worden in 2017/2018 opgesteld : 1) nieuw actieplan omgevingslawaai, 2) nieuwe geluidbelastingkaarten, 3) nieuw hogere waarden beleid (nieuwe naam: geluidbeleid goede ruimtelijke ordening), 4) nieuwe route gevaarlijke s Blz. 341
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 342
7.5 Begraafplaatsen en crematoria Blz. 343
Doelstellingen Blz. 344
Het bieden van een begraafplaats met een hoog kwaliteitsniveau op onderhoud en inrichting. Blz. 345
Het behouden en verder ontwikkelen van een samenhangende inrichting van de begraafplaats als park en groene ruimte Blz. 346
Wat mag het kosten? Blz. 347
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 348
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Blz. 349
8.1 Ruimtelijke ordening Blz. 350
Doelstellingen Blz. 351
Borging van de ruimtelijke kwaliteit Blz. 352
Het actueel houden van bestemmingsplannen en waar nodig nieuwe bestemmingsplannen opstellen om wenselijk ontwikkelingen mogelijk te maken Blz. 353
Het voorbereiden op de omgevingswet Blz. 354
Het voorbereiden van de omgevingsvisie Blz. 355
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Blz. 356
Doelstellingen Blz. 357
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 358
In gebruik nemen van commerciële plint nieuwbouw Den Briel Blz. 359
Voorbereiding realisatie Veerpromenade en start bouw Blz. 360
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 361
Afronding Oostpolder; uitgifte van 7 vrije kavels inclusief het bouwrijp maken hiervan. Tevens planontwikkeling woningbouw Eiland/MCD Blz. 362
De start van de realisatie van woongebied Land van Matena Blz. 363
Herontwikkeling Lange Tiendwegzone Blz. 364
Start bouw voorzieningencentrum 'Markt van Matena' Blz. 365
8.3 Wonen en bouwen Blz. 366
Doelstellingen Blz. 367
Aantrekkelijk woonmilieu Blz. 368
Ontwikkelen van Land van Matena als een rustig groen woonmilieu Blz. 369
Aantrekkelijke, adaptieve woningvoorraad Blz. 370
De duurzaamheid van nieuwbouwwoningen bevorderen Blz. 371
Mogelijkheid om langer thuis te wonen bevorderen Blz. 372
Actueel en uitnodigend beleid voor wonen Blz. 373
Actueel houden van de prestatieafspraken met de woningcorporatie Blz. 374
Actueel houden van de woonvisie Blz. 375
Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte Blz. 376
Uitvoering gevan aan het uitvoeringsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) Blz. 377
Het gebied boven de A15 behouden als recreatie en landschapsgebied Blz. 378
Versterking Noordzijde-A15-zone Blz. 379
Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving Blz. 380
Handhaving ten behoeve van illegaal in gebruik genomen gemeentegrond Blz. 381
Initiëren en stimuleren van vooroverleg Blz. 382
Klantvriendelijke en snelle afhandeling van de aanvragen/meldingen omgevingsvergunning Blz. 383
Zorgvuldige en efficiënte handhaving van vergunningsvoorschriften en andere wet- en regelgeving Blz. 384
Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum Blz. 385
Herontwikkeling huidig pand bibliotheek Blz. 386
Verhogen van de kwaliteit van het centrum Blz. 387
Vaststellen van de Visie Centrumranden – de verbinding Centrum – Jachthaven. Blz. 388
Verhoging van de dynamiek in het centrum Blz. 389
Faciliteren van evenementen en activiteiten in het centrum Blz. 390
Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave Blz. 391
(Lopende) projecten in het centrum Blz. 392
Actueel en uitnodigend ruimtelijk beleid Blz. 393
Het faciliteren en aanjagen van kleinschalige initiatieven Blz. 394
Maatregelen dijklint Blz. 395
Participeren in bovenlokale ambtelijke en bestuurlijke overleggen Blz. 396
Versterking en verbreding Wijkgericht Werken Blz. 397
Bewonersinitiatieven en Wijkgericht Werken Blz. 398
Een Goede Idee en Wijkgericht Werken Blz. 399
Ondersteuning activiteiten door Wijkgericht Werken Blz. 400
Puur Papendrecht.nl Blz. 401
Team Actief en Wijkgericht Werken Blz. 402
Wat mag het kosten? Blz. 403
Paragrafen Blz. 404
1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 405
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 406
Structureel weerstandsvermogen Blz. 407
Incidenteel weerstandsvermogen Blz. 408
Toelichting van de risico's Blz. 409
Beoordeling weerstandscapaciteit Blz. 410
Conclusies Blz. 411
Financiële kengetallen Blz. 412
Bevindingen Blz. 413
2. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 414
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 415
Riolering Blz. 416
Wegen Blz. 417
Groen Blz. 418
Integraal beheer openbare ruimte (IBOR-begroting) Blz. 419
Openbare verlichting Blz. 420
Speelruimte Blz. 421
Water en baggeren Blz. 422
Waterbuspontons Blz. 423
Havens Blz. 424
Gebouwen Blz. 425
Parkeergarages Blz. 426
Elektrische laadpalen Blz. 427
3. Financiering Blz. 428
Algemeen Blz. 429
Interne rente Blz. 430
Relatiebeheer Blz. 431
Uitzettingen Blz. 432
Financiering Blz. 433
Risicobeheer Blz. 434
Renterisiconorm Blz. 435
4. Lokale heffingen Blz. 436
Inleiding Blz. 437
Gemeentelijke belastingopbrengsten (bedragen x € 1.000,-) Blz. 438
Heffingen woonlasten (lokale lastendruk) Blz. 439
Onroerende-zaakbelastingen (OZB) Blz. 440
Afvalstoffenheffing Blz. 441
Rioolheffing Blz. 442
Vergelijking andere gemeenten Blz. 443
Overige lokale heffingen Blz. 444
Kwijtscheldingen Blz. 445
5. Grondbeleid Blz. 446
Algemeen Blz. 447
Meerjarenperspectief Grondexploitaties Blz. 448
Risicobepaling en -reserve grondexploitaties Blz. 449
Meerjarenbegroting 2019- 2022 Blz. 450
6. Verbonden Partijen Blz. 451
Inleiding Blz. 452
Overzicht verbonden partijen Blz. 453
1. GR Drechtsteden Blz. 454
2. GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Blz. 455
3. GR Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid Blz. 456
4. GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Blz. 457
5. GR Drechtwerk Blz. 458
6. GR Bureau Openbare Verlichting Lek-Merwede Blz. 459
7. GR Vuilverwerking Dordrecht en omstreken (Gevudo) Blz. 460
8. Eneco Groep Blz. 461
9. Stedin Groep Blz. 462
10. Bank Nederlandse Gemeenten NV Blz. 463
11. Oasen NV Blz. 464
12. Regionale Ontwikkelmaatschappij Drechtsteden Blz. 465
13. Gemeente Papendrecht Slobbengors Beheer BV Blz. 466
14. Recreatie en Cultuur holding BV Blz. 467
7. Bedrijfsvoering Blz. 468
Doorontwikkeling Organisatie Blz. 469
Flexibiliteit Blz. 470
Personeel Blz. 471
Duurzame inzetbaarheid Blz. 472
Huisvesting Blz. 473
Arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen Blz. 474
Arbeidsmarkt Blz. 475
Planning en control Blz. 476
Informatieveiligheid Blz. 477
Juridische kwaliteitszorg Blz. 478
8. Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 479
Rapportage interbestuurlijk toezicht Blz. 480
BBV indicatoren Blz. 481
Bijlage BBV indicatoren Blz. 482
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap