Inleiding

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Tekort

Dit jaar is sprake van een tekort van € 364.000 na bestemming. Het verloop van het saldo tussen de begroting 2018 (na wijziging tweede concernrapportage) en het uiteindelijke cijfer van het tekort is als volgt:


Het negatieve resultaat is onder andere het gevolg van verslaggevingstechnisch aanpassingen, waaronder een andere verantwoording van planschade. De door de raad besloten onttrekking aan de algemene reserves is na 31 december 2018 vastgesteld en mag daarom niet in deze jaarrekening worden verwerkt. Zonder deze wijziging in de verslaglegging was het resultaat positief geweest.

In 2018 is de nieuwe collegeperiode gestart. Dit jaar kenmerkt zich door het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde beleid en het aanbrengen van nieuwe accenten. Het jaar 2018 heeft zich ook gekenmerkt door veel inzet op bijzondere thema's. Dat geldt bijvoorbeeld voor het thema hoogspanningskabels, waarover op 29 augustus 2018 een informatieve bijeenkomst met de raad is geweest. Ook het dossier Rivierendriesprong heeft de nodige aandacht gevraagd in 2018. Als derde bijzondere dossier noemen wij Chemours. De ongerustheid van inwoners, het intergemeentelijk overleg met belanghebbenden over deze zaak en diverse onderzoeken hebben bijzondere aandacht gekregen.

Ook het gezinsdrama op 22 september 2018 heeft een forse impact gehad op de samenleving en de betrokken bestuurlijke en ambtelijke organisatie.
Op het gebied van participatie heeft de gemeente stappen gezet. Bij veel initiatieven zijn inwoners, bedrijven en instellingen betrokken, een lijn die steeds steviger wordt ingezet. Ten aanzien van de omgevingsvisie is de procesaanpak door de raad vastgesteld.

Op het vlak van groen is er meer aandacht voor ecologie, is de wijziging van het maaibeleid voorbereid en zijn bomen vervangen. Ook aan de begraafplaats is gewerkt. Zo is de urnenvallei kwalitatief hoogwaardig ingericht en is een stenen monument geplaatst.

In 2018 is vooral het stevig neerzetten van Sterk Papendrecht een prioriteit geweest die positieve effecten heeft gehad.

Jaarverslag

In het jaarverslag staan de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties.
Het jaarverslag blikt terug op het jaar 2018. Het geeft inzicht in de prestaties die we als gemeente het afgelopen jaar hebben geleverd en de stappen die zijn gezet in het bereiken van onze doelen, zoals verwoord in de begroting.
Daarnaast geeft het inzicht in de financiële middelen die zijn ingezet om dit alles mogelijk te maken. De opbouw van het jaarverslag is overeenkomstig de begroting 2018.

Jaarrekening

Hierin staan de bestede en ontvangen middelen in het jaar 2018.
De functie van de jaarrekening is het getrouw en rechtmatig weergeven van de feiten en een analyse daarvan uit het voorgaande jaar, zodat uw raad de rekening kan vaststellen.

De jaarrekening bestaat uit diverse documenten.

  • De balans geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het verslagjaar 2018.
  • De rekening van baten en lasten (resultaat) geeft inzicht in de financiële baten en lasten over het jaar 2018. In eerste instantie wordt hierbij het resultaat (saldo van de programma’s en de algemene dekkingsmiddelen) bepaald en vervolgens een bestemmingsvoorstel gegeven aan dit resultaat.