Uitgaven

4,5%

€ 4.227

x € 1.000
4,5% Complete

Inkomsten

0,86%

€ 809

x € 1.000
0,86% Complete

Saldo

938,45%

€ -3.418

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Uitgaven

4,5%

€ 4.227

x € 1.000
4,5% Complete

Inkomsten

0,86%

€ 809

x € 1.000
0,86% Complete

Saldo

938,45%

€ -3.418

x € 1.000

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Wij ondernemen activiteiten gericht op het beheer en onderhoud van (water-)wegen, straten, bermen, pleinen, bruggen, openbare verlichting, gladheidbestrijding en de havens (behalve de Jachthaven). Het nautisch beheer wordt gedaan door het Havenbedrijf Rotterdam. Naast het beheer treffen wij passende maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid met weinig verkeersoverlast, zowel voor de auto, de fiets als voor het openbaar vervoer. Hierbij is altijd aandacht voor de verkeersveiligheid. Voor een gezonde en veilige leefomgeving wordt in samenhang naar aanpassingen aan het verkeersysteem gekeken. Ook wordt het parkeersysteem (in het centrum) verder geoptimaliseerd.

2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het optimaliseren van veiligheid voor alle verkeersdeelnemers

Wat hebben we daarvoor gedaan

Het waarborgen van bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers

Wat hebben we daarvoor gedaan

2.2 Parkeren

2.3 Recreatieve havens

Recreatieve havens

Papendrecht beschikt over een recreatieve haven, de Jachthaven. De Jachthaven wordt beheerd en onderhouden door de Watersportvereniging Papendrecht.

2.4 Economische havens en waterwegen

2.4 Economische havens en waterwegen

Papendrecht heeft de volgende havens: Jachthaven, Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven. Binnen deze havens verzorgt de gemeente het beheer en onderhoud van het water. Het beheer en onderhoud van de kades alleen in de Jachthaven en Kooyhaven. Het nautisch beheer voor de Kooyhaven, Ketelhaven en Schaarhaven wordt gedaan door het Havenbedrijf Rotterdam. De Johannahaven is een particuliere haven.

Wat willen we bereiken?

Het waarborgen van de bereikbaarheid havens.

Wat hebben we daarvoor gedaan

2.5 Openbaar vervoer

Wat mag het kosten ?

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Verkeer en vervoer -2.768 -2.751 -2.862 -3.076 -215
Parkeren -1.357 -891 -959 -861 98
Recreatieve havens 0 0 0 0 0
Economische havens en waterwegen -116 -114 -105 -135 -30
Openbaar vervoer -162 -157 -157 -155 2
Totaal Lasten -4.403 -3.912 -4.082 -4.227 -145
Baten
Verkeer en vervoer 76 76 22 68 46
Parkeren 631 599 643 607 -36
Economische havens en waterwegen 339 143 143 134 -9
Totaal Baten 1.047 818 808 809 1