Uitgaven

14,81%
€ 13.925
x € 1.000
14,81% Complete

Inkomsten

12,72%
€ 11.917
x € 1.000
12,72% Complete

Saldo

551,32%
€ -2.008
x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Uitgaven

14,81%
€ 13.925
x € 1.000
14,81% Complete

Inkomsten

12,72%
€ 11.917
x € 1.000
12,72% Complete

Saldo

551,32%
€ -2.008
x € 1.000

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Terug naar navigatie - 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De gemeente wil een veilige, aantrekkelijke en gezonde leefomgeving, dit wordt gedaan door verbeteringen aan te brengen aan de structuur en het functioneren daarvan. Het gaat hierbij om aanpassingen en toevoegingen die een duurzame meerwaarde bieden voor Papendrecht. Ook het centrum als hart van Papendrecht moet aantrekkelijk blijven. Hiervoor wordt het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderd. Wat ook bijdraagt is het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Via breed gedragen, vraag gestuurde en integrale plannen waarin visie is vertaald in planologische-juridische toetsingskaders, wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en wordt helder wat burgers en ondernemers kunnen en mogen bouwen en verbouwen in de fysieke omgeving.

8.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Borging van de ruimtelijke kwaliteit

Terug naar navigatie - Borging van de ruimtelijke kwaliteit

Een veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht.

 Via breed gedragen, vraag gestuurde en integrale plannen waarin visie is vertaald in planologische-juridische toetsingskaders, waarmee wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en waarmee helder is wat burgers en ondernemers mogen en kunnen bouwen en verbouwen in de fysieke omgeving (zie ook 8.3 Wonen en bouwen).

Wat hebben we daarvoor gedaan

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum

Terug naar navigatie - Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum

Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum door aanpassingen en toevoegingen die duurzame meerwaarde opleveren voor het hart van Papendrecht. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave

Terug naar navigatie - Versterken ruimtelijke kwaliteit in combinatie met de economische opgave

Wat hebben we daarvoor gedaan

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte

Terug naar navigatie - Doelmatig en integraal beheer van de openbare ruimte

In het civiel technisch beheerplan 2017-2021 wordt inzichtelijk gemaakt hoe, waar, wanneer en tegen welke kosten de civiel technische onderdelen in de openbare ruimte worden beheerd en onderhouden. Hiermee wordt een integraal beeld gegeven van het beheer de komende planperiode (2017-2021). Een onderdeel in het beheerplan is de Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR). Deze LIOR geeft aan op welke gestandaardiseerde wijze in Papendrecht invulling gegeven wordt aan werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud van de openbare ruimte.

Duurzaamheid openbare ruimte
Het begrip duurzaamheid is - landelijk - steeds meer een onderdeel van het beheer van de openbare ruimte. In het Civiel Technische Beheerplan 2017-2021 komt 'duurzaamheid' dan ook integraal aan de orde. Het streven is naar een minimalisering van gebruik en uitstoot van milieubelastende stoffen en het gebruik van duurzame materialen. In het beheerplan zijn diverse maatregelen genoemd met betrekking tot duurzaamheid. De uitrol van de toepassing van klimaatadaptieve maatregelen bij reconstructies (onder andere de Vincent van Goghlaan), toepassen innovatieve materialen en het geleidelijk vervangen van traditionele verlichting voor LED verlichting zijn hiervan voorbeelden.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving

Terug naar navigatie - Klantvriendelijke afhandeling van aanvragen en zorgvuldige handhaving op het gebied van de fysieke leefomgeving

Breed gedragen, vraag gestuurde en integrale plannen waarin visie is vertaald in planologische-juridische toetsingskaders, waarmee wordt voldaan aan wettelijke verplichtingen en waarmee helder is wat burgers en ondernemers mogen en kunnen bouwen en verbouwen in de fysieke omgeving. (Zie ook 8.1 Ruimtelijke Ordening)

Wat hebben we daarvoor gedaan

Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum

Terug naar navigatie - Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum

Verbetering van de structuur en het functioneren van het centrum door aanpassingen en toevoegingen die duurzame meerwaarde opleveren voor het hart van Papendrecht. Het functioneren van het winkelcentrum, de horeca en de parkeergarages bevorderen.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Verhoging van de dynamiek in het centrum

Terug naar navigatie - Verhoging van de dynamiek in het centrum

Dynamiek leidt tot meer levendigheid en een prettiger verblijfsklimaat en daarmee tot het behoud van (regionale) aantrekkingskracht.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Versterking en verbreding Wijkgericht Werken

Terug naar navigatie - Versterking en verbreding Wijkgericht Werken

De gemeente verbindt, ondersteunt, verlaagt drempels en stimuleert. Inzet is om goede ideeën op te halen en initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid in wijken, het versterken van sociale samenhang.

Wat hebben we daarvoor gedaan

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na wijziging) Realisatie 2018 Verschil 2018
Lasten
Ruimtelijke ordening -253 -403 -529 -2.565 -2.036
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -3.801 -9.870 -7.459 -8.361 -902
Wonen en bouwen -2.627 -2.636 -3.596 -3.000 596
Totaal Lasten -6.680 -12.909 -11.583 -13.925 -2.342
Baten
Ruimtelijke ordening 40 50 50 83 32
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 4.029 9.428 7.503 8.376 873
Wonen en bouwen 2.183 2.117 3.624 3.458 -166
Totaal Baten 6.253 11.595 11.177 11.917 740