Terug

Het actueel houden van bestemmingsplannen en waar nodig nieuwe bestemmingsplannen opstellen om wenselijk ontwikkelingen mogelijk te maken

Het actueel houden van bestemmingsplannen en waar nodig nieuwe bestemmingsplannen opstellen om wenselijk ontwikkelingen mogelijk te maken

Bestemmingsplannen worden vraaggericht opgesteld en de beheersverordeningen dragen zorg voor één uniforme regeling die voor een zo’n groot mogelijk grondgebied  van de gemeente zal gelden.<

Toelichting

--

Kwaliteit

In 2018 zijn het paraplubestemmingsplan Parkeernormen, de beheersverordening Papendrecht en de beheersverordening Dijkstrook-Middenpolder II vastgesteld.

Voor de plannen Hoepmaker 30 en de aanleg van een 150 kV ondergronds kabeltracé Dordrecht Merwedehaven – Alblasserdam is een aanmeldnotitie m.e.r. opgesteld. In beide gevallen is besloten om geen Milieu Effect Rapport op te stellen. Na het besluit over de MER is voor beide plannen de bestemmingsplanprocedure opgestart en heeft voor beide plannen het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.

In 2018 is een start gemaakt met de bestemmingsplannen Land van Matena (twee bouwkavels), Westeind 130 en Zaling 8A en is gewerkt aan de beroepszaak met betrekking tot bestemmingsplan Noordhoek. Daarnaast is een planschadeverzoek voor de woning Aalscholver 10 in behandeling genomen en is gewerkt aan de planschadezaak Rivierendriesprong.

Verder zijn (grote) buitenplanse afwijkingsprocedures gedraaid voor Matena 3 en Nanengat 1 en is op de laatste dag van het jaar een verzoek ontvangen voor het afwijken met een buitenplanse afwijking voor het perceel Westeind 58-61 ten behoeve van het oprichten van één vrijstaande woning.

En om een goede basis te hebben voor het toetsen van de omgevingsvergunningsaanvragen is de bouwverordening geactualiseerd.

Publicatiedatum: 12-09-2019

Inhoud